Förberedelse inför utbildning

Säkerställ tid och datum

Det är IHMs ansvar att boka dig med god framförhållning, men det är ditt ansvar att säkerställa din egen tillgänglighet vid datum och tider i schema och möten inför utbildningsstart.

Försäkra dig om att du har en förståelse för och en pedagogik för det du ska undervisa i

På IHM utgår vi från att du som pedagog har en djup kunskap om och erfarenhet av det du ska undervisa i. Från IHMs sida är vi väldigt angelägna om att du ska kunna bli väl insatt i utbildningen som helhet och i synnerhet i de lektionsmål/kursmål och undervisningsformer som din egen undervisning omfattar.

Därför är det angeläget att du prioriterar närvaro vid möten inför utbildningsstart.

Det är också viktigt att du är inläst på begreppen och teorin som undervisningsmaterialet omfattar (e-learning moment, simuleringar, kompendier, praktikfall, övningar, projektarbete och kurslitteraturen) och den pedagogiska uppläggningen av utbildningen. Dessutom är det viktigt att du behärskar tekniken i såväl undervisningssalen som i IHMs digitala utbildningsplattform, Orbiz.

Var uppmärksam på att din roll som pedagog kan variera mellan att vara inspiratör, expert eller facilitator beroende på undervisningsform och typ av undervisningsmaterial. Om deltagaren ska kunna utvecklas som person måste du ge hen utrymme för reflektioner, egna beslut och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.

IHM ansvarar för att ge dig en tillräcklig ämnesmässig och pedagogisk brief kring det du ska undervisa i, men du måste på egen hand utforma undervisningen utifrån lektions/kurs målens och undervisningsmaterialets ramar, samt din egen erfarenhet och personlighet.

Uppmärksamma att du förstår hur deltagarnas nyvunna kunskaper ska tillämpas

En viktig aspekt på undervisningen vid IHM är verklighetsanknytningen. Du måste därför förbereda exempel och berättelser från egen erfarenhet och näringslivet i övrigt som kan illustrera användningen och innebörden av de begrepp och modeller som undervisningsmomenten omfattar.

Du måste dessutom förstå hur tillämpningen av dessa begrepp och modeller ska gå till i övningar, praktikfall och projektarbete.

Säkerställ att du och programansvarig är överens om hur ditt eget presentations- och undervisningsmaterial ska levereras och publiceras

Det är viktigt att du i god tid anpassar ditt eget presentations- och undervisningsmaterial till IHMs standardmallar för MS Powerpoint och MS Word. Inom några ämnesområden har IHM en uppsättning standardbilder i MS Powerpoint för respektive undervisningsmoment som du kan få av ansvarig programansvarig. Använd gärna dessa i förekommande fall som stöd och komplement i utformningen av ditt presentationsmaterial.

Ofta behöver undervisningsmaterial till deltagarna publiceras på IHM Orbiz före aktuellt undervisningstillfälle för att de ska kunna förbereda sig. Ibland ska det materialet finnas tillgängligt i klassrummet och nästan alltid ska det finnas på deltagarnas webbsite före, eller efter, aktuellt undervisningstillfälle. Om du vill använda dig av undervisningsmaterial i pappersform som ska finnas i undervisningssalen för deltagarna, behöver det vara programansvarig tillhanda senaste två veckor innan aktuellt lektionstillfälle för att serviceorganisationen lokalt ska kunna hantera det.

Programansvarig ansvarar för att allt övrigt föreskrivet undervisningsmaterial (kompendier, praktikfall etc) från IHM finns publicerat på deltagarnas webbsite och/eller i klassrummet till aktuellt undervisningstillfälle. Du ansvarar själv för att ditt eget presentationsmaterial publiceras i digitalt format (pdf) via IHM Orbiz. Du kommer själv överens med deltagarna om när ditt material blir tillgängligt för dem via IHM Orbiz.

Vi hjälps åt att synas och höras i bruset

När du har ett undervisningsuppdrag på IHM så har du också möjlighet att exponera dig på IHMs hemsida – en attraktiv arena med 50 000 besökare varje månad, varav allt fler hittar hit via viral spridning/sociala medier. Alla IHM-pedagoger ska lägga upp en kort presentation av sig själva och gärna också i någon omfattning bidra med kunskaper, erfarenheter och åsikter via blogginlägg och/eller artiklar.

Genomförande av examinationsformer

Examination

I den mån skriftliga tentamensmoment ingår i utbildningen förväntas du också konstruera tentamensfrågor. Dessa frågor ska väl spegla vad som behandlats inom ramen för den schemabundna undervisningen. De begrepp och modeller som används ska också kunna återfinnas i kurslitteraturen. IHM kan via programansvarig och utvecklingsansvarig ge dig stöd och hjälp vid utformningen av tentamensfrågor.

