Hoppa till innehåll
None None 06/28/2023, 13:12 c12922de-4a92-4a84-90dd-0cb9a37f2774
hero1
Alla utbildningar/

Sales & Marketing Management

Vill du lära dig att datadrivet styra och leda sälj- och marknadsfunktionens gemensamma arbete med att takta försäljningen mot uppsatta mål? IHM Sales & Marketing Management ger dig verktygen och metoderna för att kunna utforma effektiv påverkan som bygger varumärke och driver försäljning utifrån ett taktiskt och operativt perspektiv.

Frontbild-produktsida-SMM-1200x800.jpg

EFFEKTIV PÅVERKAN I EN MULTIKANALVÄRLD

Många företag brottas idag med utmaningen att skapa en fungerande och kostnadseffektiv helhet i arbetet med marknadskommunikation och försäljning via både offline- och onlinemedier, samt olika försäljningskanaler. Komplexiteten i dagens digitala medielandskap och målgruppernas förändrade köpbeteende medför att kraven på att sälj- och marknadsavdelningarna höjs.

Gränsen mellan de olika avdelningarnas ansvar och arbete blir alltmer flytande i takt med den ökande komplexiteten. Teknikutvecklingen har dock möjliggjort att målgruppernas digitala köpbeteenden kan följas på detaljnivå. Påverkansinsatserna kan därför i högre grad personaliseras, automatiseras och följas upp mer effektivt. 

SAMVERKAN MELLAN SÄLJ OCH MARKNAD – ”SMARKETING”

De förändrade förutsättningarna innebär att marknads- och säljavdelningarna nu inte längre kan agera som separata silos. Dessa avdelningar behöver i stället kunna samordna helheten och skapa ett koordinerat flöde av påverkansinsatser som förflyttar målgrupperna närmare ett köp. Företagets arbete med marknadskommunikation och försäljning måste nu hänga ihop på ett helt annat sätt än tidigare för att skapa effektivitet - ett synsätt som kallas för ”Smarketing”.

Smarketing handlar om att finna en samstämmig och balanserad mix av påverkansinsatser i de olika medie- och försäljningskanaler som företaget använder sig av för att bygga varumärke och driva försäljning. För att lyckas måste marknads- och säljfunktionens arbete bli mer sofistikerat och mer datadrivet.

PROGRAMMETS INRIKTNING

 

Programmet ett managementorienterat program för dig som har, eller är på väg mot, ett ledaruppdrag inom sälj- och marknadsfunktionen i ett företag. IHM Sales & Marketing Management är inriktat mot sälj- och marknadsfunktionens gemensamma uppdrag att takta försäljning och marginal mot uppsatta mål.

Programmet ger dig en helhetssyn på ledning och styrning av företagets arbete med marknadskommunikation och försäljning i ett taktiskt och operativt perspektiv. Programmets innehåll är väl förankrat i modern påverkansteori och aktuell praxis i näringslivet.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 

 • Helhetssyn på det arbete, inom både B2C och B2B, som krävs inom marknads- och försäljningsfunktionen för att takta försäljningen mot uppsatta mål från period till period under verksamhetsåret.
 • Djup kunskap om de teorier och tekniker för mänsklig påverkan som är grunden för de kommunikations- och försäljningseffekter som marknads- och säljfunktionen kan åstadkomma.
 • Kunskap om logiken i de medie- och försäljningskanaler som marknads- och försäljningsfunktionen kan använda sig av för att genomföra varumärkesbyggande och säljaktiverande åtgärder.
 • Förmåga att datadrivet kunna leda och styra verksamhetsprocessen som genererar efterfrågan på företagets utbud från period till period och snabbt kunna hantera avvikelser i förhållande till förväntad prestation.
 • Färdighet att identifiera, analysera och utvärdera de taktiska beslut kring påverkansinsatser som periodvis behöver fattas inom ramen för de uppdrag, resurser och mål som företagsledningen tilldelat marknads- och försäljningsfunktionen.
 • Kunskap om de juridiska och etiska överväganden som är nödvändiga i arbetet med mänsklig påverkan.

