Studerandeinformation

Här finns nyttig och viktig information för dig som studerar, eller planerar att börja studera, på IHM Yrkeshögskola.
KUNSKAPSKONTROLLER
NÄRVARO OCH SJUKANMÄLAN
STUDIEUPPEHÅLL
UTBILDNING I EXCEL
ORDNINGSREGLER
SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD
VÅR PEDAGOGIK
STUDERANDEINFLYTANDE
TERMINSTIDER
JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLINGSPLAN
LÄRANDE I ARBETE
STUDIEINTYG OCH MECENAT
TILLGODORÄKNANDE

Kunskapskontroller

I alla kurser sker någon form av examination, se respektive kursplan. Kunskapskontrollen kan vara skriftlig salstentamen, hemtentamen, projektarbete i grupp, (muntligt och/eller skriftligt), inlämningsuppgift (individuell/grupp), laboration, e-learninguppgift etc.

Former för kunskapskontroller

Du ska självständigt söka och sammanställa information på ett sådant sätt att det är begripligt för läsaren. Det bör framgå vilken information som du själv har insamlat och vilken information som är hämtad ur kursmaterial och litteratur. Hänvisa alltid till informationskälla när du återger någon annans teorier, modeller och begrepp.

Motivera och argumentera för dina svar med stöd i kursmaterial och de teorier, modeller och begrepp som behandlats i kursen.I instruktionerna framgår det vilka ”formaliakrav” som gäller för hur arbetet ska utformas med typsnitt, teckenstorlek etc.

Grupparbeten ska genomföras i samarbete och alla har gemensamt ansvar för arbetets genomförande och slutprodukt. IHM uppmanar de studerande att gemensamt diskutera och dokumentera hur gruppen ska arbeta tillsammans. Det är viktigt att alla medlemmar deltar och är överens innan grupparbetet börjar.

Om någon gruppmedlem inte följer gruppens regler så kan den personen bli utesluten ur gruppen vilket innebär en risk att inte bli godkänd på kursen. Vid problem ska de studerande alltid kontakta sin utbildningsledare för att diskutera en lösning.

I en del kurser utgörs examinationen av en skriftlig salstentamen på IHM.

Regler salstentamen

 1. Du skall kunna visa giltig legitimation.
 1. Endast tillåtna hjälpmedel som anges i anvisningarna till tentamen får användas.
 1. Övrig information ges på plats av tentavakterna.

Regler för tentamen i Dugga (platsbundet / digitalt baserat)

 1. Medtag dator om tentamen sker på plats i skolan.
 1. Koppla upp dig på lektionen som är bokad i Microsoft Teams kalender om tentamen sker digitalt baserat.
 1. Sker provet digitalt baserat måste du ha kamera och mikrofon på genom hela provet – sätt på kamera och mikrofon men sänk eller stäng av ljudet på din egen dator (dator/högtalare/hörlurar) så att du inte blir störd av ljudet från andra som gör tentamen.
 1. Endast tillåtna hjälpmedel som anges i anvisningarna till tentamen får användas. Det innebär att du inte får använda dig av program/webbsidor på datorn som inte är specifikt tillåtna i tentamen. Dugga använder sig av ExitCheck vilket innebär att det registreras varje gång du lämnar Dugga-vyn, lämnar du sidan otillåtet räknas det som fusk.
 1. Övrig information ges av tentavakterna.

Om examinationerna

Oavsett vilken form av kunskapskontroll det gäller har du begränsat antal möjligt att klara kunskapskontrollen:

 • Ett ordinarie tillfälle
 • Ett tillfälle för en omtentamen eller komplettering

Vid giltig frånvaro för en kunskapskontroll behöver du kunna visa upp ett sjukintyg. Om du inte meddelat Utbildningsledaren om frånvaro vid en kunskapskontroll innan kunskapskontrollstillfället börjar innebär att du förbrukat ett av dina tillfällen.

 • Vid komplettering har du normalvis tre veckor på dig efter att betyg och återkoppling publicerats.
 • Sen inlämning vid ordinarie examinationstillfälle räknas som komplettering.
 • Vid betyget Icke godkänd är samtliga examinationstillfällen förbrukade.
 • Vid sen inlämning av komplettering riskerar du att betygssättas först vid nästa kurstillfälle, vanligtvis med nästkommande klass. Observera att detta kan innebära att din examen fördröjs om kurstillfället först ges efter ordinarie examen.

Det är inte tillåtet att skriva omtentamen/komplettera vid betyget Godkänd, det vill säga i syfte att uppnå betyget Väl godkänd .

Om du av någon anledning blir Icke godkänd (IG) vid de två tillfällen du erbjudits har du rätt till ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet utformas tillsammans med ansvarig utbildningsledare. Åtgärdsprogram utformas endast till dig som fått Icke godkänt (IG) vid de två tillfällen som erbjudits. Om du har uteblivit utan anledning har du inte rätt till en åtgärdsplan.

Ett åtgärdsprogram kan innebära en möjlighet att få gå om aktuell kurs med nästkommande klass. Observera att IHM uppdaterar kursmaterial och litteratur och kan därför inte garantera att kursmaterialet är densamma. Vi kan inte heller garantera att ytterligare utbildningsomgångar finns då det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som beviljar nya utbildningsstarter.

Betygsättning

Betygsättning sker med följande skala:

 • Inget betyg sätts - om en kunskapskontroll ej utförts ges inget betyg
 • Icke Godkänt - om kunskapskontroll har genomförts, men du inte uppnått samtliga resultat av lärande som examineras
 • Godkänt - om kunskapskontroll genomförts och du uppnått samtliga resultat av lärande som examineras
 • Väl Godkänt - om kunskapskontroll genomförts och du uppnått samtliga resultat av lärande som examineras, samt uppnått det/de kriterier som kursplanen anger för betyg Väl Godkänt
 • All betygsättning av kunskapskontroller ska vara slutförd inom tre veckor efter slutförd (deadline för) kunskapskontroll
 • Betygsättning inom tre veckor ska ske vare sig det är ordinarie tillfälle eller övriga tillfällen
 • Slutbetyg för kursen ska vara satt inom tre veckor efter avslutad kurs

Kursansvarig lärare ansvarar för att utforma kunskapskontrollen och precisera betygskriterier inför den enskilda kunskapskontrollen och säkerställa att bedömning sker mot resultat av lärande samt rätta och bedöma betyg i kursens enskilda kunskapskontroller.

Utbildningsledarens ansvarar för betygsättning i utbildningen oavsett om betyget avser enskild kunskapskontroll eller slutbetyg i respektive kurs. Utbildningsledaren ansvarar för att sammanväga betyg för de olika kunskapskontrollerna i kursen till kursen slutbetyget. Utbildningsledaren ansvarar också för att publicera betygen, vilket innebär att viss tid kan gå mellan kurslärarens bedömning av kunskapskontrollen och utbildningsledarens publicering av betyg och återkoppling.

Du kan endast begära omprövning utifrån bedömningen av resultat av lärande som kunskapskontrollen examinerar. Omprövning kan inte ske sett till antal poäng eller att det ligger nära betygskriteriet.

Betygsbeslut kan omprövas, men inte överklagas. Begäran om omprövning måste ske senast en vecka efter betyget redovisats. Begäran om omprövning skall göras skriftligen till ansvarig utbildningsledare. Du ska i begäran redogöra för varför betyget bör omprövas. Utbildningsledaren kontaktar därefter läraren. Lärarens beslut kommuniceras sedan till dig.

Om du hämtar ut en skriftliga salstentamen som har skett med papper och penna måste omprövning begäras i direkt anslutning till detta. Originaltentan tas då tillbaka och du får skriftligen meddela utbildningsledaren vad på tentan som bör omprövas.

Fusk vid kunskapskontroller

Inga former av fusk vid kunskapskontroller kan accepteras. Att fusk förekommit innefattar:

 • att det uteslutande inte är du som studerande som utfört kunskapskontrollen. Det måste säkerställas att det är du som studerande som uppnått resultat av lärande - finns misstankar om att annan person medverkat kan detta inte säkerställas.
 • att du som studerande har använt sig av otillåtna hjälpmedel, vilket bidragit till utförandet på ett sådant sätt att det inte kan fastslås att det är du som studerande som uppnått resultat av lärande

Förekomster av fusk

Exempel på fusk är att använda sig av AI-verktyg på ett icke tillåtet sätt. Inför kunskapskontrollen kommuniceras tydligt vilka hjälpmedel som är tillåtna i kunskapskontrollen och i vilken utsträckning. Till fusk räknas också otillåtna hjälpmedel, plagiat, biträdande av annan person, individuell uppgift som genomförs i grupp, med mera.
Vid kunskapskontroll som sker övervakat oavsett om den är platsbunden eller digitalt baserad räknas fusk om du använder mobilen, besöker andra webbplatser än tillåtna, använder otillåtna program, besvarar eller ringer samtal, använder otillåtna hjälpmedel, med mera.

Vid misstanke om fusk är alltid Utbildningsledaren ansvarig för utredning. Det räcker att det finns misstanke om fusk för att det ska betraktas som grund för anmälan/utredning. Vid misstanke om försök till fusk kommer kunskapskontrollen inte bedömas förrän ärendet är avslutat.

När misstanke om fusk upptäcks:

 • Om tentamensvakt, examinator eller annan personal upptäcker eller fattar misstanke om försök till fusk under pågående examination avbryts examinationen skyndsamt. Ansvarig Utbildningsledare underrättas snarast möjligt.

