Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 10:56 4cdffa19-d3bf-4955-9bc8-6d38b4abbc4d
hero1
Alla utbildningar/

Konceptutvecklare event & besöksnäring

Om utbildningen

Vill du jobba med utveckling av fysiska och digitala koncept och produkter med inriktning mot event- och besöksnäringen? Den här utbildningen lär dig att omsätta idéer och koncept till nya affärsmöjligheter.

Konceptutvecklare Event & Besöksnäring ger dig kompetens att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av koncept- och produktutveckling för fysiska och digitala koncept. Efter utbildningen kan du också jobba med kvalificerade arbetsuppgifter inom försäljning, marknadsarbete och eventproduktion.

Utöver goda kunskaper om besöksnäringen, ger utbildningen kunskaper i affärsutveckling, hållbar utveckling, projektledning, affärsekonomi samt utvecklar ditt sinne för affärsmannaskap.

En nyhet för i år är att vi erbjuder utbildningen i Kalmar med Vimmerby som satellitort.

Konceptutvecklare Event & Besöksnäring

Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

IHM ÄR FÖR DIG SOM VILL UTMANAS

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.

Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.

Det kräver engagemang. Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.

Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.

För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?

Öppet hus på IHM Yrkeshögskola

Ta chansen att besöka våra skolor i mars - kika runt i våra lokaler och få känslan av hur det är att studera på IHM!


Utbildningsmål

Konceptutvecklare Event & Besöksnäring ger dig kompetens att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av koncept- och produktutveckling för fysiska och digitala koncept. Efter utbildningen kan du också jobba med kvalificerade arbetsuppgifter inom försäljning, marknadsarbete och eventproduktion. Utöver goda kunskaper om besöksnäringen, ger utbildningen kunskaper i affärsutveckling, hållbar utveckling, projektledning, affärsekonomi samt utvecklar ditt sinne för affärsmannaskap.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom försäljning ekonomi och juridik
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring, projektledning samt digital transformation i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen
 • Lösa sammansatta problem inom koncept- och produktutvecklingsarbete, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen
 • Övervaka koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska och digitala event och produkter, marknadsföring samt projektledning samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som konceptutvecklare inom event- och besöksnäringen

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Konceptutvecklare inom event och besöksnäring
 • Event- och marknadskoordinator
 • Kvalificerad säljare inom event och besöksnäring
 • Projektledare inom event och besöksnäring
 • Produktionsledare inom event och besöksnäring

Ansökan

Ansökan är öppen!

Ansök senast 2 maj.

1. Registrera dig på Yh-antagning
2. Säkerställ behörighet
3. Bifoga gymnasiebetyg
4. Lämna in din ansökan!

Ansök nu

Ort och startdatum

Göteborg

 • 21 augusti 2023

Stockholm

 • 21 augusti 2023

Kalmar/Vimmerby

 • 21 augusti 2023

Omfattning

Platsbunden 80 v heltid inkl. 25 v praktik (LiA)

Läs mer om upplägget i Kalmar/Vimmerby här

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstöd?

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Vill du veta mer?

Se våra inspelade infomöten

Se serien Resan mot IHM

Kontakta oss här eller ring på tel. 031-335 21 39

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kursen och kommande starter.

Anmäl ditt intresse här

Kurser

Affärsekonomi (20 poäng)

Kursen behandlar hur affärsverksamhetens övergripande och långsiktiga målsättningar omvandlas till konkreta och mätbara budgetar och kalkyler. Under kursen utvecklas kunskaper kring ekonomiska begrepp och förmåga att hantera komplexa beslutssituationer och ge välgrundade förslag med stöd i kalkyler och nyckeltal för ökad lönsamhet.

Affärsjuridik (20 poäng)

Kursen avser de juridiska ramar som bildar förutsättningarna och villkoren för att bedriva kommersiella verksamheter kring event och inom turism och besöksnäringen. Särskilt avser kursen att utveckla förmågan att hantera
komplexa beslutssituationer och ge välgrundade förslag med stöd i lagrum och rättspraxis.

