Uppdragets omfattning och inriktning på IHM Business School

Ett läraruppdrag omfattar mer än det faktiska mötet med deltagaren! Du som lärare på IHM är IHM’s ansikte gentemot deltagarna och därför är det av största vikt att även du lever och agerar enligt IHM’s värderingar. IHM förväntar sig att du alltid har deltagarnas och IHM’s bästa för ögonen. IHMs kärnvärden beskrivs nedan.

Du är IHM

Passion for Business

 • IHM och du är den ledande kunskapskällan för marknadsföring, försäljning, ledarskap och affärsekonomi
 • IHM och du är en självklar inspirationskälla för svenskt näringsliv
 • IHM och du är den affärskola som bäst och snabbast skapar affärsnytta och return of investment

Passion for Learning

 • IHM och du är en respekterad partner för kunskapsbaserad utveckling av individer och företag
 • IHM och du är den aktör som ligger i den absoluta framkanten avseende modern pedagogik och kunskap
 • IHM och du är den aktör som bäst erbjuder kunskap och verktyg som direkt kan omsättas till praktik

Passion for People

 • IHM och du får individer och företag att växa utifrån sina unika förutsättningar
 • IHM och du skapar bestående framgång genom att utveckla mod att förändra
 • IHM och du frigör energi, glädje och självförtroende

Omfattning

Det finns ett antal arbetsmoment som berör det operativa arbetet kring utbildningens genomförande. Det är mycket viktigt att både IHM och du som har undervisningsuppdraget känner en ömsesidig tillit och förståelse kring dessa arbetsmoment. Av erfarenhet vet vi att om dessa arbetsmoment inte fungerar, så uppstår förr eller senare en bristande kvalitetsupplevelse bland deltagarna. Det ömsesidiga utbytet i relationen mellan IHM och dig blir också sämre. Grunden för ett undervisningsuppdrag på IHM är att det över tid utvecklas ett partnerskap mellan dig och IHM där båda parter arbetar tillsammans för att åstadkomma bästa möjliga lärupplevelse och företagsnytta för deltagaren.

Att möta deltagarnas förväntningar

Ett läraruppdrag på IHM innebär att undervisa på en högre postgymnasial utbildning för yrkesverksamma deltagare som studerar på deltid och för heltidsstuderande på Yrkeshögskolan. Deltagare på IHM har därför följande generella förväntningar på utbildningen:

 • Innehållet ska vara relevant
 • Utbildningen ska ge tillämpbara kunskaper
 • Konsulterna ska knyta undervisningen till verkligheten
 • Utbildningen ska ge en helhetssyn
 • Deltagaren vill få möjlighet att utvecklas som person
 • Tidsinsatsen ska utnyttjas effektivt
 • Möjlighet till anställning efter genomförd utbildning (YH)

Dessa förväntningar ställer speciella krav på utformningen av IHMs utbildningar och på dig som undervisande pedagog. I syfte att infria dessa förväntningar är det därför viktigt att etablera vissa ömsesidiga spelregler för hur samarbetet mellan IHM och dig ska gå till vid sidan av själva undervisningen. De spelreglerna kan beskrivas som följande arbetsmoment: