Vad är kompetens-utveckling?

Ja, vad är kompetensutveckling egentligen? Det är ditt sätt att säkra företagets konkurrenskraft samtidigt som du behåller dina högpresterande medarbetare. Läs vidare för att få en tydlig definition av kompetensutveckling – och för att ta reda på hur ni säkrar er kompetens.

Definition av kompetensutveckling

Låt oss börja med en definition av vad kompetensutveckling är:

 • Kompetens. Kompetens är din förmåga att utföra uppgifter.
 • Kompetensutveckling innebär att lära dig något för att öka din

Enligt vissa kan heltidsstudier på universitet, högskola eller yrkeshögskola räknas som kompetensutveckling. Ofta menas dock specifikt att utveckla och höja förmågan hos anställda, att man fortsätter lära sig efter att man har kommit ut i arbetslivet!

Det kan handla om att bli bättre på sina nuvarande arbetsuppgifter, lära sig hantera nya arbetsuppgifter eller ta sig an en ny roll på arbetsplatsen.

Funderar du på att uppdatera din kompetens?

Varför satsa på kompetensutveckling som företag?

För att ditt företag vill:

 • Behålla och locka ambitiösa medarbetare
 • Få nya kompetenser inom företaget – utan att rekrytera
 • Säkra företagets konkurrenskraft

Arbetsmarknaden är numera i ständig förändring. I och med faktorer som globalisering, klimatomställning och digitalisering skiftar hela samhället till nya förutsättningar.

Utvecklingen innebär också att yrkesroller förändras. Dels uppstår helt nya branscher och dels får gamla roller nya kompetenskrav.

Det dina erfarna anställda lärde sig för säg ett decennium generar fortsatt värde. Samtidigt behöver deras verktygslåda utökas med nya kompetenser, för att möta branschen som den ser ut nu.

Genom att jobba strategiskt med att kompetensutveckla personalen stärker och säkrar du alltså företagets konkurrenskraft. Det är helt enkelt en överlevnadsfaktor.

Dessutom kan strategisk kompetensutveckling hjälpa dig behålla nyckelpersoner. Ambitiösa medarbetare värderar nämligen kompetensutveckling så högt att de kan tänka sig att byta jobb för att få det.

Högpresterande anställda visade sig vara särskilt lockade av att utveckla kompetenser, få nya ansvarsområden och att testa nya saker.

Vem behöver kompetensutveckling?

Alla behöver lära sig löpande och lärandet behöver ske i olika former. Ibland behöver de anställda lite hjälp att hitta förbättringsområden.

Många medarbetare har ingen uppfattning om vilken kompetenshöjande insats som skulle matcha deras situation, men med största sannolikhet skulle de känna större mening på jobbet (och göra mer kvalitetssäkrade leveranser) om de fick utrymme att hålla sig ajour med sin egen yrkesrolls utveckling.

Du kommer upptäcka att det finns ett behov och längtan att lära sig hos i princip alla.

Mer om hur du arbetar med kompetensutveckling kommer senare i texten.

Hur arbetar man med kompetensutveckling?

Okej, nu vet du vad kompetensutveckling är. Det har blivit dags för dig att få reda på hur ditt företag också kan lyckas med det.

Vi har redan varit inne på vad värdet av strategiskt arbete med kompetensutveckling är. Att det stärker företagets konkurrenskraft. Att det hjälper dig behålla nyckelspelare.

Men hur gör du för att komma igång?

Läs vidare så berättar vi.

Kompetenskartläggning

I en kompetenskartläggning sammanställer du svar på två frågor:

 1. Vilka kompetenser finns på företaget idag?
 2. Vilka kompetenser behövs på företaget – idag och inom en överskådlig framtid?

Efter den här kartläggningen kommer du kunna hitta kompetensgap, det vill säga luckor där kompetensen som behövs inte matchas av kompetensen som finns. Här finns förbättringspotential som du kan arbeta löpande med att förbättra.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Strategisk kompetensförsörjning

När du har gjort din kompetenskartläggning har du en god grund för att börja jobba med strategisk kompetensförsörjning. Med det menas att försörja företaget med rätt kompetens.