Affärsmannaskap (30 poäng)

Kursen består av entreprenörskap, marknadsstrategi och verksamhetsstrategi och ger kunskaper och färdighet i affärsverksamhetens grunder. Vi belyser verksamhetens säljoch marknadsarbete utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet. Du lär dig tillämpa entreprenörskap som redskap för att ta affärsmässigt ansvar, analysera affärsidé och affärsmodeller och redogöra för centrala teorier, modeller och begrepp inom organisation, ekonomi och marknadsföring.

Branschkunskap - besöksnäring (20 poäng)

Kursen belyser besöksnäringens betydelse för företag och samhälle, och branschens utvecklingsmöjligheter utifrån trender och omvärldsförändringar. Du får förståelse för näringens drivkrafter och förutsättningar med fokus på
kunder, marknader, aktörer, produkter och affärsmodeller.

Business English and Cross Cultural Communication (15 poäng)

Förmåga att kommunicera och kunskap om kulturella skillnader är A och O för att agera affärsmässigt i en internationell miljö och kulturöverskridande affärsrelationer.

Business Innovation (20 poäng)

Kursen avser att förbereda dig för att hantera den snabba utvecklingen och förändringar i affärs- och intäktsmodeller som präglar verksamheter kring inkommande turism och projektorganisationer kring event och upplevelser. Kursen syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter kring att planera och genomföra affärs- och konceptutveckling mot ökad kundnytta och lönsamhet.

Digital Events (10 poäng)

Kursens syfte är att ge dig kunskaper och färdigheter för att kunna hantera den snabba digitala utvecklingen och förändringar i affärs- och intäktsmodeller som präglar verksamheter inom event och besöksnäringen. Målet med kursen är att du ska få kunskaper och färdigheter om hur man inom event och besöksnäringen planerar och genomför affärsoch konceptutveckling för digitala möten och upplevelser mot ökad kundnytta och lönsamhet.

Event Management (20 poäng)

Du får kunskaper och färdigheter i att utforma målgruppsanpassade event som en del i ett strategiskt marknadsföringsarbete, åstadkomma besök och försäljning. Utifrån centrala teorier, modeller och begrepp lär du dig redogöra
för hur olika typer av event fyller olika syften. Du tränas i att ge väl underbyggda förslag kring logistik, organisation, genomförande och utvärdering och att göra en handlingsplan för ett målgruppsanpassat event utifrån krav på lönsamhet, kundvärde och mervärde för samhällets intressenter.

Hållbar utveckling (30 poäng)

I denna kurs lär du dig analysera och utveckla nya och befintliga produkter inom turism och besöksnäringen utifrån kraven på hållbarhet, mervärde för närsamhällets intressenter och lönsamhet. Du lär dig optimera och utforma produkter utifrån produkt-, pris- och konsumentanalyser med utgångspunkt i standarder och styrsystem för hållbar turism och besöksnäring. Vi tittar också på hur man utformar handlingsplaner och policys utifrån ett kvalitetssäkringsperspektiv.

Projektledning (25 poäng)

Att arbeta i projekt har blivit allt vanligare för att hantera snabba förändringar och omställningar inom teknikberoende och webbaserade verksamheter. Kursen behandlar hela kedjan av aktiviteter; från idé till utvärdering och rapportering som byggs upp av projektledningens olika teorier, metoder och verktyg. Du får kunskaper i att hantera projekt utifrån både beställar- och
projektledningsperspektivet.

Tourism and Hospitality Marketing (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter inför analys och urval, planering samt uppföljningsarbete av långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med strategiska nyckelkunder. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att analysera, planera och upprätta samt utvärdera långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med strategiska nyckelkunder.

