Transaktionellt ledarskap - Fungerar det idag?

Transaktionellt ledarskap går ut på att bygga relationen mellan ledare och medarbetare genom transaktioner. Medarbetarna får ”morot” när det går bra och ”piska” när det går dåligt. Målet är att nå ökad effektivitet för gruppen som helhet. Låter det lite stelt? Det är du inte ensam om att tycka. Har den här ledarskapsstilen överhuvudtaget en plats på dagens arbetsplatser?

Vad är transaktionellt ledarskap?

Inom transaktionellt ledarskap bygger relationen mellan ledare och medarbetare på transaktioner. Ledarskapet vilar på antagandet att vi människor drivs av egen vinning – och att vi motiveras bäst av kompensation för vår insats. Det kan handla om belöning för väl utfört arbete eller straff för oönskat beteende eller utfall. Exempelvis ersättning i form av betyg, lön eller uppskattning – och bestraffning i form av avstängning eller att inte bli befordrad.

Utvecklade ledare utvecklar team som utvecklar företag

Målet med ledarskapsstilen är generellt att nå maximerad effektivitet och resultat mot tydliga målsättningar genom likformade arbetsmetoder.

Ett exempel på hur den transaktionella ledarskapsstilen kan användas hittar du i skolan:

 • Läraren är ledaren som delar ut höga eller låga betyg som belöning respektive straff.
 • Eleverna utför arbete utifrån likformade krav för att få belöningen.
 • För att bygga förtroende hos eleverna behöver läraren vara rättvis i sin bedömning, visa respekt för individerna och ge tydlig feedback.
 • Det är också viktigt att vad som förväntas för att få ett visst betyg är tydligt, om eleverna ska respektera systemet och få rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Tydlighet i instruktioner, rationalitet, rättvis bedömning och respekt är alltså viktiga framgångsfaktorer för transaktionella sortens ledarskap.

Transaktionellt ledarskap kan användas genom olika modeller:

 • Villkorad belöning: Ett tydligt mål och belöning till den som uppfyller målet sätts. Till exempel extra provisionslön för en viss mängd försäljning eller en konferens när en företagsavdelning har nått ett kollektivt mål.
 • Leda genom avvikelser: Att leda genom avvikelser handlar om att ledarens fokus är att undvika problem och hantera problem.

Skillnaden mellan transformativt och transaktionellt ledarskap

Transformativt ledarskap går kortfattat ut på att ledaren använder värderingar och känsla av högre syfte hos individerna i gruppen för att driva förändring. Den grundläggande uppfattningen om anställda är att de kan motiveras minst lika mycket av just värderingar och känslan av ett högre syfte som av belöningar. Här inkluderas medarbetarna gärna i beslutsfattning och de stimuleras att komma med egna förslag. Ledaren fungerar mer som en coach än en uppdragsgivare.

Man kan därmed hävda att transformativt ledarskap är den raka motsatsen mot transaktionellt ledarskap.

Kritiken mot transaktionellt ledarskap - En utdaterad ledarskapsstil?

Många förknippar den transaktionella ledarskapsstilen med ett förlegat synsätt på anställda. Att de är ointresserade personer som bara gör nytta när de motiveras av tydlig piska eller morot.

Transaktionell ledarskapsstil förknippas också med chefer som inte riktigt förstår människor. Approachen sammankopplas med arbetsplatser där det inte finns något utrymme att utveckla varken kompetens eller arbetssätt.

I Sverige är den här uppfattningen utbredd. Samtidigt är synen på den transaktionella approachen inte lika svartvit bland exempelvis engelskspråkiga tänkare.

Transaktionellt vs transformativt ledarskap

Fördelar och nackdelar med transaktionellt ledarskap

Fördelar med ledarskapsstilen

 • Förankrar gemensamma mål från ledningen över stora organisationer.
 • Högpresterande medarbetare får tydlig positiv feedback
 • Initiativ som tävlingar kan bidra till snabb uppfyllnad av kortsiktiga mål
 • Personalen får tryggheten av tydlighet i vad ledaren värderar och ser som det viktigaste målet att uppfylla – vilket är ett väl genomfört jobb.

Ett transaktionellt tankesätt är i någon mån naturlig på en arbetsplats. De anställda har ett anställningsavtal som beskriver det arbete de ska utföra och ersättningen de ska få för det.

Fördelar med att använda ledarskapsstilen i högre utsträckning är att det ger de anställda en tydlig bild av vad ledningen värdesätter, vilket kan vara en fördel på stora multinationella organisationer där ledningen aldrig kommer träffa stora delar av personalstyrkan. Avdelningschefen har kanske inte heller träffat ledningen, men kan genom tydliga riktlinjer kommunicera ledningens linje vidare till sitt team.