SÅ GÅR DET TILL

 

Vi tror att yrkesverksamma vuxna lär sig mest när de sätts i olika praktiska situationer där de får anledning att utmana och ompröva sin nuvarande förståelse. Undervisningen utgår därför alltid från ett praktiskt sammanhang i vilket du får upptäcka hur ny kunskap kan öka din förståelse kring olika organisatoriska utmaningar och lära dig hantera dem. 

De praktiska sammanhangen är valda för att skildra verkligheten i olika typer av varu- och tjänsteproducerande företag och branscher, både B2B och B2C. Återkommande sätts också din egen verksamhet i fokus.

Din läranderesa genom programmet ser ut på följande sätt. Inför varje lektionstillfälle får du först göra egna iakttagelser kring en praktisk situationen i en verksamhet utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Du delar sedan dina iakttagelser med övriga deltagare och läraren. Du kan då jämföra dina iakttagelser och slutsatser med övriga deltagares svar. Vad har de sett som du inte har sett? Och vad har du sett som de inte har sett? Därefter utforskar du tillsammans med läraren hur ny kunskap kan tillämpas i samma situation för att bättre synliggöra vad som är orsak och vad som är verkan i det aktuella fallet samt vilka handlingsalternativ som har bäst förutsättningar att leda till en högre prestation. 

I olika workshops kring praktiska beslutsfrågor får du en successiv möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens. Vi tror att det medvetna och uppmärksamma praktiska handlandet utvecklar din kompetens, d v s din förmåga att komma fram till en relevant handling i varje situation.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen via olika digitala kanaler som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten i videos och text. Via digitala kanaler får du också svara på kunskapsfrågor som ökar din förståelse och förstärker ditt minne av innehållet. Vidare får du möjlighet att i hemuppgifter och projektarbeten tillämpa dina nyvunna insikter i din egen verksamhet.

Undervisningen sker alltså i både digitala kanaler och IHM:s lokaler. Väljer du ett distansalternativ genomförs de flesta undervisningsformerna i digitala kanaler. IHM:s pedagogik bygger på över 50 års erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma i näringslivet. Pedagogiken är utformad för att underlätta för dig så att du, trots heltidsarbete och familj, kan nå läranderesultat på högskolenivå.

Anmälan

Betala direkt:
Summa:
69 900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Distans

 • 7 mars 2024
 • 28 september 2023

Marknadsekonom DIHM byter namn till Business Executive Degree

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan, vanligen kl. 13.00-17.00.

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten

Poäng och utbildningstyp

Certifikatutbildning, SEQF nivå 6, vilket motsvarar universitetsnivå

Avgift

Utbildningsavgift 69 900 kr*
Anmälningsavgift 2 500 kr*

Litteratur ingår

*Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Delbetala med Wasa Kredit

Tillsammans med Wasa Kredit kan vi erbjuda dig möjlighet att delbetala utbildningen räntefritt.

Läs mer om Wasa kredit

Frågor eller funderingar?

Kontakta gärna mig för mer information kring denna eller någon annan av våra utbildningar

Elisabet-ek-rund-transparent-500x500.png

Elisabet Ek
Utbildningsrådgivare

Direkt: 040-601 23 08
Växel: 0200 - 24 00 24
E-post: elisabet.ek@ihm.se

Programmets tre delmoment

1. Val av taktisk inriktning och operativ styrning

 

I den första delen lär du dig hur företagets marknadsstrategi och affärsmål bestämmer inriktningen på de påverkansinsatser som marknads- och säljfunktionen ansvarar för.

Med utgångspunkt i kundens resa mot köp, tillgängliga mediekanaler och utfallet av föregående periods insatser lär du dig identifiera och utvärdera omständigheterna på marknaden och i organisationen som främjar och motverkar förutsättningar att nå affärsmålen under verksamhetsåret.

Dina iakttagelser och slutsatser kring vilka taktiska affärsutmaningar som måste övervinnas lägger grunden till vilka varumärkesbyggande och säljaktiverande åtgärder som ska prioriteras, planeras och budgeteras inför det kommande verksamhetsåret.

