Omställningsstudiestödet

För dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden.

Vad är omställningsstudiestödet?

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Enligt CSN som har hand om det nya omställningsstudiestödet består stödet dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp på 21 298 kr/månad, men även av en möjlighet till lån från CSN om utbildningen är studiemedelsberättigad.

Frågor och svar

  • Du ska vara mellan 27 och 62 år
  • Du ska ha arbetat minst 96 månader (8 år) av de senaste 14 åren, det vill säga vara etablerad på arbetsmarknaden.
  • Du ska ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna, det vill säga ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställnings­­studiestöd, i IHM:s fall innebär det att våra YH-utbildningar berättigar dig till omställningsstudiestöd om du lever upp till ställda krav.

Även utbildningar som finansieras av en omställningsorganisation kan ge rätt till omställningsstudiestöd under förutsättning att:

  • Utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbets­marknadens behov av kompetens.

Du kan inte få omställnings­­studiestöd för utbildningar som din arbetsgivare ska tillhandahålla för att du ska klara dina ordinarie arbetsuppgifter. Du kan inte heller få stödet för att gå en utbildning som du redan har läst klart.

Många arbetsgivare och arbetstagare omfattas av kollektivavtal som talar om vilka villkor och rättigheter du har som anställd. I dessa kollektivavtal ingår stöd från en omställningsorganisation om du blir uppsagd, behöver kompetens­utveckling eller står inför en karriärväxling.

Den nya LAS-reformen innebär att omställningsorganisationernas uppdrag är utökat till att stödja alla personer som vill eller behöver utbildning för att vidareutvecklas inom sitt yrke eller byta spår.

Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal, eller om du är egenföretagare, kan du vända dig till den offentliga omställnings­organisationen som finns hos Kammarkollegiet. Alternativt skriver du själv ett yttrande till CSN.

Du kan få omställnings­studiestöd för studier på heltid (100 procent) eller deltid (75, 60, 50, 40 eller 20 procent).

IHM:s privatfinansierade terminslånga program motsvarar 40% och kortare kurser motsvarar ca 20%. YH-programmen omfattar hel- eller deltidsstudier.

Hur gör jag för att söka omställningsstudestöd?

Oberoende av om den utbildning du överväger kan bli finansierad av en omställningsorganisation, eller är CSN-berättigad, går du till väga på följande sätt:

 

  • Fundera ut vilken utbildning du vill gå och hur den kan göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Antingen inom ditt område eller om du ser det som ett steg för att byta inriktning. 

  • Kontakta din omställningsorganisation, de kan uttala sig om den utbildning du vill gå stärker din ställning på arbetsmarknaden. De kan även hjälpa dig att skriva ett yttrande till CSN, det är CSN som beviljar om du kan få ett omställningsstudiestöd. Hos CSN kan du läsa mer och ta del av en lista över omställningsorganisationer: 

  • Om du inte tillhör en omställningsorganisation/omfattas av ett kollektivavtal kan du få hjälp av myndigheten Kammarkollegiet. Den öppnar den 1/10-2022 och kan vara behjälpliga att skriva ett yttrande till CSN om de anser att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. 

  • Eftersom det finns en begränsad pott omställningsstudiestödspengar hos CSN så är det "först till kvarn-principen."

  • Ansökningsperioden för omställningsstudiestöd avseende utbildningar som startar på vårterminen öppnar upp den 1:e oktober. Ansökningsperioden för utbildningar som startar på höstterminen öppnar upp den 1:e april 2023.

Omställningsorganisationer

För arbetare och vissa tjänstemän inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och LO. ciko.se

För dem som inte omfattas av något kollektivavtal eller är egenföretagare. www.kammarkollegiet.se/omstallning

För anställda i kommunnära företag som ägs av kommuner, regioner, eller som är privatägda företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är bland andra Sobona (tidigare KFS), Kommunal, Vision och Akavia. www.trygghetsfonden.se

För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Jusek, Lärarförbundet och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. www.svenskakyrkan.se/kyrkanstrygghetsrad

För anställda inom kommuner, regioner och kommunala företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Kommunal, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen. www.omstallningsfonden.se

För anställda på företag som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum eller Länsmuseernas samarbetsråd. De omfattas av TRS omställningsavtal genom sina kollektivavtal. www.trs.se

För tjänstemän på privata företag. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattas företag som är anslutna till Tidningsutgivarna och IDEA. www.trr.se

För anställda på företag, banker och finansbolag. Avtalspartner är BAO och Finansförbundet. www.bao.se

För arbetare inom LO-området på företag som är anslutna till Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). Avtalsparter är Fastigo och LO. www.trygghetsfonderna.se

För arbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. www.tsl.se

För anställda inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O (Offentliganställdas Förhandlingsråd), Saco-S och SEKO. www.tsn.se

Omfattar tjänstemän på företag anslutna till Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). Avtalsparter är Fastigo, Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akavia och Akademikerförbundet SSR. www.trygghetsfonderna.se

Inom KP finns fyra mindre trygghetsfonder där parterna består av olika delar av arbetarrörelsen och Handels. Dessutom finns Trygghetsfonden SEKO Sjöfolk - Sveriges Redarförening.