En transaktionell approach till ledarskap passar även mindre organisationer som mycket snabbt vill få till en förändring.

På en säljavdelning är det till exempel en fördel för säljarna att veta om chefen prioriterar att få in ett större antal kunder eller att öka snittvärdet per kund. På så sätt kan de lägga upp sitt arbete för att möta det önskemålet.

Inom ett transaktionellt ledarskap är det också så att de medarbetare som drar ett extra stort lass också får en tydlig belöning för sin prestation.

Nackdelarna med ledarskapsstilen

 • Risk att fel mätpunkter för framgång får onödigt stort fokus – helhetsbilden kan gå förlorad
 • Motivationen kan minska om belöningen inte intresserar medarbetaren
 • Risk att ledare bara ser medarbetarens prestation, inte medarbetarens styrkor och potential.
 • Risk för dålig arbetsmiljö.
 • Risk att inte ta tillvara på dolda förmågor – och inte ta hänsyn till svagheter.
 • Personliga idéer från anställda uppmuntras inte – vilket får personalen att sluta komma med egna initiativ

En tydlighet definition av vad ett ”bra jobb” innebär är ofta en fördel, men kan också vara en nackdel. Om mätpunkterna inte väljs med omsorg riskeras att medarbetarna fokuserar på fel saker - och om chefen får överdrivet tunnelseende på vissa specifika mätpunkter är risken stor att medarbetarna släpper allt annat och bara fokuserar på att möta dem, oavsett om det är de mest logiska sättet att jobba eller inte.

"Motivationen kan minska om belöningen inte intresserar medarbetaren"

Bristen på uppmuntran till egna initiativ kan leda till en beskedlig men oengagerad arbetsstyrka. Det är rimligt att anta att innovativa medarbetare kommer må dåligt på jobbet eller sluta. Andra medarbetare kan bli bra att sköta sina befintliga uppgifter, men sämre på att ta eget ansvar och bli självgående. Vad händer om chefen är ledig en dag? Eller om en oväntad utmaning dyker upp?

Det transaktionella ledaren kan också lätt börja se de anställda som en grupp snarare än individer. Om man strävar efter effektivitet genom likformighet är risken att individuella styrkor går oupptäckta och att hänsyn inte tas till svagheter.

En fisk kan vara fantastisk på att simma, men kommer aldrig vara världsbäst på att klättra i träd. På samma sätt kommer varje medarbetare ha förutsättningar att blomstra mer på vissa områden än andra, men bli nedslagna om det enda som mäts råkar vara en av deras svagheter.

I och med likformigheten och konkurrensen om belöningarna kan också arbetsmiljön bli bristfällig om ledarskpet inte sköts på ett genomtänkt sätt.

Transaktionellt ledarskap idag

Transaktionellt ledarskap presenteras ibland som motsatsen till transformativt ledarskap. I de jämförelserna beskrivs ofta det transaktionella alternativet som auktoritärt och gammaldags. Något ”ont” som för tankarna till elaka chefer för arbetare vid löpande band i fabriker under den industriella revolutionen.

Transformativt ledarskap lyfts istället upp som det ”goda” alternativet. Ett modernt ledarskap där medarbetarna inkluderas i beslutsfattande och ses som personer med en inneboende vilja att göra ett gott jobb och utvecklas i samklang med företaget. Känslan är Silicon Valley, flextid och personlig utveckling.

"Något ”ont” som för tankarna till elaka chefer för arbetare vid löpande band i fabriker under den industriella revolutionen."

Så har den transaktionella ledarskapsstilen en plats på dagens arbetsplatser?

Vissa menar att en transaktionell approach passar i situationer där likformighet är centralt - som när ledaren behöver säkra att arbetsgruppen följer lagar eller avtal, exempelvis om en offentlig upphandling ska genomföras - eller när företaget lanserar en antidiskrimineringspolicy.

Goda relationer mellan dig och varje enskild medarbetare

Vissa teoretiker ser visserligen transaktionellt och transformativt ledarskap som varandras motsatser. Andra menar att de är komplementära och att den optimala ledaren kombinerar båda ledarskapsstilar.

Den tongivande forskaren Bernard Bass menade att transaktionen är basen för relationen mellan ledaren och medarbetaren, men varken kan eller bör bygga hela relationen. Han menade att det transformativa också behövs för att medarbetare, ledare och organisation ska nå full potential.

Utveckla ditt ledarskap med IHM

När du går en ledarskapskurs med IHM får du kompetens som hjälper dig i verkligheten. Våra utbildningar är nämligen framtagna tillsammans med paneler av experter från näringslivet, för att matcha arbetsmarknadens behov. Vi stämmer också av med de här experterna regelbundet, för att säkra att innehållet förblir aktuellt.