Vid skrivning/tentamen avbrytas examinationen omgående och ansvarig Utbildningsledare kontaktas.

 • Om det kommer studerande eller lärare till känna att studerande fuskat i samband med en kunskapskontroll anmälas detta till ansvarig utbildningsledare snarast möjligt. Beskrivning om vem och hur fusk har skett redogöras samt eventuell bevis för detta.
 • Om misstanke om fusk uppkommer i samband med rättning anmäls detta till ansvarig utbildningsledare snarast möjligt. Beskrivning om vem och hur fusk har skett redogörs samt eventuell bevis för detta.

Utbildningsledaren kan efter utredning välja att:

 • lämna ett ärende utan vidare åtgärd
 • utdela en varning
 • meddela avstängning från examination eller utbildningen

Beslut meddelas alltid dig skriftligt och muntligt.

En avstängning kan ske från en examination eller utbildningen. Ett beslut om avstängning innebär att du som studerande inte får delta i undervisning, examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen. En avstängning är tidsbegränsad. Beslut om avstängning ska meddelas alltid till CSN.

Närvaro och sjukanmälan

Närvarokrav

IHM rekommenderar 100% närvaro på samtliga lektioner för att du som studerande skall kunna hålla en jämn studietakt och få den kunskap som krävs för att klara av praktikfall, projektarbeten, inlämningsuppgifter och tentamen. IHM kräver aktivt deltagande på lektionerna och att du kommer förberedd och är påläst till varje lektion. Detta sammantaget gör att du på bästa sätt kan tillgodogöra dig din utbildning.

För att underlätta för dig som studerande kommer här några råd och anvisningar:

 1. Studera aktivt! På IHM måste du själv arbeta dig fram till ökat kunnande - vi ger dig de nödvändiga förutsättningarna. Ägna mycket tid åt förberedelse inför studieuppgifter av olika slag. Arbeta med god framförhållning. 
 1. Var alltid målinriktad i studierna. Sätt upp egna mål och försök leva upp till dem, se utbildningen som en framtidsinvestering. 
 1. Försök att delta i undervisningen i största möjliga utsträckning. Var en aktiv lyssnare, engagera dig och ställ frågor. 
 1. Läs in litteraturen i förväg så att du kan vara mer aktiv under lektioner och praktikfall. Ett viktigt hjälpmedel är även dina egna anteckningar och reflektioner. 
 1. Planera och avsätt tid för regelbundna självstudier. Det är dina egna insatser som kommer att avgöra hur dina studieresultat ser ut. 
 1. Gör understrykningar när du läser och anteckna gärna, det underlättar vid repetitionsläsning. 
 1. Grupparbeten ger dig tillämpning av de teoretiska avsnitten och diskussion om sätt att lösa uppgifterna. Många har stort utbyte av att läsa tillsammans. 
 1. Vid sjukdom, be en annan studerande att informera dig om lektioner du eventuellt missat. 

Sjukanmälan

Om du blir sjuk under utbildningen ska du anmäla det till Försäkringskassan så snart som möjligt. Vård av barn eller vård av sjuk närstående ska anmälas till CSN.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller här:

Under LIA-perioden sjukanmäler du dig även till företaget. 

Kontakta din utbildningsledare vid längre tids sjukdom för att diskutera eventuell påverkan av dina studieresultat.  

Studieuppehåll

Studieuppehåll

Om du av någon anledning måste göra uppehåll i dina studier måste du ansökan om detta skriftligt till ansvarig utbildningsledare. Studieuppehåll kan bara beviljas vid särskilda skäl (se nedan). Beviljas du studieuppehll kan du återinträda i studier igen vid överenskommen tidpunkt.

Särskilda skäl för bevilja studieuppehåll

Giltiga skäl för studieuppehåll ska vara av den grad att du under tidsbegränsad period har trängande behov av att pausa dina studier, det kan vara exempelvis graviditet, föräldraledighet eller militärtjänstgöring. Med andra ord ska du “inte ha alternativet” att fortsätta dina studier under viss begränsad tid. Studieuppehåll kan endast ske på heltid, du kan inte fortsätta dina studier på deltid under studieuppehållsperioden.

Begränsningar för att studieuppehåll ska beviljas

Studieuppehåll kan ske endast förutsatt att vi är beviljade en nästkommande klass inom det beviljande vi fått från Myndigheten för yrkeshögskolan. Du måste alltså först stämma av med ansvarig utbildningsledare om ett studieuppehåll är möjligt att genomföra.
Om villkoret ovan är uppfyllt kan studieuppehåll ske:

 • för en del av utbildningen som då kan kompletteras/genomföras med nästkommande klass. Du avslutar då din utbildning med nuvarande klass och examineras när du avklarat de kurser som du kompletterar/genomför med nästkommande klass.
 • genom att du pausar dina studier i nuvarande klass och återinträder då i utbildningen med nästkommande klass och examineras med den klassen.

Studieuppehåll måste vara tidsbegränsat och den studerande måste avsluta sina studier inom de klasser som ingår i de utbildningsstarter som är beviljats från Myndigheten från yrkeshögskolan. Du kan alltså inte genomföra studieuppehåll, komplettering och återinträde i studier ett flertal gånger utan är starkt begränsat utifrån de kriterier som finns inom yrkeshögskolan.

Så här gör du för att ansöka om studieuppehåll till ansvarig utbildningsledare:

 • Meddela namn, personnummer, telefon, e-post samt ort, utbildning och klass
 • Ange från vilken kurs och datum du avser att göra ett studieuppehåll (se tidplan för din utbildning)
 • Ange från vilken kurs och datum du avser att återvända till utbildningen (se tidplan för din utbildning eller prata med utbildningsledaren om datum för kommande klass)
 • Ange anledning till studieuppehåll

Du kan också ladda ner följande blankett och fylla i - skicka den sedan till ansvarig utbildningsledare.
Om ditt studieuppehåll godkänns av ansvarig utbildningsledare och IHM skickas digital blankett ut av din utbildningsledare.

Återinträde i utbildningen sker vid det slutdatum som är överenskommet i det undertecknade avtal vid beviljat studieuppehåll. Det är ditt ansvar som studerande att i god tid kontakta ansvarig utbildningsledare och IHM för ditt återinträde. Detta är en del av det avtal som tecknas vid studieuppehållet. Om du inte hör av dig till ansvarig utbildningsledare och IHM för ditt återinträde innan slutdatum tolkas detta som underlag för studieavbrott från utbildningen och du kommer då att bli utskriven från utbildningen och förlora din studieplats.

IHM förbehåller sig rätten att göra ändringar i kurser, material och litteratur och kan därför inte garantera exakt samma innehåll när du kommer tillbaka. I och med att studieuppehåll planeras sker överenskommelse om vilken utbildningsplan du ska examineras efter. En handlingsplan gällande detta inför återinträde utformas i och med ditt studieuppehåll. Glöm inte att meddela CSN om ditt studieuppehåll.

Studieavbrott

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier måste du anmäla detta skriftligt (via e-post) till ansvarig Utbildningsledare. Observera att du då inte har någon möjlighet att återinträda i studier, utan du förlorar din studieplats helt.

För att anmäla studieavbrott kontakter du ansvarig utbildningsledare via e-post, som återkommer med blankett som signeras digitalt av dig och utbildningsledaren.

 • Meddela namn, personnummer, telefon, e-post samt ort, utbildning och klass
 • Ange från vilket datum du avser att avbryta utbildningen
 • Ange gärna anledning till studieavbrott
 • Du kan också ladda ner följande blankett och fylla i - skicka den sedan till ansvarig utbildningsledare.

Om du inte varit aktiv på två månader förbehåller vi oss rätten att avbryta dina studier. För att anses som aktiv studerande ska du påvisat aktivitet i utbildningen, detta kan ske genom

 • medverkan vid kunskapskontroll
 • medverkan vid obligatoriskt moment i utbildning
 • påtalat för utbildningsledaren att du vill behålla din plats på utbildningen

Om vi anser att du inte bedriver aktiva studier kommer vi försöka bekräfta detta från dig. Det sker genom att utbildningsledaren aktivt försöker kontakta dig. Perioden på två månader räknas från det datum du senaste var aktiv (se villkor ovan).

Utbildningsledaren kommer skriftligen via e-post kontakta dig med uppmaning att din plats på utbildning avbryts efter två månader från senaste aktiva datum om du inte meddelar att du avser behålla din plats. Om ingen återkoppling skett inom de två månaderna från senaste aktiva datum skickas ett studieavbrott och du kommer då att avskrivas från utbildningen.

Utbildning i Excel

Excel är kalkylprogrammet som alla känner till men få behärskar tillräckligt utförligt. Det är idag nödvändigt i nästa alla yrkesroller att behärska Excel, och med ökad datahantering ökar också dessa krav. IHM Yrkeshögskola måste möta kravet från arbetslivet och utbildar därför samtliga studerande i Excel.

Excel är oftast ett delmoment av en kurs, se respektive kursplan. Excelkursen kan du börja med redan någon vecka in i din utbildning och ska vara klar i samband med en bestämd kurs. Kursen är på engelska och genomförs i Linkedin Learning, som du har tillgång till under hela din studietid på IHM.

Licens för Linkedin Learning ingår i dina studier på IHM. För att du ska kunna aktivera licensen måste du dock aktivera den på rätt sätt med hjälp av din ihmeducation-konto. Följ instruktionerna här LinkedIn Learning (sharepoint.com)

Grundkursen, Essential Training, du ska gå igenom finns i två versioner beroende på om du har PC eller Mac. Båda kurserna består i princip av samma innehåll. Det skiljer sig dock i slutet där PC-versionen har ett kunskapstest som inte Mac-versionen har. Det spelar ingen roll, då fokus är innehållet i videokursen och att lära sig Excel.

Fortsättningskursen, Advanced, är inspelad med PC, men fungerar lika bra på Mac som PC.

Respektive kurs och kapitel och video har kopplat övningsfiler (Exercise Files) kopplat till sig. Se till att du gör övningarna - du måste ha den praktiska övningen i Excel och inte endast den teoretiska. Du hittar länken till Exercise Files under videon.

Microsoft Excel – Essential Training
Windows
https://www.linkedin.com/learning/excel-essential-training-microsoft-365-17231101/
Mac
https://www.linkedin.com/learning/excel-for-mac-essential-training-microsoft-365/

Microsoft Excel Advanced
Windows & Mac
https://www.linkedin.com/learning/excel-advanced-formulas-and-functions-22037565

Kurserna är på engelska och därför behöver du en tabell som översätter alla formler från engelska till den svenska formelbenämningen. Du hittar översättningsmöjligheter här:

Excel Functions Translator

Funktionsnamn i Excel Svenska – Engelska

Tre viktiga tips för att du ska bli duktig på Excel

 1. Starta idag. Om du har tid så vänta inte, du kommer märka att du kan använda Excel till mer än vad du tidigare har trott.
 2. Fortsätt använda Excel. Utmana dig själv med mer avancerade moment även efter kursen.
 3. Excel är en konkurrensfördel för dig. Kom ihåg att lägga ditt genomförandebevis med ditt CV och på din LinkedIn-sida när du är färdig.

Ordningsregler

Verksamheten vid IHM Yrkeshögskola ska präglas av öppenhet, respekt och tillgänglighet.

IHM Yrkeshögskolas mål är att erbjuda dig som studerande en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Det är därför viktigt att du redan under studietiden intar ett professionellt förhållningssätt till dina studier och de sammanhang du kommer att befinna dig som studerande samt till dina studiekamrater, lärare, handledare, utbildningsledare samt annan utbildningsrelaterad personal.

IHM Yrkeshögskola ansvarar för att ge dig som studerande information om de regler som tillämpas och du har ansvar för att ta del av informationen och att följa reglerna. Informationen nedan syftar till att klargöra några av de delar som förväntas av dig som studerande vid IHM Yrkeshögskola.

Samtliga regler, förhållningssätt och uppförandekoder gäller i direkt och indirekt anslutning till våra fysiska och digitala utbildningsmiljöer. Detta innefattar:

 • alla fysiska och digitala utbildningsmiljöer som innefattas inom IHM Yrkeshögskola
  • platsbunden utbildning i skolans lokaler
  • digitalt baserat utbildning via skolan digitala plattformar
  • utbildningsrelaterad verksamhet som sker i andra lokaler, verksamheter respektive sammanhang - detta innefattar samtliga LIA-platser och LIA-företag, studiebesök på företag, etc.
 • alla fysiska och digitala miljöer som är indirekt anslutna eller påverkar utbildningsmiljön genom till exempelvis sammansättning av gruppen personer som deltar eller i det sammanhang viss händelse sker - sociala mediekanaler, fysiska träffar utanför utbildningen, kontakt via telefon eller chattplattformar, etc.

Det innehåll som hanteras i IHMs IT-resurser (all digital miljö inklusive ditt Microsoft365-konto) utgör IHMs egendom och IHM har rätt till insyn i det nyttjande och de aktiviteter som sker inom IT-resurserna. IHM har rätt att logga händelser och på annat sätt övervaka vad som sker inom IHMs IT-resurser. Övervakningen syftar till att dels felsöka vid problem, åtgärda säkerhetsbrister, samt att finna bevis för eventuell överträdelse av gällande regler.

Särskilt pedagogiskt stöd

Pedagogiskt stöd vid behov är olika former av insatser som ska kompensera svårigheter i studierna. Du som studerande som går en utbildning inom yrkeshögskolan har rätt till pedagogiskt stöd om du har ett behov av det för att nå utbildningens mål.

Grundförutsättningarna är att:

 • Stödet ska vara pedagogiskt, vilket innebär att det i huvudsak ska vara kunskapsbärande.
 • Insatserna ska utan svårigheter kunna anpassas till andra studerande med liknande behov.
 • Du som studerande ska komma i en jämförbar situation med andra på utbildningen när det gäller kunskapsinhämtning och examination. För att nå en jämförbar situation kan naturligtvis olika personer behöva olika typer av insatser.

Om utbildningen avslutas med en examen krävs en viss självständighet i studierna. Du kan därför inte få alltför omfattande stödinsatser.

Särskilt pedagogiskt stöd är stödinsatser får genomföras inom samtliga kurser i utbildning. Det innefattar:

 • Anteckningsstöd
 • Mentorstöd (av pedagog eller medstuderande)
 • Utökad lärartid
 • Inläsning av litteratur
 • Anpassad examination (exempelvis muntlig examination eller förlängd examinationstid)
 • Skrivtolkning (vid hörselskada eller dövhet i vuxen ålder)
 • Teckenspråkstolkning (vid hörselnedsättning)

För att stödinsatser ska kunna ges krävs det att IHM söker statsbidrag för dessa insatser som beslutas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Ansökan och underlag tas fram tillsammans med din utbildningsledare. Det krävs en planeringstid oavsett vilken åtgärd studerande ansöker om. Det är därför viktigt att du som studerande i god tid informerar din utbildningsledare om vilka åtgärder du är i behov av så att vi har möjlighet att erbjuda insatser i tidigt skede. Se vidare under Åtgärdsplan.

 • Du som studerande ska i första hand delta i den ordinarie undervisning som erbjuds alla.
 • Du som studerande kan inte kräva särskilt pedagogiskt stöd för att kompensera ledighet eller kortare sjukfrånvaro.
 • Att det var länge sedan du bedrev studier är inte heller ett skäl för särskilt pedagogiskt stöd.
 • Om du som studerande utöver den ordinarie undervisning som erbjuds behöver särskilt pedagogiskt stöd, krävs att du kan styrka detta behov.

- att styrka behov för ersättning från MYH vid särskilt pedagogiskt stöd.

 • Du som studerande ska kunna uppvisa underlag som styrker att du har en varaktig funktionsnedsättning som påverkar studiesituationen.
 • Underlaget måste vara utfärdat av en person med formell kompetens
  “Varaktig” ska sättas i relation till begreppen tillfällig och bestående. Det behöver inte röra sig om bestående tillstånd.
 • Underlaget måste visa på en varaktighet på minst 6 månader, inräknat en period som både kan räknas framåt och bakåt i tiden.
 • Tillfälliga och snart övergående tillstånd omfattas inte.
 • Varaktig funktionsnedsättning kan exempelvis vara specifika läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dokumenterade psykiska besvär, syn- och hörselnedsättningar, etc.

För att kunna identifiera att du som studerande har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan detta ske genom ett eller flera av följande scenarios. Det är viktigt att de tre olika scenarios samverkar för att få en bättre bild av situationen.

 • Du som studerande initierar frågeställning själv.
 • Utbildningsledarens följer din prestation i utbildningen - ju tidigare eventuella behov upptäcks desto snabbare kan åtgärder sättas in.
 • Lärare identifierar att du har behov av pedagogisk stöd, då kursansvarig lärare oftast har störst möjlighet att observera dig i läromomenten.

I de fall du kan styrka behov av SPS eller om Utbildningsledaren anser det motiverat oavsett möjlighet att styrka behovet, ska dialog snarast inledas om de möjligheter som finns för pedagogiskt stöd och i så fall påbörja kartläggning och åtgärdsplan.

Åtgärdsplan som du fyller i tillsammans med din utbildningsledare finner du här >>

Bifoga intyg eller motsvarande som styrker din varaktiga funktionsnedsättning och därmed behov av stödåtgärder. Efter att blankett och intyg inkommit till IHM sker en undersökningsperiod och snarast möjligt beslutar utbildningsledaren i samråd med dig om lämpliga insatser och åtgärder för att kompensera för behoven av pedagogiskt stöd.

Tips på hjälpmedel vid särskilt pedagogiskt stöd >>

Möjlighet att låna talböcker finns via Legimus
För att få tillgång till Legimus måste du anmäla dig hos ditt bibliotek.

Mer information finner du via:
Pedagogiskt stöd och tillgänglighet för dig som studerar på yrkeshögskolan >>

Det finns också möjlighet om stöd i form av i svenska med yrkesinriktning. Syftet är att säkerställa att den studerande vid inträde i den tänkta yrkesrollen har de yrkesinriktade språkkunskaper som arbetsmarknaden kräver. Svenska med yrkesinriktning är tänkt som ett stöd för att studerande inte ska ha begränsade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Om du som studerande, trots att du är behörig till utbildningen, visar på ett behov av stöd gällande yrkesinriktade språkkunskaper finns möjlighet till stöd genom svenska med yrkesinriktning. Bedömningen om vilken typ av stöd som sätts in och i vilken omfattning görs alltid individuellt.

Observera att du som studerande ska ha behov av undervisning i svenska med yrkesinriktning med syftet att klara din blivande yrkesroll, inte för att klara själva utbildningen.

För mer information, kontakta din utbildningsledare.

Vår pedagogik

Ett samhälle som förändras i allt snabbare takt ställer också förändrade krav på människor som kommer ut i arbetslivet. Som utbildningsanordnare är vi verksamma mitt i denna förändringsprocess och påverkar och låter oss påverkas av arbetslivets skiftande kompetensbehov. Framtidens kompetensförsörjning förutsätter samverkan med och nära relation mellan arbetslivet och utbildningsanordnare.

En viktig hörnsten i våra utbildningar är därför entreprenöriell pedagogik, där alla involverade parter – arbetsliv, ledningsgrupp, utbildningsledare, utvecklingsansvarig, lärare och studerande – ska verka för ett företagsamt lärande. Entreprenöriell pedagogik är ett förhållningssätt till undervisning och inbegriper flera delar såsom arbetsformer, kunskapssyn och lärprocesser.

IHM rekommenderar 100% närvaro och aktivt deltagande under utbildningen och att du kommer förberedd och är påläst till varje undervisningstillfälle.

Dokument som styr resultat av lärande

Utbildningsplan är ett övergripande dokument som visar utbildningens mål, huvudsakliga innehåll och omfattning. 

En kursplan för varje kurs styr resultat av lärande, innehåll, former för kunskapskontroll och principer för betygssättning. Det är viktigt att du läser igenom kursplanen inför varje ny kurs.

Lektionsplan är en detaljerad plan för varje lektion och visar mål och syfte med lektion, huvudsakligt innehåll och vad som ska förberedas. 

Studerandeinflytande

Det formella studerandeinflytandet består av att de studerande utser två studeranderepresentanter. Studeranderepresentanterna ingår i utbildningens ledningsgrupp och har samma rättigheter och skyldigheter som övriga ledamöter.

Studeranderepresentanterna har till uppgift att inhämta synpunkter och förslag från övriga studerande på utbildningen, att företräda dessa på ledningsgruppsmötena samt att återkoppla mötets innehåll och beslut till övriga studerande.

Ledningsgruppsmötena föregås av ett kvalitetssäkrande samtal mellan ansvarig utbildningsledare och studeranderepresentanterna och ett förmöte som alla utbildningens studerande kallas till under frivilligt deltagande.

Det kvalitetssäkrande samtalet syftar till att granska och diskutera genomförda kursutvärderingar samt är en möjlighet för studeranderepresentanterna att i förekommande fall ta upp kritik eller förbättringsförslag.

Terminstider

För att kunna ansöka om studiemedel via CSN, behöver du din tidplan för utbildningen. IHM har rapporterat utbildningens aktuella studieperioder till CSN innan utbildningsstart. IHM kommer att registrera dig som studerande hos CSN första dagen utbildningen börjar samt första dagen på varje termin. IHM kommer därefter att rapportera ditt studieresultat i slutet av varje termin.

Observera att CSN beslutar om rätten till studiemedel och IHM utfärdar intyg över fullgjorda studieprestationer. För YH-utbildningar är CSNs grundregel att studerande ska ha 100% studietakt – d.v.s. klara alla tentor/inlämningar under utbildningen samt ha full närvaro.

För frågor om studiemedel, kontakta CSN. IHM har ingen möjlighet att svara på frågor angående studiemedel.

Heltidsstudier

Heltidsstudier på IHM YH innefattar 40h/vecka. Även om den schemalagda tiden inte fyller hela kvoten så förväntas du som studerande att lägga övrig tid på, instudering, övningar, grupparbeten osv.

Jämställdhet och likabehandlingsplan

Lagen om Yrkeshögskolan tydliggör att all verksamhet inom yrkeshögskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att yrkeshögskolan ska främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Inom IHMs verksamhet accepteras inga former av diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier, vare sig det rör sig om sexuella trakasserier, diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

IHM har en likabehandlingsplan som alla i verksamheten ska känna till. Alla ska veta vem man ska vända sig till om man upplever att någon form av kränkande behandling förekommer. Det är av vikt att samtliga känner sig trygga med att eventuella incidenter hanteras på ett professionellt och korrekt sätt.

 • Information om likabehandlingsplanen ska du som studerande fått i och med att du startade dina studier på IHM. Du är också bunden att följa dessa i och med att du studerar hos oss.
 • Undervisande och handledande personal samt LIA-handledarna förbinder sig genom tecknande av avtal att genomföra undervisningen/kursen i enlighet IHMs likabehandlingsplan.
 • Anställd personal på IHM är bundna till policys mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling via sitt anställningsavtal.

Om någon form av kränkande behandling förekommit är det av vikt att det kommer anställd personal till kännedom. Anmälan ska göras enligt följande:

 • Vänd dig till din utbildningsledare och redogör för vad som skett.
 • I de fall ärendet involverar ansvarig utbildningsledare anmäler du via detta formulär - https://forms.office.com/e/UPYcey1QHU

Utbildningsledaren ansvarar i första hand för att skyndsamt påbörja en utredning kring vad som hänt. I de fall anmälan involverar Utbildningsledaren ansvarar Utbildningschefen för utredning. Utbildningschefen informeras om ärendet oavsett tillvägagångssätt.

Berörda parter i ärendet ges alltid möjlighet att yttra sig innan beslut fattas. Utbildningsledaren och Utbildningschefen kan besluta att lämna ett ärende utan vidare åtgärd, att utdela en skriftlig varning eller ta beslut om avstängning eller avskiljande.

Lärande I Arbete

Kursen Lärande i Arbete är en verksamhetsförlagd kurs och genomförs på det företag eller i den organisation som du har LIA-plats på. Syftet med kursen är att förena de teoretiska studierna med praktiska tillämpningar. IHM definierar lärandet så att erfarenheterna från arbetsplatserna skall ge den praktiska dimensionen av det som du som studerande inhämtat från undervisningen på IHM.

Informationsblad till handledare

Informationsblad till handledare (på engelska)

Checklista

Underlag för LIA-sök​​​​​​​

I kanalen "Lärande i arbete (LIA)" på Teams hittar du flikar som leder till:

Här hittar du bra hjälpmedel för när du söker LIA. Ladda ner dem för att kunna arbeta i dem. 

Studieintyg och Mecenat

Studieintyg mailas automatiskt till alla studerande i början av en termin. Studieintyg kan behövas för att kunna söka bostad, studieledigt från arbete eller till arbetslöshetskassan. Som studerande har du rätt till ett Mecenatkort med tillgång till olika studentrabatter och erbjudanden. Du som studerar på Yrkeshögskola och har studiestöd från CSN får automatiskt ett Mecenatkort. Du som inte har studiestöd från CSN behöver göra en ansökan för att få ett Mecenatkort för varje ny termin. Till din ansökan ska du bifoga ett studieintyg som visar att du är aktivt studerande.

Bifoga detta studieintyg i samband med att du ansöker om Mecenatkortet via denna länk: 

https://connect.mecenat.com/2/studentapply (välj skolform Yrkeshögskola)

För fler frågor kring Mecenatkortet läs här: https://help.mecenat.com/hc/sv/categories/360000068286--Kom-igÃ¥ng-med-Mecenat

Ett studieintyg innehåller ditt namn, personnummer, namnet på utbildningen du läser samt start- och slutdatum. Det framgår även att utbildningen är studiemedelsberättigad. Behöver ni någon mer information, t ex terminstider meddelas detta under "övrig information". Handläggningstid på dessa intyg är 30 dagar. Specialintyg söker du här

Har du frågor kring ditt studieintyg, maila yh@ihm.se

Tillgodoräknande

Du som studerande har rätt att tillgodoräkna dig en del av yrkeshögskoleutbildningen genom antingen tidigare svensk eller utländsk utbildning, yrkesverksamhet eller prövning av reell kompetens. Tillgodoräknande kan ske om dina kunskaper, färdigheter och kompetenser i omfattning och kvalité bedöms svara mot de lärandemål som gäller för den del av utbildningen som tillgodoräknandet avser.

Prövning för tillgodoräknande sker dels i relation till lärandemålen som anges i kursplanen, och dels i relation till betygsskalan. Du måste, för att få ett examensbevis, ha betyg i samtliga kurser och poäng som utbildningen består av.

Tillgodoräknande prövas mot hela betygsskalan och kan alltså bedömas svara mot någon av betygsnivåerna Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.

Prövningen för tillgodoräknande sker i tre steg

 1. Du gör en Ansökan om tillgodoräknande IHM Yrkeshögskola på en särskild blankett bifogar de handlingar som intygar den utbildning/yrkesverksamhet som ska prövas för tillgodoräknande, eller ansöker om att prövas för reell kompetens. Ansökan tillsammans med bilagor lämnas till ansvarig Utbildningsledare.
 2. Utbildningsledaren förser ledningsgruppen med ansökan och bilagor och för upp ärendet på agendan för nästkommande ledningsgruppsmöte.
 3. Ledningsgruppen beslutar i ärendet vid nästkommande ledningsgruppsmöte, beslut meddelas därefter via utbildningsledaren. Om beslutsunderlaget inte anses tillräckligt kan du behöva göra kunskapstester för att säkerställa att tillgodoräknande svarar mot lärandemålen.

Ledningsgruppen träffas fyra gånger per verksamhetsår. Tänk på att ansöka i god tid för handläggning och beslut av din ansökan.