Självledarskap - hur du hjälper medarbetaren att leda sig själv

Vad är lyckosamt självledarskap och hur kan du uppnå det hos dina medarbetare? I denna artikel guidar vi dig genom begreppet självledarskap och ger dig tips på vägen för hur du hjälper dina medarbetare att leda sitt eget arbete.

Utveckla dina kunskaper inom ledarskap

Se alla ledarskapsutbildningar

Definitionen av självledarskap

Självledarskap hos medarbetare innebär precis det som ordet skvallrar om - en medarbetare som styr och leder sitt eget arbete. Man kan säga att det är motsatsen till traditionellt transaktionellt ledarskap, där chefen eller ledaren delegerar definierade uppgifter och har mer omfattande kontroll över medarbetarnas dagliga arbete. Det generella syftet med självledarskap är delvis att hålla nere kostnader genom att låta medarbetaren ta ett större ansvar men också ett sätt att motivera medarbetaren genom ägandeskap av sina arbetsuppgifter.

Fördelarna med att låta medarbetaren leda sig själv

Att låta medarbetaren leda sig själv kan föra med sig många fördelar för medarbetarna på ett individuellt plan såväl som organisationen i helhet. Nedan kan du läsa mer om några av de positiva effekter som självledarskapet kan resultera i.

Självledarskap främjar personlig utveckling

En medarbetare som styr sitt eget arbete ser ofta sina uppgifter som sitt eget personliga ansvar. Genom att ha uppgifter som starkt går att koppla till det personliga ansvaret blir också medarbetaren en viktig beståndsdel för att driva verksamheten i rätt riktning. I sin tur kan det leda till högre motivation hos medarbetaren att lära sig nya saker och utveckla sin kompetens för att uppnå högre resultat.

Friheten i att leda sig själv skapar förtroende och engagemang

Självledarskap skapar stark frihetskänsla hos dina medarbetare. En medarbetare som får utrymme att utöva självledarskap har en större frihet att bestämma själv vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras. Den flexibilitet som friheten för med sig kan bidra till att din medarbetare blir mer effektiv eftersom hen kan planera sitt arbete efter sina egna förutsättningar och livspussel. Förtroendet som du har gett till dina medarbetare kan resultera i att dina medarbetare också känner ett starkare förtroende till dig som arbetsgivare.

Självledarskap bidrar till innovation

När dina medarbetare tar mer ansvar måste de ta mer initiativ till att på egen hand lösa uppgifter och problem. Det kan dels främja en snabbare utvecklingskurva men även bidra till att medarbetaren får starkare tillit till sig själv. När teamet utvecklas kan också organisationen göra det. På så vis kan bra självledarskap öka förändringstakten och bidra till verksamhetens innovation.

Fallgropar och utmaningar med självledarskap

Otydliga krav och hög arbetsbelastning

Frihet, flexibilitet och hög utvecklingspotential är svårt att tacka nej till - men för att självledarskapet ska vara hållbart i längden behöver du som ledare se till att alla krav och förväntningar är tydliga för medarbetarna att förstå. Otydliga villkor kan till exempel leda till överbelastning. Att arbeta med för hög belastning under en lång period är inte bara stressigt utan kan orsaka psykisk ohälsa hos dina medarbetare.

Avsaknad av lagkänsla

Om ditt arbetslag inte har en bra sammanhållning kan självledarskapet upplevas ensamt. För att uppnå hållbart självledarskap behöver du sträva efter god gemenskap och lagkänsla inom teamet. Lagkänsla bidrar till positiv energi och glädje på arbetsplatsen. Samtidigt är ett sammansvetsat team mer benägna att dela med sig av kunskap och erfarenhet till varandra. Du som ledare kan skapa bra sammanhållning genom exempelvis avsatta möten, chattkanaler eller andra aktiviteter utanför arbetstid.

