Pågående utbildning

Lär dig möta och hantera deltagarnas förväntningar och frågor

I mötet med deltagarna agerar du som IHMs representant. Du förväntas därför vara lyhörd för deltagarnas specifika förväntningar på undervisningen och samtidigt ändå kunna hantera dessa inom ramen för angivna lektionsmål och tillgängligt undervisningsmaterial. Tänk på att yrkesverksamma många gånger i kraft av sin erfarenhet kan ha bestämda uppfattningar och förutfattade meningar om det som behandlas i undervisningen. Var därför inte rädd för att utmana dem och för att möta motstånd. Hjälp dem istället att upptäcka konsekvenserna av deras nuvarande sätt att tänka.

Glöm dock inte att vara ödmjuk inför deltagarnas olika erfarenheter. Inom specifika områden kan de vara djupare än dina egna. För att förstärka din förmåga att möta deltagarnas förväntningar deltar alla undervisande pedagoger vid introduktionen av programmet. Vid det tillfället får du möjlighet att ta del av deltagarnas bakgrund och motiv.

Återkoppla löpande

Frågor och invändningar från deltagarna uppstår dock under hela utbildningens lopp och de vill ha snabba besked. Det är därför viktigt att du ger löpande återkoppling till och söker hjälp från ansvarig programansvarig kring frågor från deltagarna som rör praktikaliteter, den upplevda relevansen av innehållet och utbildningens genomförande. Det kan ske i anslutning till schemalagd undervisning, via e-post eller telefon till programansvarig. Alla observationer av avvikelser i förhållande till lektionsmål och undervisningsmaterial samt andra iakttagelser är uppskattade.

Koordinera överlappningar och kopplingar mellan olika undervisningsmoment. De flesta av IHMs program är ämnesintegrerade, vilket innebär att undervisningen utifrån ett visst tema växlar mellan flera olika pedagoger och ämnen. I ditt åtagande ingår därför att säkerställa kopplingen mellan olika utbildningsavsnitt genom en aktiv dialog med lärarkollegor kring ämnesområden och praktikfall där era åtaganden överlappar varandra. Det kan ske i anslutning till schemalagd undervisning, vid lärarmöten, via e-post, telefon eller Orbiz.

I en del utbildningsprogram arbetar vi med sekventiella praktikfall, d v s samma praktikfall används för att belysa beslutssituationen ur flera olika ämnens perspektiv. Du förväntas då kunna möta och utveckla den förståelse som deltagaren fått via det föregående undervisningsmomentet då deltagarna arbetat med praktikfallet. Försäkra dig därför om att du är insatt i vilka frågeställningar som behandlats tidigare och vilka modeller/teorier som tillämpats i tidigare moment där praktikfallet använts.