Lärande i Arbete 1 (55 poäng) & 2 (70 poäng)

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nyvunna kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

Examensarbete - Business Case (40 poäng)

Den avslutande arbetsuppgiften på utbildningen är ett examensarbete, där du tillämpar dina förvärvade kunskaper praktiskt och professionellt i en given beslutssituation. Arbetet utförs i grupper och genomförs för en uppdragsgivare från näringslivet.

image

Lisa gästbloggar om eventbranschen

Lisa Stålstierna studerade Konceptutvecklare Event & Besöksnäring på IHM och är nu tillbaka som gästskribent. Följ hennes vardag med podcasts, TV, gaming och nätverkande.

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Betyg E/Godkänt i kursen:

 • Engelska 6 (Engelska B)


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Övrig information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning. Tips! Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.

När du sedan får ditt antagningsbesked kommer du bli behöva bekräfta att du önskar att behålla din studieplats. Observera att när du tackat ja till din erbjudna plats kommer vi att ta bort eventuellt övriga ansökningar till ytterligare utbildningar längre ner i din prioritetsordning. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.

Sagt om

Kontaktuppgifter till Marcus Lundquist

Roll: Inhouse Sales and Event Coordinator, At Six

– Jag gjorde min LIA på Hotel At Six som är ett unikt lyxhotell i centrala Stockholm med stort fokus på möten och events. Efter 14 veckors praktik fick jag anställning som innesälj och projektledare inom möten och events - en roll som jag trivs väldigt bra i och som jag känner utvecklar mig ännu mer. Här får jag chansen att applicera kunskapen från IHM till något verkligt.

Kontaktuppgifter till Jessica Bergsjö

Roll: Utbildningsledare IHM Kalmar/Vimmerby

-Beviljandet av IHMs YH-utbildning i länet rimmar väl med de satsningar som Region Kalmar län gör inom besöksnäringen och tillsammans får vi nu äntligen möjlighet att göra skillnad. Jag ser fram emot att sammankalla ledningsgruppen för utbildningen och välkomna företag som t ex Astrid Lindgrens värld, Ekerum Resort, Glasriket, Clarion, Kalmarsalen och länets samtliga destinationsbolag/turismorganisationer för en gemensam kraftsamling där vi kan möta kompetensbehovet de närmaste åren.

Kontaktuppgifter till Linnéa Nyberg

Roll: Studerar Konceptutvecklare Event & Besöksnäring

Om LIA på distans:  "Jag tycker att man får lära sig vara självständig väldigt snabbt och jag tror det är väldigt positivt att få vara själv och utmanas, att lära sig saker och tänka ett varv till innan man frågar oavsett om det är program eller kring eventen. Man får lära sig att klara av saker själv och får ett bättre självförtroende."

Kontaktuppgifter till Anna Enger-Sällberg

Roll: Business Opportunity Manager, Ellery

– Nu finns det hur mycket tjänster som helst ute, exempelvis som projektledare eller koordinatorer inom event- & besöksnäringen. Vi avslutar vår utbildning under en jättebra period – nu öppnar det upp och behovet är jättestort. Nu vill alla ha en konceptutvecklare!

Kontaktuppgifter till SANNA ENGZELL

Roll: Student på Konceptutvecklare Event och Besöksnäring

Jag har länge sökt efter en utbildning som riktar in sig på eventplanering och marknadsstrategier. Men i mitt sökande så kände jag att många andra utbildningar var för smala och nischade. Det är viktigt för mig att få bred kunskap som jag kan ha nytta av i det yrke jag väljer. Kursplanen för konceptutveckling ger mig den bredden.

