Yrkesguide: Dataanalytiker

Digitaliseringens framfart medför att vi kan samla in och ta del av stora mängder information och data. Men för att vi ska kunna dra nytta av all denna data behöver den struktureras, analyseras och tolkas. Det är detta som är dataanalytikerns uppgift.

Vad gör en dataanalytiker?

Du har säkert hört att företag vill arbeta "datadrivet”. Det innebär att man i större utsträckning använder sig av data som underlag för att ta kritiska beslut. Det kan handla om vilka produkter man ska utveckla, vilka kundgrupper som ska prioriteras eller vilka förändringar en organisation bör genomföra.

En dataanalytiker, eller Data Analyst som det också kallas, arbetar med att hantera och tolka dessa datamängder. En dataanalytiker kan arbeta i de flesta branscher, både i näringslivet och i offentlig sektor.

Behovet av att kunna analysera stora mängder data finns inom finanssektorn, rättsväsendet, forskning och medicin samt i offentliga verksamheter. En Data Analyst kan arbeta med så skilda frågor som ekonomisk brottslighet, medicinsk forskning eller samhällsplanering.

Vilken bransch dataanalytikern verkar i varierar, men i grunden är arbetsuppgifterna i yrket de samma. Arbetet med dataanalys kan i grova drag delas in i fem steg:

1. Identifiera data

Steg 1 för en dataanalytiker handlar om att identifiera vilket problem som ska lösas. Detta är en förutsättning för att kunna avgöra vilken typ av data som behövs samlas in och hur den ska mätas.

2. Insamling

När det är bestämt vilken typ av data som ska mätas är det dags för insamling. I det här skedet handlar det om att samla in den rådata som behövs för att genomföra en analys. Datan kan samlas in från flera olika källor, både internt (som till exempel ett företags CRM verktyg) eller externa källor (som myndigheters databaser eller sociala medier).

3. Tvätta data

När man samlar in stora mängder rådata är det ofrånkomligt att det även samlas in en hel del irrelevant information. Innan ett analysarbete kan påbörjas behövs därför rådatan tvättas.

Det innefattar bland annat att dubbletter och avvikande data tas bort, syntaxfel hanteras och datan struktureras upp och standardiseras.

4. Analys

I arbetet med att analysera data används olika typer av verktyg och metoder för att identifiera trender, korrelation och variationer i informationen. Syftet med analysen är att hitta mönster som bidrar till att visualisera och omvandla data till mer lättförståeligt underlag.

5. Tolkning

Den sista fasen i arbetet med dataanalys handlar om att tolka datan. Vad blev resultatet av analysen och hur kan det användas? I det här skedet kan förhoppningsvis dataanalytikern presentera rekommendationer och råd kopplat till problemet som identifierades i det första steget.

Ofta presenteras det här resultatet, tillsammans med rekommendationer, för en ledningsgrupp, styrelse eller liknande som kan använda det för att fatta strategiska beslut.

Tjejstuderar 960x480.jpg

Hur blir man dataanalytiker?

För att arbeta med dataanalys behövs det en bred verktygslåda av egenskaper och kompetenser. Ett analytiskt sinne är en förutsättning för jobbet, men du behöver också ha goda kunskaper i statistik och matematik.

För att kunna dra värdefulla slutsatser är det också positivt om dataanlytikern har förståelse för branschen hen verkar i, samt har goda kommunikativa egenskaper. Resultatet av dataanalysen ska kunna presenteras för beslutsfattare på ett pedagogiskt och förståeligt vis.

Personliga egenskaper

En stor del av en dataanlytikers vardag består av att identifiera mönster och gemensamma nämnare i stora mängder information. Ett analytiskt sinne är därför en viktig egenskap för att bli framgångsrik inom området. Att kunna arbeta strukturerat och noggrant är andra attribut som stämmer in på en skicklig dataanalytiker.

Förutom att samla in och tolka behöver informationen också levereras till styrelser, ledningsgrupper och andra befattningshavare. Dessa nyckelpersoner behöver förstå och ta till sig informationen. En kompetent dataanalytiker behöver därför vara en god pedagog samt inneha kommunikativa egenskaper.

Utbildning

För att arbeta som dataanalytiker eller Data Analysts krävs det ofta någon form av högskoleutbildning. Flera arbetsgivare kräver en kandidat- eller magisterexamen i statistik, företagsekonomi eller datavetenskap.

