Bra ledare - Så är en bra chef

Med bra ledarskap följer nöjda medarbetare och ökad lönsamhet. En bra ledare anpassar sitt ledarskap efter situation, grupp och individ. Trots att ledarskapet ska vara anpassningsbart finns det viktiga ledaregenskaper och kvalitéer som är gemensamma hos många framgångsrika chefer.

Vill du vara en ledare som står stark och trygg i alla situationer? Det är en lång väg till det målet, men en utbildning i ledarskap kan hjälpa dig en bra bit på vägen. Genom en ledarskapsutbildning stärker du dig själv och din förmåga i rollen som ledare och chef. IHM är en auktoriserad utbildningsleverantör med 50 års erfarenhet av att utveckla kompetens som förbättrar näringslivet.

Läs vidare för att ta reda på vad som kännetecknar en bra ledare.

Utveckla dina kunskaper inom ledarskap

Se alla ledarskapsutbildningar

Det här är ledarskap

Ledarskap innebär att samla och engagera en grupp människor i syfte att gemensamt arbeta i samma riktning. Som ledare på en arbetsplats är målet att få teamet att arbeta i enlighet med organisationens kortsiktiga och långsiktiga mål och nå framgångsrika resultat.

Skillnaden mellan ledarskap och chefskap

Chefskap grundar sig i en formell befattning eller yrkestitel. Som chef har du befogenhet att fatta beslut och fördela arbetsuppgifter mellan medarbetare, samtidigt som du har ansvar över att verksamhetens uppsatta mål uppfylls. Ledarskap är däremot någonting som du utövar, det kan vara både formellt och informellt. Viktiga egenskaper hos en ledare är att inspirera andra människor för att forma attityder och inställningar. I ledarskap kommunicerar ledaren mer personligt med känslomässigt engagemang, medan en chef är mer objektiv och kommunicerar formellt utan känslomässig inblandning.

En ledande chefs arbetsuppgifter

Alla verksamheter behöver personer som ser till att organisationen rör sig i rätt riktning och uppnår sina mål. Att låta chefskapet och ledarskapet samspela i en yrkesroll underlättar arbetsprocesser eftersom det skapar både resultatinriktade och relationsinriktade attityder hos medarbetarna.
En bra chef tar på sig ledarskapsrollen och är mer personligt involverad i relationen till sina medarbetare. De coachande och bekräftande ledaregenskaperna skapar engagemang och motivation hos teamet. Samtidigt som bra egenskaper hos en chef skapar struktur och trovärdighet, vilket är viktigt för att få teamet till att fortsätta följa direktiv.

Det här gör en bra ledare och chef

Dåligt ledarskap kan bli dyrt, både i pengar och engagemang. Arbetsplatser som saknar bra ledare riskerar minskad produktivitet, ökad personalomsättning och minskad kundnöjdhet. Hur blir man en chef som utövar ett bra ledarskap som i sin tur bevarar hållbara och trivsamma arbetsplatser? Nedan listar vi exempel på vad som utmärker en bra chef.

En bra ledare gör det tydligt vad som förväntas av individerna i teamet

En viktig egenskap hos en ledare är god kommunikation. God kommunikation innebär att ledaren bör inkludera medarbetarna i dialoger i den lämplig utsträckning, ge återkoppling, uppmuntra och få medarbetarna att känna sig som den viktiga delen av verksamheten som de faktiskt är.
En annan viktig ledaregenskap är förmågan att sätta tydliga mål. Målsättningen är viktig för att medarbetarna ska veta vad som förväntas av dem. En tydlig målsättning skapar också ett värde i att fortsätta driva teamet framåt, den symboliserar vad ni vill uppnå och varför. I sin tur gör målen att medarbetarna känner sig betydelsefulla för att verksamheten ska sträva i rätt riktning, vilket leder till högre entusiasm och ökat deltagande i teamet.

Ledarskap handlar delvis om att uträtta arbete genom andra. Många bra ledare arbetar därför med delegering, vilket kräver både mod och tillit. Delegering innebär att medarbetarna tar över en viss beslutsrätt, och oavsett vad resultatet blir behöver inte medarbetaren själv stå som ensam ansvarig. En bra chef kan med delegering få medarbetaren att känna sig delaktig och betydelsefull. Med det sagt är det även viktigt att medarbetaren förstår ansvaret i delegeringen och utför arbetet på ett professionellt och kompetent sätt.

En bra ledare förenar teamets mål med organisationens övergripande mål

För att hela organisationen ska arbeta i enlighet med den övergripande bolagsstrategiska riktningen behöver varje team ha egna anpassade delmål att sträva efter. Utan teamspecifika delmål finns risken att helhet och samverkan uteblir. Detta kan sänka medarbetarnas engagemang och intresse för arbetet eller rikta teamets arbete åt ett håll som inte har övergripande stöd i organisationen. En bra chef och ledare bör veta vart arbetslaget befinner sig, vart de ska och vad de behöver göra för att ta sig dit. Ledaren skräddarsyr sedan delmål som överensstämmer med organisationens övergripande mål. Alla människor har olika egenskaper och kunskaper, en ledare bör veta hur medarbetarnas individuella egenskaper ska samspela med varandra på bästa sätt. En bra ledare informerar varje enskild teammedlem om vilka egenskaper hen kan bidra med som del av gruppen.