Kontrollbehov och bristande förtroende

Som en bra ledare inom självledarskapet måste du våga ta ett steg tillbaka och främja medarbetarnas egna förmåga i att ansvara för sitt arbete. Det är viktigt att du visar medarbetarna att de har ditt förtroende till att utföra sitt arbetet och ta beslut efter egen kunskap och erfarenhet. Det kan till en början kännas läskigt, men för att självledarskapet ska bli framgångsrikt behöver du våga ge tillit och understödja medarbetarnas egna nyfikenhet - samtidigt som du ger en hjälpande hand när behovet finns.

Så skapar du rätt förutsättningar för ditt självledarskap

Dina medarbetare måste vara bekväma i att leda sitt arbete på egen hand. Du behöver rusta dem med rätt förutsättningar för att de ska kunna utföra ett bra jobb. Här tar vi upp exempel på viktiga förutsättningar som bäddar en bra grund åt dina medarbetare.

Arbeta med stresshantering

Emellanåt kan det kännas stressigt att leda sitt eget arbete - att sätta strukturer, planera och se till att varje uppgift blir utförd korrekt inom den tid som det förväntas. Inte minst kan medarbetaren stöta på motgångar som gör att hen känner sig mer pressad och stressad än normalt. Det kan skapa en inre oro och stress vilket riskerar att påverka individens psykiska hälsa. Som ledare är det viktigt att du ser till att medarbetarna får proaktiv hjälp med stresshantering, oavsett om hen upplever stress eller ej i dagsläget.

Skapa rutiner

Precis som att människor behöver rutiner för mat, sömn och motion behöver vi också rutiner i arbetslivet för att undvika obalans. Vissa personer är exempelvis lättdistraherade och kan ha svårt att skilja på arbetstid och ledig tid.
Det är viktigt att du hjälper dina medarbetare att sätta rutiner för sitt dagliga arbete om det finns behov för det. Som ledare kan du även skapa rutiner genom löpande morgonmöten, checklistor eller anvisningar på hur ett arbete ska utföras i en viss situation.

Utbildning, verktyg och teknik

Eftersom att självledarskapet främjar personalens kunskap att styra och ta ansvar över sitt eget arbete, finns situationer du som ledare inte kan påverka.
För att lyckas med självledarskapet är det viktigt att du som ledare ser till att ditt team får utbildning och coachning i att leda sig själva.

Utbildningen är inte bara vital för ett långsiktigt självledarskap utan skapar även en trygghet i medarbetaren att ta ansvar för och leda arbetet själv. Likaså gäller tillgång till, förståelse för och utbildning i de verktyg, program och den teknik som medarbetaren ska använda i arbetet.
Utbildning är en viktig del i kompetensutvecklingen av personalen, oavsett om man utövar självledarskap eller inte. Som ledare ska du inte ta någonting för givet utan alltid se till att varje person känner sig trygg och säker på sig själv för att utföra ett optimalt jobb.

Tydligt ramverk

Som ledare är du förmodligen mycket bekant med ramverk som sätter gränser, riktlinjer och rekommendationer för arbetsplatsen. Eftersom att självledarskapet innebär självstyrt arbete är det viktigt att du som ledare är tydlig och förmedlar det ramverk som arbetsplatsen förespråkar. Man kan säga att ramverket uttrycker de spelregler som arbetsplatsen ska spela efter. Det ska bland annat spegla värderingar, vision och mål som ni strävar att uppnå. För att självledarskapet ska vara optimalt behöver medarbetarna informeras om hur verksamheten ska arbeta och vart ni tillsammans är påväg.

Klar målbild

Motivation är det som gör att vi får saker gjorda. Om vi saknar en klar målbild för vart vi ska är det svårt att motivera varför vi ska kämpa för det. Det är viktigt att arbeta med målsättning på olika nivåer för att medarbetarna ska känna att de utvecklas på olika plan. Som ledare ska du hjälpa dina medarbetare och ditt team att uppnå mål på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.

God kommunikation

Under självledarskap är det viktigt att bibehålla god kommunikation i teamet. I slutet av dagen arbetar du och dina medarbetare på samma arbetsplats, ni strävar efter samma mål och är beroende av varandra för att ta er dit ni vill. Precis lika bra som du själv behöver vara bra på att kommunicera, lika bra behöver du vara på att ta emot andras kommunikation. Kommunikation är lika viktigt oavsett vilken kanal det sker i - fysiskt, mail eller via en chatt spelar alltså ingen roll. Som ledare kan du främja god kommunikation genom att själv vara delaktig och tydlig i din dialog med medarbetarna, men också genom att ge dina medarbetare rätt förutsättningar till att kommunicera tydligt med varandra, till exempel genom olika kommunikationsverktyg.

Ledaren inom självledarskapet

Även om dina medarbetare leder sitt eget arbete ställer självledarskapet höga krav på ledarens individuella egenskaper. Här kan du läsa mer om egenskaper som en ledare kontinuerligt behöver arbeta med.

Ha en sund självbild och god självinsikt

Din självbild beskriver uppfattningen som du har om dig själv. Självbilden grundar sig mycket i din bakgrund men också hur du tror att andra ser på dig. Självinsikten däremot beskriver förståelsen för dina egna styrkor och svagheter. Den redogör hur medveten du är om hur du själv fungerar i olika situationer, hur du tar ansvar över dig själv och hur du genom det påverkar din omgivning.
Som ledare måste du förstå hur dina handlingar påverkar dina medarbetare, av den anledningen är det bra att ha en sund självbild och god självinsikt. Du kan arbeta på bägge två genom positivt tänkande och att tillåta dig själv att göra misstag. Kom ihåg att det krävs kontinuerlig träning, påminnelse och ibland kurser för att förbättra din uppfattning om dig själv.

Utstråla positivitet och entusiasm

Positiv energi och entusiasm är avgörande för att vi ska känna engagemang, inspiration och trygghet i det vi gör. Som ledare behöver du utstråla välvilja och vara tillmötesgående när du bemöter din personal. En ledare som har en negativ approach riskerar att skapa en miljö där medarbetaren känner sig otillräcklig, fruktar att be om hjälp eller inte vågar säga ifrån om någonting känns fel. På lång sikt kan brist på positiv energi och entusiasm leda till både sämre resultat och dåligt arbetsklimat.

Var tillgänglig, stödjande och tillåtande

När din personal behöver hjälp, stöd eller råd inom något är det viktigt att du som ledare finns där, tillgänglig och stödjande. Trots att dina medarbetare leder sitt eget arbete är det ledarens uppgift att finnas där som bollplank när situationen råder. Att stötta sin personal handlar samtidigt om att vara tillåtande och visa att det är okej att göra misstag. För att sänka garden kan du till exempel vara öppen och berätta om dina egna misstag, hur du löste dem och vad det resulterade i. Du kan också sätta upp rutiner för hur medarbetarna kan hantera situationer som är på väg att gå snett, eller som redan har gjort det.

Vikten av en ledarskapsutbildning

Det finns mycket att hålla reda på inom självledarskap. Lika väsentligt som det är att rusta och utbilda medarbetarna i att leda sig själva lika väsentligt är det för ledaren att få rätt förutsättningar till att klara av sin roll. En ledarskapsutbildning skapar en trygg grund för dig som ledare, samtidigt som det är viktigt att du kontinuerligt håller dig uppdaterad med ny kunskap. Genom det kan du upprätthålla framgångsrikt ledarskap och göra det så anpassningsbart till verkligheten som möjligt.

Vill du lära dig mer om hur du hjälper medarbetaren att leda sig själv?

Att ge sina medarbetare det som de behöver för att kunna utöva självledarskap innebär utmaningar för det egna ledarskapet. Hos IHM får du utbildning inom ledarskap som stärker dig för att du ska kunna stärka andra samt stå rakryggad i de situationer som du kan komma att möta i din ledarroll.