Men det finns alternativa vägar att gå. Det finns tjänster inom dataanalys där affärsorienterade utbildningar, kurser eller yh-utbildningar i kombination med relevant bakgrund är tillräckligt för arbete.

För dig som vill arbeta med dataanalys erbjuder vi ett par utbildningar som kan vara av intresse:

Digital Marketing Goals and Analytics

Digital Marketing Goals and Analytics är kursen för dig som arbetar inom marknadsföring eller försäljning idag och vill fördjupa dina kunskaper inom digital analys.

Efter avslutad kurs du fått kunskaper i:

 • mätning och analys för att kunna fatta strategiska beslut
 • att sätta upp mätbara digitala mål utifrån övergripande affärsplan
 • att läsa av och korrekt analysera data
 • att sätta upp och administrera mätning via Google Tag Manager
 • att förstå och använda Google Analytics

Customer Data Developer

Customer Data Developer är en två år lång YH-utbildning för dig som vill få en nyckelroll för utveckling av kunddata.

Utbildningen ger dig en efterfrågad specialistkompetens inom dataanalys, datahantering, AI, programmering, tekniska system men även förståelse för marknadsförings- och försäljningsprocessen inom kundhantering. Med denna hybridkompetens kommer du att kunna fungera som en brygga mellan olika avdelningar och vara kopplingen mellan verksamhet och teknik.

Data Storytelling & Visualization

Data Storytelling & Visualization är en kostnadsfri kort YH-kurs på distans. Kursen lär dig utveckla ett insikts- och datadrivet affärsmannaskap med stöd av dataanalys, datavisualisering och data storytelling.

Digital Analytics Specialist är en 2-årig YH-utbildning som också berör dataanalys men med större fokus på på digital affärsutveckling och analys av digitala beteenden.

Utbilda dig inom marknadsföring på IHM

2020-talets marknadsföring drivs av data, kundförståelse och optimering. På IHM får du verktygen som krävs för att möta utvecklingen - oavsett om du vill lära dig grunderna eller växla upp din martech-satsning.

Vilka verktyg och program arbetar en dataanalytiker i?

Under analysarbetet använder en dataanalytiker sig av en variation av verktyg, system och program. Exakt vilka program som används varierar beroende på bransch och affärsområde. Det finns dock ett par allmänna program som de flesta analytiker använder sig av:

 • Microsoft Excel
 • Google Sheets
 • SQL
 • Tableau
 • R eller Python

Hur mycket tjänar en data analyst i lön?

Medellönen för en dataanalytiker är mellan 43 700 och 71 900 kronor i månaden. Beroende på bransch kan lönen variera stort.

Enligt data från SCB har vi konstaterat att högst ersättning får dataanalytiker som arbetar inom finanssektorn eller inom IT:

 • Dataanalytiker Finans (Finansanalytiker) - 71 900 kronor i månaden
 • Big Data Analyst IT (IT-säkerhet) - 52 600 kronor i månaden
 • Dataanalytiker IT (Systemanalytiker) - 51 600 kronor i månaden

Lägst medellöner för en dataanalytiker ligger inom ekonomi.

Vi noterar också att det är en väsentlig differens i medellön mellan offentlig och privat sektor:

 • Medellön dataanalytiker offentlig sektor: 45 175 kr i månaden
 • Medellön dataanalytiker privat sektor: 54 050 kr i månaden

Stort behov av Data Analysts

Om du funderar på om dataanalytiker är ett yrkesval för dig så behöver du inte oroa dig för arbetsmöjligheter. Data Analyst är ett av det yrken som det anses kommer bli störst efterfrågan påa i framtiden, enligt World Economic Forum.

Digitaliseringen av samhället pågår för fullt och efterfrågan på kompetens inom IT och Datavetenskap ökar för varje dag som går.

Företag och organisationer samlar in mer och mer data. Problemet ligger inte längre i att verksamheter inte har tillräckligt med information. Problemet ligger snarare i att de har så mycket information, men för få resurser för att kunna tolka det.

Så vill du satsa på ett yrke med goda framtidsutsikter där du får nytta av ditt strukturerade sinne och din passion för statistik - sikta på ett yrke som dataanalytiker.

Har du rätt till omställningsstöd?