En bra ledare säkerställer att teamet har de verktyg som behövs för att utföra sitt arbete

För att få ett välfungerande team och nå uppsatta mål måste ledaren se till att teamet har de verktyg, teknik och den utrustning som de behöver. När alla hjälpmedel är på plats måste ledaren även se till att alla medarbetare har den kompetens som krävs för att använda dem. Under tidens gång kommer verktyg, teknik och utrustning att utdateras och uppdateras. Det är viktigt att ledaren har koll på detta för att ge teamet rätt förutsättningar till att utföra sitt arbete.

En bra ledare skapar sig en förståelse för utmaningar och löser effektivt problem

Att hantera och lösa problem är en del av rollen som chef och ledare, det kan handla om allt ifrån mindre konflikter i teamet till komplicerade frågor från kunder eller leverantörer. Du som ledare behöver skapa dig en uppfattning om vad som är källan till problemet för att sedan ta fram en hållbar och effektiv lösning. För att förebygga framtida problem bör du utvärdera resultatet av problemlösningen och ta fram en strategi för hur det ska hanteras om det inträffar igen. Var inte rädd för att använda fantasin eller din kreativa sida, men glöm heller inte bort viktiga aspekter som måste beaktas i varje enskild situation.

En bra ledare engagerar, motiverar och inspirerar sitt team

För att teamet ska växa behöver alla må bra och finna både gemensam och individuell motivation. En bra ledare arbetar därför kontinuerligt med den varma delen av ledarskapet som handlar om att på olika sätt att engagera, motivera och inspirera medlemmarna i teamet. Motivation ska byggas upp genom både yttre och inre drivkrafter. Den yttre drivkraften handlar om att skapa motivation genom exempelvis belöningar eller påtryckningar medans den inre drivkraften innebär upplevelse av självkontroll och att stimulera användandet av individens befintliga kompetens.

Engagemang, motivation och inspiration byggs upp genom:

  • Realistiska och konkreta mål
  • Främjande av kvalificerad utveckling
  • Beröm och feedback
  • Inkludering och delaktighet
  • Lagkänsla

Samtliga drivkrafter ska göras på både individ- och gruppnivå. Ledaren bör utöver detta se till att bygga förtroende, skapa bra gruppkänsla samt arbeta för en positiv miljö och kultur på arbetsplatsen.

En bra ledare når goda resultat

En ledande roll har i slutändan som uppgift att skapa verksamhetsnytta, kort och gott att styra medarbetarna mot den vision som verksamheten satt upp. Medarbetare som mår bra på jobbet är mer motiverade att göra bra ifrån sig och därmed mer benägna att nå framgångsrika resultat. Med det sagt är det viktigt att ledaren arbetar resultatinriktat och relationsinriktat parallellt med varandra.

bra chef som går igenom anteckningar

Egenskaper hos en bra ledare och chef

För att bli en bra chef så krävs det att du kan utöva bra ledarskap. Bra ledarskap ställer i sin tur till stora krav på ledarens personliga egenskaper. Här lyfter vi flera karaktärsdrag som kännetecknar en bra ledare och chef. Detta betraktas sällan som medfödda egenskaper utan istället som något man med erfarenhet, ledarskapsutbildning och självreflektion kan uppnå.

Självkännedom

Ledarskap grundar sig i god självkännedom, det vill säga att ledaren är väl medveten om sina egna styrkor och svagheter. För att få bättre självkännedom kan du se till att ta del av all kunskap som finns tillgänglig, vara påläst om vanliga misstag och våga erkänna dina egna. Du bör även påminna dig själv om vad du åstadkommit hittills, vad du är bra på och vart du är på väg. Från ledare med god självkännedom föds lyckosamma och välmående arbetsplatser.

Trygghet och mognad

En bra ledare är en person som handlar med trygghet och mognad, alltså någon som arbetar i enlighet med samtidens lagar och regler. En bra ledare agerar efter det som är etiskt och moraliskt korrekt gentemot alla inblandade parter, det vill säga inte efter det som främst ger ledaren själv personliga fördelar. Genom att ha ett helhetsperspektiv över vad som mest gynnar arbetsplatsen och verksamheten i helhet kan ledaren skapa en trygghet och bygga upp ett förtroendekapital.

Kommunikativ förmåga

En av ledarens mest centrala uppgifter är att se till att andra lyckas. Ledarskapet handlar om att lägga märke till och förstå andra människors känslor och leda dem i rätt riktning utifrån deras personliga förutsättningar. För att göra det måste ledaren ha en god kommunikativ förmåga. En bra ledare öppnar upp för samtal och kontakt. Ledaren ska kunna förmedla budskap, ge konstruktiv kritik och dela viktig information med medarbetarna på ett tryggt och respektfullt sätt. Kommunikation innebär också att göra medarbetarna medvetna om vilka förväntningar de har på sig, vart de finner information, hur de kan få stöd och vilka mål de gemensamt strävar efter.

