Hur bra är mitt företag på hållbarhet?

Förr var hållbarhet en värderingsdriven kostnad. Idag är det en konkurrensfördel och snart kommer det vara en avgörande faktor för företags överlevnad. Men hur bra är ditt företag på hållbarhet idag? Läs vidare för att få en uppfattning om det.

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet har blivit ett ord som kan betyda olika saker för olika människor. FN definierar hållbar utveckling som en utveckling för att möta dagens behov, utan att sätta möjligheten för framtida generationer att möta sina behov på spel.

Föreningen Företagarna definierar hållbart företagande som att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand och genomsyrar företaget.

Hållbarhet kan bland annat ses ur sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

Så vet du hur bra ditt företag är på hållbarhet

Hållbarhet är ett stort område och varje företag har sina egna förutsättningar och möjligheter att se till. Därför kommer den här artikeln inte kunna ge ett uttömmande svar på hur bra ditt företag är på hållbarhet, men vi hoppas att det väcker tankar och kanske ger dig en ögonöppnare.

Vårt tips är att läsa igenom artikeln, se över frågorna och fundera på vad ditt företag kan bli bättre på.

Har du koll på omvärlden?

Du har kanske hört talas om FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Men har du och resten av företagsledningen rett ut hur den här sortens omvärldsbeslut kan eller kommer påverka verksamheten? Kort sagt, har du koll på vart omvärldens politiska budskap och regler är på väg? Vad behöver företaget göra för att hänga med i utvecklingen?

Det här är inte bara en värderingsbaserad fråga. I takt med att regler och lagar ändras blir hållbarhet en överlevnadsfaktor. Att arbeta proaktivt minskar risken att ditt företag plötsligt måste göra en enorm ändring i verksamheten när en ny lag gör det omöjligt att fortsätta som vanligt.

Har du koll på var marknaden står?

För att forma ett hållbarhetsarbete som gynnar både dina resultat och framtiden gäller det att ha koll på marknaden. Vad tycker medarbetare, kunder och samarbetspartners om hållbarhetsfrågor? På vilka sätt skulle de också gynnas av en uppdaterad affärsmodell? Vad är de villiga att förändra?

För att säkra att du lägger tid och resurser på rätt saker är det viktigt att få insikter kring den här sortens frågor.

Har du börjat tänka cirkulärt snarare än linjärt?

En klassisk linjär syn på ekonomi innebär att du utvinner nya resurser, förbrukar dem och gör dig av med avfallet.

I ett cirkulärt synsätt ”sluts cirkeln” för ett mer hållbart förhållningssätt. Resurserna ses inte som förbrukade lika snabbt, utan man strävar efter att göra så mycket med dem som möjligt. Oavsett om det är genom återbruk, minimering av svinn, optimerad användning eller på ett annat sätt.

Så, har ditt företag nått sin cirkulära potential? Finns det samarbeten som skulle kunna etableras för att erbjuda kunderna cirkulära lösningar? Finns onödiga kostnader som företaget skulle kunna spara här?

Har du en hållbarhetsstrategi?

Har ditt företag en hållbarhetsstrategi över huvud taget? Är det en hållbarhetsstrategi som du och kollegorna känner att ni bottnar i?

Går den ut på att justera dåligt fungerande arbetssätt för sakens skull - eller att skapa nya innovativa arbetssätt som alla vinner på?

Finns det en tillhörande handlingsplan som tar dig vidare på vägen?

Hållbarhetsstrategin i sig gör så klart inte företaget bättre på hållbarhet. Att en genomtänkt sådan finns är däremot ett tecken på att du har tagit ett steg på vägen mot ett målinriktat arbete.

Är hållbarhetsarbetet förankrat i vardagen för ledare och medarbetare?

Vissa företag lägger ner tid och resurser på att skapa en fin hållbarhetsstrategi. Kanske tar de till och med in kunniga konsulter för det här steget.

När strategin är klar tar de det här välarbetade dokumentet och gör ingenting med det. Det får stå och damma igen i någon gammal mapp på datorn. Eventuellt kan det lyftas fram när det ska pratas om företagets värderingar någon gång om året.

Det här är slöseri med resurserna som har lagts på att ta fram strategin. Dessutom snuvar företaget sig självt på all den potential som inte uppfylls.

Ett annat scenario som ger liknande resultat är att en liten del av företaget är väldigt engagerade i hållbarhetsarbetet, men inte har lyckats få det att bli en fråga på agendan för ledare och medarbetare.

Hur ser det ut på ditt företag? Är cirkulär ekonomi och hållbarhetsperspektiv något som dyker upp i diskussioner när beslut ska fattas? Ses handlingar som tar företaget närmare hållbarhetsmålen som värdefulla av chefer och medarbetare?

Finns det SMART:a hållbarhetsmål?

Ett SMART mål är specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet. Har ditt företag den här sortens mål för ert hållbarhetsarbete? Eller finns det mest breda visioner som inte är nedbrutna i hanterbara bitar?

Med SMART:a mål blir ditt hållbarhetsarbete konkret. När målen presenteras blir det tydligt vad som ska ske och varför. Det blir mindre abstrakta idéer och mer av en konkret väg framåt.

Görs regelbunden uppföljning?

Regelbunden uppföljning gör arbetet målinriktat. För faktum är att om företaget inte mäter hur det ligger till med sina hållbarhetsmål, är det mycket svårt att veta hur bra företaget är på hållbarhet.

Om uppföljningen visar att utvecklingen inte går spikrakt uppåt är det ingen akut fara. Vissa blir oroliga över att siffrorna ska se dåliga ut. Men ett mindre bra resultat är också något företaget kan lära sig av och dra lärdomar från för att justera arbetet därefter. På så sätt kan ni nå bästa möjliga resultat på sikt.

Behövs kompetensutveckling för att genomföra innovativt hållbarhetsarbete?

Om du svarade nej på några av frågorna ovan – är en del av problemet kompetens på hållbarhetsarbete?

Då finns det olika vägar att gå. Du skulle så klart kunna ta in en konsult som hjälper dig att komma igång. Men en omställning till hållbarhet är ett långsiktigt arbete där du vinner på att ha med dig kunniga personer hela vägen. Du skulle kunna anställa nya personer för att driva hållbarhetsarbetet. Fast i andan av cirkulär ekonomi, varför inte göra det mesta av ”resurserna” du redan har och kompetensutveckla din nuvarande personal?

Vill du också jobba med hållbarhetsresan? Då kan vi bland annat rekommendera våra korta utbildningar: