HÅLLBARHETSPOLICY
IHM BUSINESS SCHOOL

Genom IHMs uppdrag ska vi verka för hållbarhet genom kompetensutveckling som stärker individers förmågor att lära nytt och tänka i nya perspektiv. Därigenom bidrar IHM till utvecklingen av hållbara företag och över tid ett hållbart samhälle. Med uppdraget följer ett åtagande att agera etiskt och hållbart, såväl internt, lokalt som globalt. Vägledande i vårt hållbarhetsarbete är FN:s globala hållbarhetsmål för social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

hållbarhetspolicy profil.jpg

Våra studerande och kunder ska ha tillgång till utbildning i världsklass som skapar förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling för klimat, miljö, samhälle och näringsliv.

Genom ett integrerat hållbarhetsperspektiv inom alla verksamhetsområden ska IHM Business School´s medarbetare, studerande och samarbetspartners bidra till långsiktiga och innovativa lösningar för dagens och framtidens utmaningar.

IHM Business School ska vara en framträdande röst på hållbarhetsområdet som har integrerat och implementerat hållbar utveckling i utbildning, samverkan och verksamhetsutveckling. Vår kultur ska präglas av öppenhet, värna demokratiska värden och ge utrymme för fritt tänkande och debatt.

Vi skall vara ett jämställt, jämlikt och genusinkluderande företag som främjar lika rätt i fråga om studier, arbete, anställnings- och övriga arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. Likvärdiga möjligheter att verka, påverka och avancera ska finnas för alla medarbetare oberoende genus, bakgrund eller funktionsvariation.


Vi ska ständigt förbättra och utvärdera vårt hållbarhetsarbete, där lagar och andra krav utgör miniminivå. Genom att arbeta aktivt utifrån Agenda 2030 och FN:s definition för ”Hållbart Företagande” strävar vi mot en långsiktigt hållbar affärsmodell och ekonomisk tillväxt.

IHM Business School ska driva kompetensutveckling internt och externt, verka för att stärka förståelse kring hållbarhetsfrågorna samt varför det är viktigt att jobba med dem. Genom att arbeta utifrån denna policy minskar vi vår miljöpåverkan och vårt resursutnyttjande samt tar ansvar för att skapa en socialt och ekonomisk hållbar miljö där god utbildning och bra arbetsmiljö är viktiga grundstenar. Därmed bidrar IHM till ett hållbara människor, ett hållbart företagande och en hållbar framtid.

Block with type "RegularAccordionBlock" not found