Empati och lyhördhet

Två andra viktiga egenskaper hos en bra ledare är förmågan att vara både empatisk och lyhörd. Egenskaperna kännetecknas av öppenhet, tolerans och trovärdighet. En ledare som ser och hör sina medarbetare behöver inte nödvändigtvis hålla med dem, men som ledare ska du ha förmågan att sätta dig in i medarbetarens perspektiv för att på bästa sätt bemöta deras känslor, tankar och åsikter. När ledaren är empatisk och lyhörd ökar chansen för att medarbetaren får en starkare tillit till ledaren överlag och en bra uppfattning av arbetsplatsen.

Motivation och inspiration

Motivation är kraften som gör att vi får saker gjorda. En framgångsrik ledare bör därför hela tiden motivera och inspirera sina medarbetare till att vilja fortsätta göra ett bra jobb. Motivation och engagemang kan skapas på olika sätt och behöver inte vara kopplat till varje specifik arbetsuppgift - teambuilding, fortbildning eller flexibla arbetsplatser är exempel på mervärden som kan framkalla motivation hos medarbetarna.
Vad som skapar lust och motivation är individuellt. Hur ledaren inspirerar medarbetarna bör därför anpassas efter både individnivå och och gruppnivå. Se till att lära känna ditt team och dina medarbetare för att ta reda på vad som driver och inspirerar dem, anpassa sedan ledarskapet därefter.

Relationsbyggande

Du ska tillsammans med ditt team röra er i samma riktning. Att bara stå och peka med ena handen är därför något av det värsta du kan göra som chef. Det är viktigt att du är och känner dig som en del av teamet för att ni ska uppnå framgångsrika resultat. Det betyder att du behöver bygga goda relationer med samtliga teammedlemmar. Genom goda relationer vinner du makt. Inte makt som skrämmer andra, utan makt som får alla att känna engagemang och viljan att hoppa på tåget. Med det sagt är det också viktigt att personerna i teamet har goda relationer med varandra. Ge plats och utrymme för medarbetarna att komma varandra närmare, se till exempel till att de emellanåt får umgås i mer avslappnade situationer. Goda, starka relationer ökar både samarbetsviljan och arbetslusten vilket kan gynna verksamheten.

Förmåga att fatta beslut

Ett ofrånkomligt krav som chef är förmågan att fatta beslut. Det är chefen som har ansvar över att ta beslut och analysera utfallet. När vi fattar beslut deltar vi i en kamp mellan det rationella och emotionella. Rädsla för att fatta fel beslut är väldigt vanligt. Om det var fel eller inte kommer du aldrig veta förens beslutet är fattat och du ser vad resultatet blev. Arbeta målmedvetet, konsekvent och ihärdigt. Våga prova dig fram för att hitta lösningar. Det är viktigt att ledaren vågar fatta beslut, men också att ledaren kan stå för dem även när det inte går som tänkt. Du vinner respekt genom att vara beslutsam, och går det inte vägen så kommer du vinna respekt genom att stå för misstaget eller felbedömningen. Så var beslutsam, men glöm inte bort att vara människa också. Som chef och ledare vet alla om att du måste ta vissa beslut, och i slutändan handlar det om vilken människa du är i relation till det. Var ödmjuk, empatisk och respektfull mot dina medarbetare så kommer du få medkännande oavsett resultatets utgång.

Hur vet man om man är en bra chef?

Så hur vet du om du är en bra chef eller inte? För att bli en bra chef ska du jobba på att bli en bra ledare. Mer specifikt att arbeta med kommunikation, målsättning och motivation. En bra chef ser sina medarbetare som individer och inte som arbetskraft. Lär känna medarbetarna, bjud in till dialog och inkludera dem i arbetet framåt. Var en tillgänglig chef, visa att du är närvarande, stöttar och hjälper när behovet finns. Du ska vara en förebild för ditt team som skapar förtroende och tillgivenhet. Var orädd och utmana medarbetarna, indikera på att du tror på dem och vill att de ska utvecklas. Vi spenderar många timmar på vår arbetsplats, se till att ditt team känner sig trygga, kan slappna av och känner att de kan vara sig själva på jobbet. Kort och gott är du en bra chef när du genom en kombination av olika beståndsdelar arbetar för att skapa måndagslycka hos medarbetarna parallellt med att sträva efter verksamhetens kortsiktiga och långsiktiga mål.

Utbildning som gör dig redo att leda

Så, kan alla bli en bra ledare? Att bli en bra ledare är inget du lär dig över en natt. Betydelsefulla förmågor och viktiga ledaregenskaper kommer inte plötsligt dyka upp ur tomma intet, utan kräver praktisk träning och kunnighet. Att gå en ledarskapsutbildning är ett bra första steg för att hitta din identitet i ledarskapet.

IHM erbjuder ledarskapsutbildningar för dig som är ny i rollen, arbetar med avancerat ledarskap eller företagsutveckling. Sök en kvalitetssäkrad utbildning idag för att uppnå hållbart och framgångsrikt ledarskap. Välkommen att kontakta oss för att hitta utbildningen som passar dig bäst.