Till din hjälp kan du använda både kompetensutveckling och rekrytering.

För att säkra att alla tänker likadant och jobbar mot samma mål rekommenderar vi att du sätter upp och förankrar en kompetensförsörjningsstrategi.

Upskill och reskill

Att du som arbetsgivare tar in upskilling och reskilling i företagets policy blir allt viktigare för att dina anställda ska få rätt förutsättningar att fortsätta prestera på jobbet. Samtidigt som de får ett långt och givande arbetsliv.

Upskill och reskill handlar om ett glädjefyllt och livslångt lärande som bidrar både till individens personliga utveckling och företagets tillväxt..

Det krävs därmed att du som arbetsgivare underhåller personalens olika förmågor löpande och långsiktigt. Både för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att stå dig i konkurrensen.

Upskilling är alltså ungefär samma sak som kompetensutveckling, men vad är reskill?

Reskill handlar om att byta karriärspår på ett mer omvälvande sätt. Här handlar det inte om att uppdatera sina kunskaper inom ett expertområde man redan har.

Reskill innebär istället att utbilda sig för en helt ny yrkesbana.

Så väljer du rätt sorts kompetensutveckling för medarbetarna

Låt oss anta att du har gjort kompetenskartläggningen och börjat landa en kompetensstrategi.

Nu är det dags att involvera medarbetarna på nytt. Du har kommit till steget när du ska välja vem som ska lära sig vad och på vilket sätt det ska ske.

Här är det viktigt att vara lyhörd.

Varför då?

För att du kommer få tillbaka mer av din investering om du anpassar planen på individnivå.

Det kommer gå särskilt smidigt när anställda får fokusera på områden de är intresserade av. De kommer tycka att lärandet är roligt och bli mer självgående i processen. Dessutom kommer de troligen ta till sig mer kunskap än en ointresserad person.

Ett annat tips är att vara lyhörd kring hur olika personer lär sig på bästa sätt. Kanske svarar vissa bra på mentorskap, medan andra vinner mer på att gå en gedigen kurs som tar saker och ting från grunden på ett välplanerat sätt.

Hur kan man tänka kring budget för kompetensutveckling?

Det kan vara svårt att jämföra kostnaden för olika insatser. Inte minst eftersom det är svårt att få överblick på vad kostnaden för vissa sorters kompetensutveckling är.

En kurs kommer ofta med en tydlig siffra vad gäller tidsåtgång och ren kostnad.

Ett mentorskap är svårdefinierat kostnadsmässigt. Det kommer inte med en faktura, men tar arbetstid i anspråk för både mentor och elev.

Ha de här faktorerna i åtanke när du jämför kostnader:

 • Hur många timmar arbetstid kommer insatsen kräva?
 • Vilket pris har insatsen (exempelvis kursavgift eller konsultarvode)?
 • Vilket värde tillför insatsen ditt företag i potentiella framtida intäkter?
 • Vilket värde tillför insatsen i form av ökad lojalitet hos medarbetaren som tar emot insatsen?
 • Hur mycket kommer personen lära sig av insatsen, jämfört med andra alternativ?

Utbildningens roll för kompetensutveckling

Gedigna utbildningar som utförs av kunniga pedagoger och ger aktuell kunskap är ett svårslaget sätt att ge medarbetarna värdefull kompetens. Det är dessutom arbetstagarnas favoritmetod för att lära sig nytt.

Men frågan är hur du som beslutsfattare ska välja rätt utbildning eller kurs för att ta dig närmare affärsmålen? Läs mer om hur utbildning bidrar till kompetensutveckling – och företagets konkurrenskraft.

IHM:s kurser för kompetensutveckling av yrkesverksamma

När du väljer att kompetensutveckla dina medarbetare via IHM kan du räkna med att de får med sig aktuella kunskaper som kan appliceras direkt i verkligheten.

Våra utbildningar för yrkesverksamma formas tillsammans med representanter från näringslivet. På så sätt säkrar vi att kursinnehållet reflekterar behoven hos arbetsgivare som dig.

De här expertpanelerna stämmer vi också av med löpande. I och med det förblir kurserna ständigt lika aktuella som de var när de skapades.