Övriga aktiviteter inom ramen för undervisningsuppdraget

Nätverksträffar – Business Network

IHM är en relativt stor organisation med verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. IHM genomför därför 1-2 ggr per år nätverksträffar för de pedagoger/konsulter som är aktiva inom olika delar av IHMs verksamhet. Du får under trivsamma former möjlighet att skapa kontakter och utbyta erfarenheter med pedagoger/konsulter från flera olika utbildningsområden och orter. Under nätverksträffarna behandlar vi aktuella pedagogiska utvecklingsområden och gemensamma affärsmöjligheter inom IHM. Som pedagog/konsult vid IHM förväntas du delta i dessa nätverksträffar. Syftet med nätverksträffarna är att utveckla den pedagogiska förmågan och vår gemensamma affär. Det handlar om att skapa gemensamma värderingar kring genomförandet av undervisningen i öppna utbildningar samt hur vi tillsammans genomför konsultuppdrag inom ramen för IHM företagskunder.

Ämnesmässiga uppdateringar

Inom ramen för IHMs verksamhet genomförs också en rad olika ämnesinriktade seminarier för IHMs intressenter, vilka publiceras på IHMs hemsida och i nyhetsbrevet IHM Update. I regel har du möjlighet att delta i dessa efter intresse och behov. Efter överenskommelse med programansvarig erbjuds du också att delta på andra pedagogers undervisningsmoment.