Transformativt ledarskap: Så leder du transformativt

Den transformativa ledarstilen utlovar att en visionär och inspirerande ledare ska få gruppen att jobba mot gemensamma mål. Det låter ju nästan för bra för att vara sant. Så hur ligger det egentligen till, vilka för- och nackdelar finns det?

Vad är transformativt ledarskap?

Transformativt ledarskap är en ledarskapsstil där ledaren har en tydlig vision och förmedlar den till sina anställda. Ett tydligt kännetecken för den transformativa ledaren är att hen har ett genuint engagemang och inspirerar sina medarbetare.

En transformativ ledare ser varje medarbetare och bildar sig en förståelse för alla unika drivkrafter och behov. Allt för att kunna stötta var och en på ett genuint sätt.

Transformativt ledarskap kallas ibland transformellt ledarskap eller transformerande ledarskap. På engelska kallas ledarstilen för transformational leadership eller transformative leadership.

Vad är målet med transformativt ledarskap?

Målet för många som använder transformativt ledarskap är att genomföra ett förändringsarbete. Metoden går ut på att få med sig och engagera medarbetarna på förändringsresan, genom att anknyta till deras värderingar och känsla av ett högre syfte.

De fyra delarna av ett transformellt ledarskap

Det transformativa ledarskapet brukar delas upp i fyra delar. De är:

 • Idealiserad påverkan: Ledaren blir en trovärdig moralisk förebild för medarbetarna. Inte minst genom att föregå med gott exempel vad gäller att söka utmaningar och efterleva de egna värderingarna.
 • Inspirerande motivation: Ledaren skapar sammanhang genom att visa upp tydliga visioner och målbilder. Det hjälper medarbetarna att se hur de bidrar till helheten. Det bygger också en känsla av motivation och inspiration.
 • Intellektuell stimulans: Ledaren uppmuntrar medarbetare att komma med egna idéer och tankar kring hur nuläget kan förändras för att nå visionerna.
 • Individuell omtanke: Ledaren värnar om att lära känna varje medarbetare för att förstå individuella drivkrafter, så att ledaren kan coacha personen därefter. Ledaren visar också stöd och empati mot varje individ utifrån behov.

Ett bra ledarskap startar med ett bra självledarskap

Fördelar och nackdelar med transformerande ledarskap

Fördelar

Transformativt ledarskap är idag en omtyckt och etablerad ledarskapsstil, med känd positiv effekt på medarbetare.

Forskning visar att metoden kan bidra till medarbetarnas välbefinnande och självupplevda balans mellan arbetsliv och fritid.

Som vi har nämnt bygger ledarskapsstilen i sig på ärlighet och integritet – och att skapa en arbetsplatskultur där förändring och idéer är något positivt. En kultur där alla jobbar mot samma mål och känner sig motiverade baserat på individuella drivkrafter.

Det här upplägget skulle nog inte många tacka nej till, men det kan finnas fler hinder på vägen för det transformativa ledarskapet.

Nackdelar

Nackdelarna med ett transformativt ledarskap kan sammanfattas så här:

Det finns en risk att det blir fel.

Låt oss ge några exempel på hur transformativt ledarskap kan gå snett.

En ledare som tar för stora risker i ambitionen att driva förändring, kan i slutändan skada företaget och orsaka stress för medarbetarna.

Om ledaren inte säkrar att gruppen känner sig trygg i förändringsarbetet kan arbetsplatskulturen genomsyras av otydlighet, press och stress – snarare än innovation och arbetsglädje.

Ständig förändring utan grund av trygghet kan också splittra gruppen och företaget.

En annan risk är att ledarskapet inte lyckas formulera och förmedla sin vision på ett sätt som engagerar medarbetarna på riktigt.

Ett lyckat transformativt ledarskap kräver alltså stort personligt engagemang från dig som ledare. Annars kan de positiva effekterna utebli och vändas till negativa.

Demokratiskt ledarskap - vad innebär det egentligen?

Vad kännetecknar en transformativ ledare?

En transformativ ledare arbetar med de fyra delarna i ett transformativt ledarskap (som du kan läsa mer om högre upp i artikeln). Till exempel genom att:

 • Ledaren visar medarbetarna hur allt gruppen arbetar med ska bidra till ett större gemensamt mål.
 • Ledaren är prestigelös och ger alla medarbetare möjlighet att komma med egna initiativ och idéer.
 • Ledaren skapar en trygghet, så att medarbetarna känner sig bekväma med att gå utanför sin ”comfort zone”.
 • Ledaren lär känna varje individ och dess drivkrafter för att säkra att alla är med på förändringsresan.
 • Ledaren är osjälvisk och drivs av sin vision för organisationen i kombination med personlig omtanke för medarbetarna.
 • Ledaren bygger upp en trovärdighet genom gott exempel, vilket inspirerar medarbetarna.

När passar transformativt ledarskap?

”Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair.”

Kanske har du också sett de här raderna flyta runt på internet. Och det är sant även inom transformativt ledarskap.

Ledarskapsstilen går ju ut på att ledaren bygger tillit och trygghet i en organisation för att främja en kreativ och innovativ arbetsplatskultur.

