Transaktionellt vs transformativt ledarskap

I den här artikeln reder vi ut skillnaderna mellan transaktionellt och transformativt ledarskap och ger dig en nyanserad uppfattning av de två ledarskapsstilarna - inklusive deras för- och nackdelar och i vilka situationer de passar bäst.

Skillnaden mellan transaktionellt och transformativt ledarskap

Transaktionellt ledarskap fokuserar på transaktioner (utbyten). Ledaren ger medarbetarna något i utbyte mot att de möter ett tydligt uppsatt mål, exempelvis en uppnådd säljkvot eller ett projekt som avslutas i tid.

Syftet med ledarskapsstilen är att skapa de rätta förutsättningarna för att leverera goda resultat på gruppnivå. Resultat kan även utvärderas på individnivå, men generellt sett har alla i gruppen samma mål att leva upp till.

Transformativt ledarskap går ut på att driva förändring. Ledaren presenterar en vision för gruppen och arbetar med sitt ledarskap för att få med sig medarbetarna på resan, där de gärna får komma med egna initiativ på hur resan ska se ut.

Utvecklade ledare utvecklar team som utvecklar företag

öga.png

Synen på medarbetaren

  • Transaktionellt ledarskap

Inom transaktionellt ledarskap utgår man från att medarbetare motiveras av belöningar. Tydliga mål sätts och ersättning utlovas om målen uppfylls. Det kan exempelvis handla om pengar, att kunna gå hem tidigare eller möjlighet till befordran.

  • Transformativt ledarskap

Inom transformativt ledarskap menar man att människor kan motiveras minst lika mycket av sina värderingar och känslan av ett högre syfte – som av belöningar. Ledaren ska alltså löpande få igång medarbetarnas engagemang, för att få dem att arbeta mot ledarens vision.

öga.png

Synen på ledaren

  • Transaktionellt ledarskap

Den transaktionella ledaren agerar i egenskap av expert och vägledare på väg mot uppsatta mål. Ledaren jobbar med att formulera mål, eller att förmedla mål som personer ovanför dem i hierarkin har satt.

Ledaren ska även ge feedback på arbetet. Vissa transaktionella ledare ger enbart feedback när de får reda på att något har gått fel. Vissa följer arbetet närmare och försöker fånga upp potentiella problem innan de eskalerar.

En transaktionell ledare har effektivitet utifrån förutbestämda mallar som främsta mål.

  • Transformativt ledarskap

Inom transformativt ledarskap ska ledaren förmedla en vision så övertygande att medarbetarna engageras till att arbeta mot att uppfylla visionen. Något som utmärker transformativa ledare är att de genuint bryr sig om gruppen och ser till varje gruppmedlems bästa.

Den transformativa ledaren ska vara prestigelös och öppen för medarbetarnas egna initiativ. Ledaren ska coacha medarbetarna till att känna sig trygga även utanför sin ”comfort zone”.

Transformativt ledarskap

Transaktionellt ledarskap

Målsättning

Anpassas på individnivå

Samma för alla gruppmedlemmar

Syfte för

Driva förändring

Generera resultat

Delaktighet för medarbetare

Uppmuntras till egna initiativ

Följer uppsatt ramverk

Medarbetarens drivkraft

Värderingar och högre syfte

Egen vinning i form av belöningar

Ledarens roll

Ska skapa trygghet och engagera med sin vision.

Ska ge feedback, belöna och säkra resultat

Transformativt ledarskap

Transaktionellt ledarskap

Fördelar

● Driver förändring
● Kan bidra till anställdas balans och välbefinnande
● Kan ge innovativ arbetsmiljö
● Bidrar till självgående personal
● Visionen gör det enklare att välja KPI:er och justera löpande efter verkligheten

● Personal får trygghet av tydliga ramar
● Gemensamma mål kan förankras över stora organisationer
● Kan leverera snabba resultat för kortsiktiga mål (t.ex. försäljningssiffror)

Nackdelar

● Svårt att veta om ledaren agerar efter egna intressen
● Alltför risktagande ledare kan bli en negativ faktor
● Kan skapa otydlighet vilket i sin tur kan leda till stress.
● Kräver stort personligt engagemang från ledaren
● Tar tid att ge resultat

● Driver inte förändring
● Medarbetare får ingen anledning att komma med egna förbättringsförslag
● Risk att missa helhetsbild på grund av fokus på specifika mätpunkter.
● Risk för dålig arbetsmiljö där individuella variationer inte tillåts.
● Motivationen sinar om belöningen inte matchar individens önskemål.

Vill du bli en bättre ledare?

Om du vill stärka din ledarskapskompetens är våra ledarskapskurser rätt för dig. På IHM får du lära dig från lärare med aktiva ledarpositioner i näringslivets framkant.