Privacy Policy för deltagare

IHM Business School AB
Org. nr 556297-9764

Adress: Fabriksgatan 25, 412 50 Göteborg

IHM Business School är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter inom hela organisationens verksamhet.

INTRODUKTION

Det är viktigt för oss och alla som deltar i våra utbildningar känner sig trygga när de lämnar ut personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vi säkerställer att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande lagar.

I denna policy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifterna för deltagare i IHM:s utbildningar, vilka inkluderar både våra öppna utbildningar, företagsutbildningar och Yrkeshögskole-utbildningar.

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN FRÅN VÅRA DELTAGARE

Namn
Personnummer
Telefonnummer
E-mailadress
Postadress
Befattning / bransch / yrkesprofil
Utbildningsnivå, tidigare betyg, studieresultat och examensbevis
Beslutskriterier vid inköp av utbildning
Tidigare arbetslivserfarenhet
Personlig information om allergier
Tidigare föreningserfarenhet (Vid ansökan till Yrkeshögskolan via reell kompetens)

VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER FÖR ATT ADMINISTRERA VÅRA UTBILDNINGAR

Vi behandlar personuppgifter för att kunna administrera våra utbildningar och kommunicera med våra deltagare under perioden de interagerar med vår verksamhet. Vi använder oss av insamlade uppgifter under ansökningsprocessen, perioden inför studier, perioden under studier, samt för att kommunicera med och få feedback av våra alumner efter avslutad studieperiod.

I den här processen samlar vi in uppgifter för att dels identifiera den sökande och dels för att säkerställa att personen uppfyller eventuella krav på utbildning, exempelvis utbildningsintyg eller dokumentation som rör arbetslivserfarenhet. Vi använder även personuppgifter när vi vidimerar utbildningar efter examen.

Rättslig grund: Avtal

Lagringsperiod: Vi sparar personuppgifter så länge som vi använder dem för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för.

VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER FÖR ATT FÖRBÄTTRA OCH VIDAREUTVECKLA VÅRA UTBILDNINGAR

Vi behandlar uppgifter om din yrkesroll, utbildningsnivå och anledningen till att du valt att gå en viss utbildning hos oss för att bättre kunna förstå våra utbildningsdeltagares bakgrund och behov. Efter avslutad utbildningsperiod hos oss kan vi även komma att be om din feedback. Det gör vi i syfte att kunna förbättra och vidareutveckla våra utbildningar så att de möter deltagarnas behov, och för att göra det enklare för våra deltagare att välja rätt mellan dem.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Lagringsperiod: Vi sparar personuppgifter så länge som vi använder dem för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för. Därefter avidentifieras uppgifterna och sparas i aggregerad form och utgör således inte längre personuppgifter enligt lag.

VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER FÖR ATT INFORMERA DIG OM VÅRA UTBILDNINGAR

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka information om övriga utbildningar som kan vara av intresse för dig.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Lagringsperiod: Vi sparar personuppgifter så länge som vi använder dem för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för.

VILKA DELAR VI UPPGIFTERNA MED?

För att genomföra våra utbildningar kommer vi dela vissa av dina personuppgifter med lärare från externa företag då IHM enbart anlitar yrkesverksamma lärare till våra utbildningar. I vår yrkeshögskoleverksamhet delar vi även grundläggande personuppgifter till de företag som tar emot LIA-studenter. Inom ramen för Yrkeshögskolans regelverk delar vi även personuppgifter till Myndigheten för yrkeshögskolan och centrala studiestödsnämnden.

Vi lämnar även ut personuppgifter om någon annan svensk myndighet med rättsligt stöd begär ut specifika uppgifter från våra deltagare.

Om du deltar på någon av våra öppna utbildningar kan vi komma att dela information om ditt deltagande med din arbetsgivare eller annat företag som finansierar ditt deltagande.

HUR TAR MAN REDA PÅ VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAT IN?

Alla vars personuppgifter finns lagrade vid IHM Business School har alltid rätten att begära ett registerutdrag på de insamlade uppgifterna vilket då sker kostnadsfritt och inom en månads tid. I de begärda dokumenten ska det framgå hur personuppgifterna samlades in och utifrån vilket specifikt syfte de nu används, även rättslig grund för insamlingen ska framgå. För att vi ska kunna godkänna en sådan begäran krävs att personen som begär ut uppgifterna tydligt kan identifiera sig, detta för att undvika att en person ska kunna begära ut någon annans personuppgifter.

Begäran skickas till: dataskydd@ihm.se

HUR KAN MAN KORRIGERA DE INSAMLADE PERSONUPPGIFTERNA?

Vill man se att ens insamlade personuppgifterna som finns lagrade hos oss korrigeras eller uppdateras så har man alltid rätten att begära detta. Man kan även begära att behandlingen av ens insamlade personuppgifter begränsas. Utöver detta har man alltid rätten till dataportabilitet vilket innebär att man under vissa förutsättningar kan förflytta sina personuppgifter till en annan aktör. Här gäller samma rutiner som vid begäran av register av personuppgifter och därmed krävs tydlig identifiering från den sökande.

HUR FÅR MAN SINA PERSONUPPGIFTER RADERADE?

Vill man som utbildningsdeltagare se radering av de personuppgifter vi samlat in krävs det att man kontaktar oss och formellt begär att avsluta avtalet eller samtycket om insamling av personuppgifter, om begäran godkänns så raderas personuppgifterna utan dröjsmål.

Vi försöker alltid vara tillmötesgående vid begäran om radering av personuppgifter, exempelvis vid uppgifter som samlats in under den rättsliga grunden intresseavvägning, men måste alltid motsätta oss radering om det finns juridiska krav på oss att lagra uppgifterna i fråga.

Begäran skickas till: dataskydd@ihm.se

FÖR MER INFORMATION

Har du fler frågor eller funderingar rörande vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@ihm.se

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid på denna sida. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker vår hemsida för att alltid ha uppdaterad information om vår personuppgiftsbehandling.