Demokratiskt ledarskap - delaktighet som skapar blomstrande arbetsplatser

Vad innebär ett demokratiskt ledarskap? En ledare som skapar motivation, främjar kreativitet och som rubriken säger; skapar blomstrande arbetsplatser är att föredra - men hur gör man? Djupdyk i hur du genom en demokratisk ledarstil skapar värde för såväl dina medarbetare som för hela verksamheten, men också i vilka utmaningar som du kan tänkas stå inför.

Vad innebär demokratiskt ledarskap?

Precis som ordet demokrati innebär demokratiskt ledarskap folkstyre inom en organisation, fast med en bestämd ledare som visar vägen.
Inom det demokratiska ledarskapet är ledaren och beslutsfattarna uppmärksamma på vad medarbetarna tycker och tänker.

Genom sin optimistiska inställning har den demokratiska ledaren en tro på att alla medarbetare vill göra sitt bästa. Som motsats till det auktoritära ledarskapet inkluderas personalen i både beslutsfattanden och målsättning för verksamheten.

Fördelar med en demokratisk ledarstil

Genom att inkludera alla medarbetare blir den demokratiska ledaren generellt sätt väldigt uppskattad. Här lyfter vi exempel på positiva effekter som ledarstilen kan föra med sig.

Låter alla komma till tals

Den demokratiska ledaren skapar utrymme för alla medarbetare att uttrycka sina åsikter, tankar och idéer. När du som ledare lyssnar på vad dina anställda har att säga skapar du goda förutsättningar för både stark tillit till verksamheten och glada, motiverade medarbetare.

Motiverade medarbetare kommer med stor sannolikhet att öka produktivitetet i organisationen vilket i sin tur kan bidra till en ökad lönsamhet.
Genom att dela tankar och erfarenheter med varandra skapar vi en större kunskapsbank - både individuellt och som grupp. Att diskutera det dagliga och långsiktiga arbetet med varandra utvecklar såväl arbetssätt som metoder och processer, vilket också styrker verksamheten.

Kunskap i hur man uttrycker åsikter och känslor på ett respektfullt sätt är viktigt oavsett om du är en ledare eller underordnad. För att skapa ett tryggt diskussionsklimat är det värdefullt att erbjuda medarbetarna utbildning i bland annat samtalsteknik och kommunikation.

Skapar ansvarstagande medarbetare

När du som ledare involverar personalen i verksamhetens utveckling uppmuntrar du automatiskt till en ökad ansvarskänsla hos varje individ.

Ett arbetslag består oftast av varierande personligheter, med olika egenskaper och kvalitéer. Som demokratisk ledare delegerar du uppgifter anpassat efter vad som passar vilken medarbetare bäst. Du vet vilka som kan hantera mer ansvar på sina axlar och vilka som är i behov av mer stöttning från dig. Genom detta inkännande sätt får alla medarbetare vara med och bidra till verksamhetsutveckling på den nivå som var och en klarar av och mår bra av.

Är transformativt ledarskap den bästa vägen till förändring?

Främjar god kommunikation mellan chefer och anställda

Öppna dialoger, samarbeten och diskussioner för personer närmare varandra.

Starka relationer skapar trygghet och tillhörighet. Med det sagt kommer en demokratisk ledarstil föra dig som ledare närmare varje medarbetare, likaså kommer medarbetarnas relationer till varandra att stärkas.

Samhörighet ökar personalens vilja att stanna på arbetsplatsen. I sin tur minskar det även risken för att ni som arbetsgivare ska behöva lägga tid och resurser på uppsägningar och nyanställningar.

Motiverar dina anställda att göra ett bra jobb

När du vet att du faktiskt kan vara med och påverka är då du gör skillnad.
Med en demokratisk ledarstil uppmuntrar du dina medarbetarna till att utvecklas i sitt arbete och skapar en ökad drivkraft hos varje individ. Det ökade engagemanget bidrar till att personen i fråga är mer benägen att göra sitt allra bästa med den uppgift hen har framför sig. Som grädde på moset skapas det dessutom en positiv stämning inom teamet när de får fatta beslut tillsammans.

Utmaningar med ett demokratiskt ledarskap

Trots alla fördelar vi presenterat finns det också utmaningar med det demokratiska ledarskapet som måste tacklas. Här lyfter vi exempel på vad du behöver lägga på minnet i rollen som demokratisk ledare.

Det är mycket tidskrävande

Att fatta beslut tar ibland längre tid än man tänkt sig - och tiden finns det sällan gott om. Du som demokratisk ledare behöver se till att det finns en struktur under diskussioner, så att du tillsammans med arbetslaget kan fastställa beslut inom en rimlig tid.

Det kan också dyka upp krissituationer där du som demokratisk ledare behöver agera kvickt. Vid en krissituation finns det inte möjlighet att gemensamt med ditt arbetslag sätta er ner för att diskutera fram ett beslut.

Trots det öppna klimatet är det viktigt att det finns en underliggande hierarkisk struktur - där den demokratiska ledaren har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att leda mer auktoritärt. För att du som ledare ska känna dig bekväm med att ta stafettpinnen och visa vägen när situationen kräver.