Kontaktuppgifter till Alexander Kronqvist

Roll: Studerande, Konceptutvecklare Event och Besöksnäring

Valet av IHM Business School kom för mig naturligt, jag ville kombinera mitt intresse för event med min nyfikenhet för business och försäljning. Jag har sedan ett par år drivit ett klubbkoncept och andra event men kände att jag behövde extra resurser och kunskap för att kunna ta det vidare och utvecklas. Både gällande karriär och min personliga utveckling. Efter en del efterforskning blev det solklart att det är IHM som gäller ifall man vill utvecklas inom alla aspekter av business. Jag har fått en djupare förståelse för hur jag kan driva min egen verksamhet framåt, jag har en större självsäkerhet och ett bredare perspektiv på hur affärer kan skötas och utvecklas. Under utbildningens gång har det även väckt nya idéer och tankar vid liv - och det bästa är att jag fått verktygen jag behöver för att realisera dem. Jag har redan fått ett erbjudande i ett nystartat företag att vara med och utveckla affärsidén och för att ta fram nya koncept, vilket är jättekul - hade det varit för ett år sen hade jag tackat nej pga av ovisshet vad det innebär. Jag kan säga att erbjudandet helt var till grund för att jag studerar på IHM Business School.

Kontaktuppgifter till Sara Hultman

Roll: Byråchef Blick, ledningsgruppsrepresentant

Efter några månaders arbete på ett kryssningsfartyg och en säsong i alperna bestämde jag mig för att jag ville arbeta vidare med turism och gärna incentive & events. Jag hittade en utbildning, motsvarande dagens YH, och hoppade på den. Jag fick jobb som projektledare efter min första LIA-plats och har sedan dess varit kvar i branschen. Parallellt med arbetet har jag läst Marknadsekonom DIHM och har med den klättrat i mina roller internt på Blick. Efter att vi på Blick tagit emot vår första LIA från ”Konceptutveckling Event & Besöksnäring” blev jag tillfrågad om jag ville engagera mig i ledningsgruppen och på den vägen är det!

Kontaktuppgifter till JACOB KELLGREN

Roll: Projektledare, At Six

Jag fick modeller att arbeta efter som stärkte mig betydligt kunskapsmässigt, vi jobbade mycket med nytänk och innovation som var nyttigt. Dessutom är IHM ett starkt varumärke som förändrade min attraktionskraft på marknaden

Kontaktuppgifter till SEBASTIAN SEEMAN

Roll: Food and Beverage Manager på Pop House

Besöksnäringen är extremt viktig för Sverige ur många perspektiv, inte bara det mest uppenbara att skapa arbetstillfällen och få in skatt. Det är också en bransch som står för mycket roligt och trevligt för människor, det behöver vi. Vi är också inne i stora förändringar i branschen. Branschorganisationen Visita har kvalitetssäkrat mycket gällande arbetsvillkor och schyssta arbetsplatser. De flesta arbetsgivare håller på att tänka om vad gäller hållbarhet, arbetstider och kompetensutveckling för att gå från en genomfartsbransch när det gäller anställningar till att behålla och utveckla kompetensen i branschen.

Kontaktuppgifter till Viktor Hägg

Roll: Studerande, Konceptutvecklare Event och Besöksnäring

Om du söker en utbildning med bred affärsgrund som riktar sig mot en av de snabbast växande branscherna så är det här rätt val. Oavsett vad du själv vill inrikta dig mot så är detta en utbildning som ger bra kunskaper inom en rad olika ämnen. Kombinerat med mycket praktik, branschaktuella case och fantastiska gästföreläsare får du en solid grund för framtiden. Har du erfarenhet från branschen underlättar det, men jag själv kommer senast från en managementroll inom detaljhandel och lyckas hänga med. Har du rätt inställning och ambitionsnivå så kommer du lyckas, så sök!

Kontaktuppgifter till Julia Hansson

Roll: Studeranderepresentant på Konceptutvecklare Event och Besöksnäring

Utbildningen har gett mig nya perspektiv och ett ”business mindset” som jag har haft till stor nytta av i mitt egna företag. Genom utbildningen har vi fått arbeta mycket med business case och då har vi bland annat fokuserat på varumärkesuppbyggnad och affärsutveckling - vilket är något jag har lyckats applicera i min egna verksamhet. Genom IHM och de LIA-perioder som vi har haft har jag också fått möjligheten att träffa inspirerande människor och utöka mitt kontaktnätverk - vilket är jättebra för framtiden!