För att tentamensfrågorna ska kunna kvalitetssäkras behöver du skicka dessa till ansvarig programansvarig senast 10 arbetsdagar före aktuellt tentamensdatum. Efter tentamen skickas deltagarnas svar till dig och du förväntas då bedöma och poängsätta svaren på respektive fråga. Deltagarnas resultat och bedömda svar ska återkopplas och skickas tillbaka till ansvarig programansvarig inom 10 arbetsdagar.

Självständiga inlämningsuppgifter

Att uppmuntra till och ge utrymme för reflektion och kunskapsfördjupning är en viktig del av all undervisning på IHM. I många utbildningar har IHM dock lagt särskild tonvikt vid detta och ersatt tentamen med en (eller flera) individuell hemuppgift/reflektionsuppgift. Här är det särskilt viktigt att du redan i undervisningen ger tid för och påminner om hur det du behandlat kan kopplas till deltagarens verklighet och hemuppgiften/reflektionsuppgiften.

Reflektions-/hemuppgiften, vars innehåll och bedömning beskrivs i en särskild dokumentation, är i regel kopplad till deltagarens nuvarande verksamhet, eller ett givet praktikfall. I de fall en reflektionsuppgift/hemuppgift ingår i utbildningen förväntas du också bedöma och betygssätta kvaliteten på den skriftliga dokumentation som deltagaren producerar i arbetet med uppgiften. Det är ditt ansvar att bedömningen och återkopplingen publiceras via IHM Orbiz inom utsatt tid.

Projektarbete - handledningsuppdrag

I många IHM-utbildningar ingår en avslutande gruppuppgift för deltagarna som kallas för projektarbete. I några fall är projektarbetet individuellt. Underlaget för ett projektarbete kan komma från en verklig extern uppdragsgivare, eller vara ett omfattande praktikfall. Ett projektarbete är en tillämpning av hela utbildningens innehåll som deltagarna genomför självständigt i grupp eller individuellt med handledarstöd. Om du är involverad i projektarbetet, tar du rollen som handledare. I den rollen förväntas du vara väl insatt i utbildningen som helhet och i synnerhet i projektarbetets omfattning och inriktning. Handledningen är i regel schemalagd men inte alltid.

Projektarbetet är ett självständigt arbete och du ska främst fungera som ett bollplank under projektets gång. Det är deltagarna som ska ta initiativ vid handledningstillfällena och ha förberett frågor och diskussionspunkter inför handledningarna. Det är deltagarna som leder projektarbetet och ansvarar för resultatet. Du ska inte tala om hur eller vad deltagarna ska göra i varje enskild del av projektarbetet. Istället ska du ställa frågor som får deltagarna att själva upptäcka vad som behöver göras för att genomföra uppgiften inom utsatt tid. Om du märker att deltagarna är på helt fel spår, eller inte tar ansvar för uppgiften, måste du ge gruppen/individen återkoppling på vad konsekvenserna blir av det nuvarande arbetssättet. Vid introduktionen av projektarbetet måste du därför försäkra dig om att du och deltagarna har en ömsesidig förståelse för era respektive uppgifter och roller i arbetet.

I rollen som handledare förväntas du också i samband med slutrapporteringen bedöma, betygssätta och återkoppla deltagarnas muntliga och skriftliga redovisning av projektarbetet. Eftersom deltagarna lägger mycket tid och energi på projektarbetet, är det av stor vikt att du kan ge en begriplig och meningsfull återkoppling på styrkor och svagheter i det arbete som gruppen/individen presterat. Det är ditt ansvar att bedömningen och återkopplingen publiceras via IHM Orbiz inom utsatt tid.

Efter utbildningen

Efter utbildningens genomförande förväntas du delta i ett uppföljningsmöte där övriga pedagoger och programansvarig också deltar. Inför mötet får du ta del av deltagarnas prestationer och deras upplevelser av din undervisning samt av utbildningen som helhet. Vid mötet förväntas du dela dina erfarenheter av undervisningen med övriga konsulter och ge din tolkning av utfallet i form av deltagarnas prestationer och upplevelse. Vi gör också en avstämning av de iakttagelser som du, programansvarig och övriga pedagoger har gjort under utbildningens gång. Vidare förväntas du ge återkoppling till programansvarig kring hur samarbetet med ovanstående arbetsmoment fungerat och hur det kan förbättras. Förbättringsförslag, idéer, fel och brister i undervisningsmoment och undervisningsmaterial som konstateras, återkopplas också till utvecklingsansvarig på IHM.

Vid slutet av terminen genomför IHM sociala träffar i samband med certifiering och diplomering av deltagarna. Har du undervisat dessa deltagare, är det mycket uppskattat om du deltar i dessa aktiviteter.