Den tilliten tar tid att bygga och kräver kontinuerligt underhåll. Annars kan allt det hårda arbetet lätt gå i kras.

I och med det är transformativt ledarskap ingen snabb lösning. Om du behöver snabba resultat (i form av exempelvis tillfälligt ökade försäljningssiffror eller åtlydande av regler) kan den transaktionella ledarskapsstilen vara ett alternativ.

Skillnaden mellan transformativt och transaktionellt ledarskap

Transaktionellt ledarskap bygger på idén om att medarbetare framförallt motiveras av belöningar. Det kan både röra sig om monetära och känslomässiga belöningar.

Därmed skiljer sig det transaktionella ledarskapet starkt mot transformativt ledarskap, som bygger på idén att medarbetare motiveras av sina värderingar och känslan av att vara en del av något större.

Inom transaktionellt ledarskap ska alla medarbetare följa uppsatta riktlinjer, medan transformativt ledarskap uppmuntrar egna idéer och initiativ.

Transaktionellt ledarskap sätter samma mål för alla medarbetare, medan transformativt ledarskap anpassas på individnivå (även om alla jobbar mot ett gemensamt mål).

Den transformativa ledaren fungerar som en coach och beslutsfattare kring medarbetarnas förslag. En transaktionell ledare fungerar som en instruktör, belönare och tillrättavisare när saker går fel.

Vissa lyfter transformativt ledarskap som det ”goda” alternativet till det ”onda” transaktionella ledarskapet. Andra ser istället stilarna som komplement till varandra. Somliga teoretiker har till och med uttryckt att transformativt och transaktionellt ledarskap fungerar allra bäst när de kombineras.

Läs mer om skillnaderna mellan transformativt och transaktionellt ledarskap här.

Kritiken mot transformativt ledarskap

Kritiken mot transformativt ledarskap kan sammanfattas som att ledarskapsstilen inte är tillräckligt tydligt definierad – vilket skapar utrymme för att leda på fel sätt.

Här är begreppet pseudotransformativt ledarskap centralt. Den här sortens ledarskap påminner på många sätt om transformativt. Med en viktig skillnad.

Skillnaden är att den pseudotransformativa ledaren inte har samma osjälviska motivationer som den transformativa.

Exempelvis kan en pseudotransformativ ledare verka för sin egen vinning, snarare än företagets och medarbetarnas bästa. Även om de här ledarna utåt sett uppvisar många transformativa egenskaper – bryr de sig i slutändan bara om sina egna intressen.

I och med att ledarens inre motivation är en intern process som är svår att kartlägga blir det svårt att skilja en transformativ ledare från en pseudotransformativ.

Exempel på transformativt ledarskap i praktiken

Hur gör man då för att komma igång med det transformativa ledarskapet? Här ger vi exempel på transformativt ledarskap i praktiken.

Börja coacha i ditt ledarskap

Ifall du inte har jobbat med coaching av din arbetsgrupp tidigare blir det viktigt för dig att skifta tankesätt. Kom ihåg att:

 • Våga säga ja till idéer som låter bra.
 • Hjälpa medarbetarna hitta ett sätt att testa sina idéer.
 • Checka in med medarbetarna för att coacha dem och stötta i frågor som dyker upp.
 • Ge både positiv och konstruktiv feedback.

Bygg tillit och var lyhörd

En nyckel till att förtjäna medarbetarnas förtroende är att föregå med gott exempel.

 • Visa att du är minst lika engagerad i din och företagets vision som du förväntar dig att medarbetarna ska vara.
 • Visa att du är villig att ta ansvar och stötta medarbetarna i motvind när ni gemensamt arbetar mot din vision.
 • Lyssna och lär känna dina medarbetares drivkrafter och ambitioner.
 • Ta tid för varje individ, oavsett om ni jobbar på distans eller vid skrivbord intill varandra.
 • Ge utrymme och tillfällen för medarbetarna att komma med idéer. Kom ihåg att det alltid finns en tröskel till att ta upp saker med dig som är chef.

Var tydlig gentemot medarbetarna

Transformativt ledarskap handlar om att tänka utanför boxen, men samtidigt behövs också tydliga ramar för medarbetarna att förhålla sig till. De ska också känna sig trygga i att du har koll på läget och har en tydlig väg framåt – din och organisationens vision. Det är du som ledare som driver förändringsarbetet för att nå visionen och det är ditt ansvar att medarbetarna är med på resan och inkluderas i styrningen.

 • Presentera visionen tydligt och konkret.
 • Förtydliga vilka frågor som är särskilt aktuella just nu.
 • Tydliggör vem som har ansvar för vad och när.
 • Visa och berätta vilken typ av stöd medarbetarna kan förvänta sig när de kommer med idéer.
 • Var tydlig kring hur vardagsarbetet bidrar till visionen.

Ledarskapsutbildning på IHM

Om du är intresserad av att ta ditt ledarskap till nästa nivå så vill vi rekommendera våra ledarskapskurser. Här lyfter du ditt ledarskap med bas i praktisk erfarenhet och den senaste forskningen tillsammans med andra ambitiösa ledare - ett koncept!