Yrkesguide: Projektledare

Vad innebär det att arbeta med projektledning? Kan det var något för dig? I den här artikeln går vi igenom vad en projektledare gör, hens arbetsuppgifter, ansvarsområden och löneläge. Vi går också igenom vilka egenskaper som kännetecknar en projektledare och hur framtiden för yrkesrollen ser ut.

Vad gör en projektledare?

I rollen som projektledare är du ansvarig för planering, ledning och styrning i projekt.

Projektledarens konkreta uppgifter kan skilja sig beroende på bransch och typ av projekt. Ett projekt kan handla om att ta fram en produkt, leverera en tjänst eller arbeta med en tillfällig kampanj eller engångsinsats.

I grund och botten fungerar projektledaren som spindeln i nätet och är den som leder projektteamet mot ett gemensamt mål. Det är projektledaren som ansvarar för att projektet går framåt, att deltagarna vet vad som förväntas av dem och att alla har det de behöver för att genomföra sina uppgifter.

Medlemmarna i ett projektteam kan bestå av både interna och externa medarbetare, såsom konsulter och frilansare. Det är med andra ord vanligt med team som består av medlemmar som inte tidigare har arbetat ihop och som har olika typer av kompetenser och egenskaper. En av projektledarens uppgifter är att se till att samarbetet fungerar bra och att samtliga medlemmar förstår vad som förväntas av de.

Teknisk projektledare

En teknisk projektledare behöver vanligtvis ha högre kompetens än en vanlig projektledare, inom exempelvis IT och teknik. Givetvis krävs det fortfarande ledaregenskaper och en förmåga att strukturera upp och planera arbetet.

Men den tekniska projektledaren behöver också ha en djupare förståelse för de komplexa situationer teamet kan ställas inför. Detta för att kunna ta beslut kring hur resurser ska fördelas och vilka uppgifter som ska prioriteras.

Strategisk projektledare

En strategisk projektledare arbetar ofta mot mer långsiktiga mål. Viktiga uppgifter kan exempelvis innefatta att säkerställa att en verksamhets affärsstrategi och marknadsstrategi samverkar väl. Den strategiske projektledaren ansvarar för att tydliggöra vägen mot det uppsatta målet för resten av verksamheten.

Operativ projektledare

Den operativa projektledare tar över stafettpinnen från den strategiske projektledaren. Denne har ansvaret över att realisera projekten och säkerställa att rätt uppgifter blir genomförda, av rätt personer och inom ramarna för både budget och tid.

Junior & senior projektledare

Du kanske har stött på begreppen junior och senior projektledare? Men vad är det egentligen för skillnad mellan rollerna?

Arbetsuppgifterna skiljer sig inte avsevärt beroende på om du är junior eller senior. Den största skillnaden ligger främst i ansvarsfördelning och vilken typ av projekt man blir involverad i.

Juniora projektledare är vanligen en något mindre erfaren projektledare. Ofta befinner sig personen i början av sin karriär och hanterar ofta lite mindre komplexa projekt. Ofta är det vanligt att avlasta juniora projektledare och låta dom dela ansvaret med mer erfarna kollegor.

Juniora projektledare arbetar ofta som biträdande projektledare i starten av sina karriärer. De arbetar då sida vid sida med en ansvarig projektledare och oftast är det hen som delegerar arbetsuppgifter och tar fram en rollbeskrivning för den biträdande.

En vanlig arbetsfördelning är att den biträdande projektledaren ofta hjälper till med administrativa uppgifter och stöttar den ansvarige vid behov.

En senior projektledare är som namnet antyder en person med större erfarenhet av rollen. Den seniore projektledaren har ofta huvudansvaret för större projekt. De arbetar vanligtvis mer strategiskt och har stöd från biträdande projektledare med operativa uppgifter.

Vad tjänar en projektledare i lön?

Medellönen som projektledare ligger mellan 32 500 och 52 600 kronor i månaden. Lönen varierar stort beroende på vilken bransch man arbetar i.

Enligt data från SCB ser vi att störst ersättning går att finna hos projektledare inom IT-branschen tätt följt av projektledare inom affärsutveckling och reklam:

 • Projektledare IT (IT-säkerhet) - 52 600 kronor i månaden
 • Projektledare affärsutveckling - 52 100 kronor i månaden
 • Projektledare reklam - 48 800 kronor i månaden

Lägst medellöner hos projektledare går att finna inom kulturarbete och socialt arbete.

För projektledare som är verksamma inom offentlig sektor ser vi en något lägre högsta medellön än för de som arbetar i privat sektor:

 • Medellön projektledare offentlig sektor: 32 600 till 48 600 kr i månaden
 • Medellön projektledare privat sektor: 32 400 till 54 500 kr i månaden

Andra faktorer, som erfarenhet, spetskompetens och typ av projekt, påverkar din individuella lön. Sammanfattningsvis kan vi säga att du som vill påverka din lön bör:

 • Kunna hantera större, mer komplexa projekt
 • Kunna ta ansvar för ekonomi och personal
 • Ha spetskompetens som är av betydelse för projektet

Tjej rygg arbetsintervju 2400x1200v2.jpg

Vad behövs för att arbeta som projektledare?

Det finns inget formellt krav på utbildning för att kunna få arbeta som projektledare. Men har du en utbildning i ryggen har du större möjlighet att få jobb. Det är en säkerhet och garanti som intygar att du besitter rätt grundkompetens och underlättar för dig om du sedan vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll.