Avsaknad av hierarki kan skapa konflikter och missförstånd

När det inte finns någon hierarkisk struktur alls finns det en större risk för missförstånd mellan ledaren och medarbetarna.

Du som ledare kan omöjligt implementera alla medarbetares önskemål eller fatta beslut efter varje åsikt som yttrats. Det demokratiska ledarskapet handlar faktiskt inte om att göra alla nöjda - utan om att skapa rum för alla att få uttrycka sin åsikt om vägen framåt. Det kommer alltid finnas personer som känner sig orättvist behandlade för att just deras idé inte sattes i verk.

Om de anställda har för mycket inflytande kan tron om att de arbetar i en demokrati utan någon riktig chef uppstå, och ledarrollen suddas ut. Det finns en risk att det skapar sprickor inom arbetslaget, och konflikter mellan både gruppmedlemmar och medarbetare och chefer emellan.

Vissa hörs och syns - somliga inte alls

I en grupp av människor finns de alltid vissa personer som tar lite mer plats, likaså finns det alltid personer som har svårare att komma till tals och som gärna håller sig i bakgrunden.

Samtidigt kan det finnas personer som pratar mycket utan att komma fram till en slutsats, medan andra personer i gruppen tidseffektivt vill hitta en lösning.
Den demokratiska ledaren har som uppgift att se till att samtliga inom arbetsgruppen får göra sin röst hörd. Du måste våga dämpa vissa personer och samtidigt höja andra. I samband med det behöver du, som vi nämnt tidigare, skapa en mötesstruktur för att bibehålla produktiviteten inom verksamheten.

Den demokratiska ledaren

Vad kännetecknar en demokratisk ledare?

Där den demokratiska ledaren satt sina fotspår kommer många kännetecken att uppenbara sig - vi listar några exempel.

  • Arbetsgruppens motivation och engagemang är tydligt märkbart.
  • Kreativiteten sprudlar och personalen delar oavbrutet med sig av nya idéer och åsikter.
  • Beslutsfattanden diskuteras regelbundet
  • Det finns en lyhördhet till medarbetarnas kompetenser och erfarenheter
  • Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan gruppmedlemmarna

Vad behöver du tänka på?

Det är inte lätt att leda andra personer om den egna självinsikten brister. För att bli duktig på att lyssna in andra människor krävs därför god självkännedom.
Självkännedom grundar sig delvis i tilliten du har till dig själv men också förståelsen för dina brister.

Din förmåga att vara säker på dig själv kommer att sättas på prov när du måste besvara svåra frågor eller när tuffa beslut behöver fattas.
Som ledare med en positiv och inkluderande människosyn samt god självinsikt blir du inte bara en förebild för dina medarbetare utan en stor tillgång i vilken verksamhet du än befinner dig i.

Ledaren måste vidmakthålla sin ledarroll

Du som ledare behöver se till att alla inom teamet får sin röst hörd - utan att själv bli överkörd. Även det demokratiska ledarskapet kräver sin ledare som vågar ta sista ordet, som sätter förväntningar och leder medarbetarna åt rätt håll.
Att personalen vågar ta plats och tycka till är positivt. Men det finns också en risk att personal som trivs lite för mycket i rampljuset knuffar ut ledaren, som blir passiv och förlorar sin roll.

Som ledare behöver du vidmakthålla din plats och se till att samtliga beslut fattas ur ett verksamhetsperspektiv och inte utifrån dina medarbetares individuella synvinklar.

Ledaren behöver ha god människokännedom

Framgångsrikt demokratiskt ledarskap kräver en ledare som har lätt för att förstå- och läsa av andra människor.

Ledaren måste vara engagerad i sin personal för att lyckas delegera ut uppgifter och ansvar till rätt person. Du kan inkludera dina anställda i beslutsfattanden kring driften för att effektivisera processen. När medarbetarna upplever att de får vara med och besluta kring sitt eget dagliga arbete främjas både engagemang och motivation.

Vart kan du hitta demokratiskt ledarskap?

Demokratiskt ledarskap handlar om att få en grupp människor att samarbeta och lösa problem tillsammans. Parallellt med att denna typ av ledarstil bidrar till ett bekräftande och inkluderande arbetsklimat, kan det inom vissa yrken ge starka konkurrensfördelar.

Demokratiskt ledarskap är vanligt inom branscher med höga krav på problemlösning- och samarbetsförmåga, till exempel hotell- och restaurangbranschen.

Servicepersonal som får mandat till att fatta egna beslut i relation till gästernas stundande problem möjliggör snabb problemlösning och mer tillfredsställda gäster. Det bidrar till långvariga kundrelationer och ökad konkurrenskraft.
Det demokratiska ledarskapet passar också bra på kreativa arbetsplatser, konsultverksamheter och inom skola och utbildning. Ledarstilen passar perfekt i sammanhang där det krävs flera perspektiv och erfarenheter för att utveckla och förbättra en produkt eller tjänst.

Vill du lära dig mer om ledarskap?

Ledarskap är inte svart eller vitt. Vilken ledarskapsstil du bör ta till beror helt på plats, situation och vem du ska leda. IHM erbjuder ledarskapsutbildningar som gör dig redo för olika situationer som du kan tänkas stöta på, oavsett om du har flera års erfarenhet eller är ny i din ledarroll.