• Marknads- och säljfunktionens gemensamma taktiska uppdrag
• Samverkan mellan sälj- och marknadsavdelningarna
• Hur påverkan bör utformas för att ge effekt
• Köplogik och påverkan
• Juridik och etik kring köp, marknadskommunikation och försäljningsarbete
• Val av taktisk inriktning och operativ styrning

2. Utformning och uppföljning av påverkansinsatser

 

I den andra delen utvecklar du din förståelse för utformningen av flödet och sammansättningen av olika påverkansinsatser. Du lär dig hur marknads- och säljfunktionen gemensamma arbete ska bidra till att attrahera önskvärt antal besökare, innehållskonsumenter, kundämnen och köp från period till period.

Du får också utveckla din förmåga att analysera och följa upp utfallet av påverkansinsatserna i olika sammanhang och taktiska situationer.

• Attrahera besökare och innehållskonsumenter till företagets egna kanaler
• Konvertering av besökare och innehållskonsumenter till kundämnen och köpande kunder
• Marketing automation
• Datadriven analys och uppföljning
• Genomförande av den taktiska marknadsplanen

3. Inriktning på taktik och den operativ styrning

 

I den avslutande delen av utbildningen utforskar du i grupp med andra deltagare en taktisk affärsutmaning i ett företag och utifrån dina iakttagelser bestämmer du inriktningen på påverkansinsatserna och den operativa styrningen.

Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma det taktiska nuläget i företagets sälj- och marknadsfunktion
 • Identifiera och precisera den taktiska affärsutmaningen
 • Utvärdera handlingsalternativ för olika påverkansinsatser
 • Rekommendera inriktning på den operativa styrningen
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt
image

Testa dina affärskunskaper

Vilka områden behärskar du och vilka kompetenser behöver du utveckla? Med IHM:s affärstest får du en klar bild över din professionella nivå inom konsten att utveckla affärer.

Fler röster om Sales and Marketing Management

Kontaktuppgifter till Maria Tell

Roll: Kundansvarig, Bauer Media

Sales and Marketing Management är den mest kreativa utbildningen som jag gått på IHM där jag lärt mig otroligt mycket från både modeller och workshops med övriga deltagare. För mig var det naturligt att välja denna utbildningen då jag varje dag jobbar med både försäljning och marknadsföring ut till kunder och samarbetspartners, och genom allt innehåll ser jag nu på ett tydligare sätt hur allt hänger samman, med olika påverkansinsatser beroende på vart du är i köpresan. Det jag lärde mig varje vecka på utbildningen kunde jag direkt använda mig av i mitt dagliga arbete, internt och ute hos kunderna.

Kontaktuppgifter till André Geiverz

Roll: Account Manager, OKQ8

När jag genomförde min marknadsekonomutbildning hos IHM valde jag att prioritera utbildningar som gav mig kunskaper ur både ett strategiskt och taktiskt perspektiv. När jag var klar med utbildningen Growth & Marketing Strategy föll valet naturligt på Sales & Marketing Strategy. Utbildningen gav mig insikter och verktyg för att effektivt kunna göra åtgärder och prioriteringar i den operativa driften för att kunna förbättra resultatet ur ett kortare perspektiv. Dessa kunskaper är värdefulla då de flesta arbetsplatser vill utveckla sina resultat i linje med företagets strategiska inriktning, men inom ramen för den budget och tillgängliga resurser som finns.

Kontaktuppgifter till Jonas Wallén

Roll: Försäljningschef Varbi

För mig var det väldigt nyttigt att lära mig mer om att identifiera, analysera och utvärdera de taktiska besluten kring insatser för påverkan. Det har gjort att jag blivit mycket bättre på att tänka långsiktigt och strukturerat kring besluten som tas. Det var även väldigt intressant att lära sig mer om de juridiska aspekterna i marknadsarbetet. Jag har nytta av det varje vecka och läser ofta i litteraturen.


SMM - Petra.jpg

Hör Petra berätta om sina erfarenheter av utbildningen

image

IHM Update

Nyheter, artiklar, utbildningar och kompetensutveckling, affärsmässiga tips och tricks - Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före.

Har du fler frågor?

Vi vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt

image
image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

 

Relaterade utbildningar

Business Management

Program
16 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Growth & Marketing Strategy

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Strategisk Digital Marknadsföring

Kurser
Både på distans och på din IHM-ort  |  Deltid / Parallellt med jobb