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. Nedan se du några av de som är aktiva i ledningsgruppen för just den här utbildningen.

Läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Partnerföretag

Polestar | Ironman | Astrid Lindgrens värld | Nordic Live Expo | Gothia Towers / Svenska Mässan | Svenska Filminstitutet | Eventguiden i Sverige AB | Svensk Destinationsutveckling | Pernilla Warberg Konsult AB | Livtjänst | Lerums kommun | Lundstrom Event Production | Avisita | Göteborgs kommun | NTI Gymnasiet | Graffman Utveckling | Eventguiden i Sverige AB | Related Aps | Team Strandbro | Coor | Homage | Östra reals gymnasium | Glasriket | Destination Kalmar | Scandic | Choice | Stormblad | Eventkompaniet | Kalmarsalen | Kalmar/Öland airport | Alarmstreet | Profil hotell | Stora hotellet | Attraktiva Oskarshamn | Sjöfartshotellet | Stufvenäs gästgiveri | Filmbyn/Vimmerby | Västervik framåt | Slottsholmen/Marinan | Ekerum Resort | Skansen Spa | Hotell | Borgholm | Skördefesten | Station Linne | LNU | Campus Vimmerby | Region Kalmar

Vanliga frågor & svar

Kalmar/Vimmerby - Vad menas med satellitort?

Konceptutvecklare Event & Besöksnäring har vi utöver Stockholm och Göteborg även i Kalmar med satellitort Vimmerby. Detta innebär att undervisningen bedrivs på plats i våra lokaler i Kalmar (huvudort) och att du som studerar i Vimmerby (satellitort) följer utbildningen via videolänk i realtid.


Att läsa på en satellitort är i stort sett inte annorlunda än att studera på huvudorten. Du har exakt samma möjlighet att exempelvis följa och aktivt delta i undervisningen, ställa frågor, få handledning, genomföra projekt i samarbete med andra studerande. Skillnaden är bara att du befinner dig på annan ort än vad läraren gör.


Observera att detta inte innebär att du läser på distans, utan du deltar i undervisningen i realtid och tillsammans med andra studerande i Vimmerby. Ni befinner er i ett klassrum på Campus Vimmerby och genom en digital lösning följer undervisningen därifrån.

Läs mer om vad företagen i regionen tycker om utbildningen

När du ansöker
När du ansöker finns det ett alternativ som heter "Flera studieorter", därefter måste du välja och rangordna orterna utifrån på vilken ort du helst vill studera på. Alla sökande till utbildningen oavsett vilken ort man sökt ingår sedan i samma urval.

Vilka roller ger utbildningen?

Tänkbara roller efter avslutad utbildning inom Event och besöksnäringen är: Event- och marknadskoordinator, konceptutvecklare, kvalificerad säljare, projektledare och produktionsledare.

Hur många platser finns det per utbildning?

Utbildningen har 35 platser, utöver det brukar vi göra ett överintag på ca 8-10 personer.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Kan man jobba vid sidan av studierna?

Samtliga utbildningar är på heltid. Utöver föreläsningar förekommer individuella uppgifter, grupparbeten och redovisningar.

Heltidsstudier på IHM innebär ca 13 h lärarledd undervisning per vecka. Lektionerna är inte obligatoriska men en stor fördel med yrkeshögskolan är att höra föreläsares egna erfarenheter - våra föreläsare kommer från näringslivet och är fulla av praktisk kunskap. Om du väljer att inte närvara vid lektioner så kommer du missa det.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Relaterade utbildningar

Visual Merchandiser - Unified Commerce

80 veckor  |  Heltid

Account Manager B2B

80 veckor  |  Heltid

E-commerce Manager

80 veckor  |  Heltid