Exakt vilka egenskaper som krävs kan variera beroende på vilket typ av projekt och bransch du ska arbeta i och vilken rollbeskrivning du har. I mer tekniska projekt kan det krävas en högre spetskompetens än i andra projekt där du innehar en mer samordnande roll.

Utbildning

För dig som vill utbilda dig inom projektledning finns det en rad olika alternativ. Flertalet högskole- och YH-utbildningar innefattar ofta delkurser inom projektledning. Dessa är ofta anpassade efter utbildningens huvudämne, till exempel e-handel, it eller marknadsföring.

På IHM erbjuder vi framförallt tre olika utbildningar för dig som vill arbeta med projektledning.

Projektledning

Vill du ha, eller är du på väg att få, ett större projektansvar på ditt nuvarande arbete? Då kan vår kurs Projektledning vara intressant för dig.

Det är en 16 veckor lång utbildning du kan läsa parallellt med ditt ordinarie arbete. När utbildningen är avslutad kommer du:

 • Kunna leda projekt med både traditionella och agila projektmetoder
 • Ha kunskap om normer inom branschorganisationer som IPMA & PMI
 • Kunna skapa en relevant inriktning och omfattning inom ramarna för olika typer av projekt
 • Kunna analysera och bedöma ett projekts genomförbarhet

Agil projektledare

Agil projektledning är en metodik som blir mer och mer vanligt på den svenska marknaden. Metodiken har sitt ursprung i IT-sektorn vilket också är den bransch som har uttryckt störst behov av kompetenta agila projektledare.

Utbildningen Agil projektledare passar särskilt dig som har kommit en bit i karriären men vill utöka din kompetens inom projektledning. Utbildning genomförs på distans och halvfart vilket innebär att du har möjlighet att läsa parallellt samtidigt som du jobbar.

Vill du driva agil transformation?

Utbilda dig till Agil projektledare på distans

E-commerce Manager

För dig som vill arbeta med projektledning inom E-handel och Digital Marknadsföring så passar YH-utbildningen E-commerce Manager.

Utbildningen genomförs på heltid under två år och passar dig som befinner dig i starten av sin karriär. Efter avslutad utbildning har du en bred och stabil grund att stå på och kunskaper inom bland annat marknadsföring, försäljning, analys, konvertering och givetvis projektledning.

Utbilda dig inom ledarskap på IHM

Framgångsrik förändring kräver uppdaterade ledare. Med IHM kan du utveckla ett ledarskap som kan möta varje situation, individ och grupp.

Certifieringar

Certifieringar fungerar som ett kvitto på dina kunskaper. Att bli certifierad innebär att ett erkänt certifieringsorgan garanterar att dina kunskaper och kompetens håller en viss nivå. För en potentiell arbetsgivare kan en certifiering ses som en kvalitetssäkring samtidigt som du har större möjlighet att begära en högre ersättning.

De kanske vanligaste certifieringsorganen för projektledare idag är IPMA och PMI.

 • IPMA (International Project Management Association) är en certifiering som validerar din kompetens som projektledare. Certifiering finns tillgänglig i fyra nivåer, baserat på dina tidigare erfarenheter och kunskaper, och är giltig i fem år.
 • PMI:s certifiering kallas PMP (Project Management Professional) och kräver någon form av tidigare projektledarutbildning och arbetslivserfarenhet. Själva certifieringen innefattar ett skriftligt prov och klarar du provet är du certifierad som projektledare i tre år.

Erfarenhet & personliga egenskaper

En bra projektledare skapar en väl fungerande projektgrupp där alla medlemmar samarbetar mot ett gemensamt mål. Att kunna hantera människor, deras styrkor och svagheter är en fördel om du ska lyckas med att bygga en stark grupp. Förmåga att kommunicera väl och delegera arbetsuppgifter är också centrala egenskaper.

Det är du som är ansvarig för att projektet hela tiden rör sig framåt. I vissa projekt kan det vara så att vissa uppgifter inte kan påbörjas förrän andra uppgifter är avslutade. Du är den som säkerställer att rätt saker genomförs vid rätt tidpunkt och av rätt person. Det är därför av central betydelse att du kan arbeta strukturerat och ordnat.

Samtidigt bör du kunna vara flexibel och beredd på att arbeta agilt om situationen kräver det. Projekt har en tendens att leva sitt egna liv och det händer att oförutsedda situationer uppstår. Att kunna arbeta agilt och lösningsorienterat är egenskaper som blir viktigare och viktigare. Att kunna anpassa sig efter omständigheterna har därför blivit en grundläggande förutsättning för dig som vill bli en bra projektledare.

Hur ser efterfrågan på projektledare ut?

Framtiden för projektledare ser ljus ut. Vi arbetar redan idag mycket i projekt och det finns inte mycket som tyder på att vi kommer sluta med det. Undersökningar visar på att det kommer finnas stor efterfrågan på projektledare de närmaste åren.

Behovet av en strukturerad spindel i nätet som kan sammanföra medarbetare med olika kompetenser och ansvarsområden kommer finnas kvar även imorgon. Projektledning förekommer i nästan alla typer av organisationer och hur effektivt projekten styrs är beroende av hur väl projektledaren sköter sitt uppdrag.

Har du rätt till omställningsstöd?