Genomförande av examinationer

Examination

I den mån skriftliga tentamensmoment ingår i utbildningen förväntas du också konstruera tentamensfrågor. Dessa frågor ska väl spegla vad som behandlats inom ramen för den schemabundna undervisningen. De begrepp och modeller som används ska också kunna återfinnas i kurslitteraturen. IHM kan via programansvarig och utvecklingsansvarig ge dig stöd och hjälp vid utformningen av tentamensfrågor.

För att tentamensfrågorna ska kunna kvalitetssäkras behöver du skicka dessa till ansvarig programansvarig senast 10 arbetsdagar före aktuellt tentamensdatum. Efter tentamen skickas deltagarnas svar till dig och du förväntas då bedöma och poängsätta svaren på respektive fråga. Deltagarnas resultat och bedömda svar ska återkopplas och skickas tillbaka till ansvarig programansvarig inom 10 arbetsdagar.

Självständiga inlämningsuppgifter

Att uppmuntra till och ge utrymme för reflektion och kunskapsfördjupning är en viktig del av all undervisning på IHM. I många utbildningar har IHM dock lagt särskild tonvikt vid detta och ersatt tentamen med en (eller flera) individuell hemuppgift/reflektionsuppgift. Här är det särskilt viktigt att du redan i undervisningen ger tid för och påminner om hur det du behandlat kan kopplas till deltagarens verklighet och hemuppgiften/reflektionsuppgiften.

Reflektions-/hemuppgiften, vars innehåll och bedömning beskrivs i en särskild dokumentation, är i regel kopplad till deltagarens nuvarande verksamhet, eller ett givet praktikfall. I de fall en reflektionsuppgift/hemuppgift ingår i utbildningen förväntas du också bedöma och betygssätta kvaliteten på den skriftliga dokumentation som deltagaren producerar i arbetet med uppgiften. Det är ditt ansvar att bedömningen och återkopplingen publiceras via IHM Orbiz inom utsatt tid.

Projektarbete - handledningsuppdrag

I många IHM-utbildningar ingår en avslutande gruppuppgift för deltagarna som kallas för projektarbete. I några fall är projektarbetet individuellt. Underlaget för ett projektarbete kan komma från en verklig extern uppdragsgivare, eller vara ett omfattande praktikfall. Ett projektarbete är en tillämpning av hela utbildningens innehåll som deltagarna genomför självständigt i grupp eller individuellt med handledarstöd. Om du är involverad i projektarbetet, tar du rollen som handledare. I den rollen förväntas du vara väl insatt i utbildningen som helhet och i synnerhet i projektarbetets omfattning och inriktning. Handledningen är i regel schemalagd men inte alltid.

Projektarbetet är ett självständigt arbete och du ska främst fungera som ett bollplank under projektets gång. Det är deltagarna som ska ta initiativ vid handledningstillfällena och ha förberett frågor och diskussionspunkter inför handledningarna. Det är deltagarna som leder projektarbetet och ansvarar för resultatet. Du ska inte tala om hur eller vad deltagarna ska göra i varje enskild del av projektarbetet. Istället ska du ställa frågor som får deltagarna att själva upptäcka vad som behöver göras för att genomföra uppgiften inom utsatt tid. Om du märker att deltagarna är på helt fel spår, eller inte tar ansvar för uppgiften, måste du ge gruppen/individen återkoppling på vad konsekvenserna blir av det nuvarande arbetssättet. Vid introduktionen av projektarbetet måste du därför försäkra dig om att du och deltagarna har en ömsesidig förståelse för era respektive uppgifter och roller i arbetet.

I rollen som handledare förväntas du också i samband med slutrapporteringen bedöma, betygssätta och återkoppla deltagarnas muntliga och skriftliga redovisning av projektarbetet. Eftersom deltagarna lägger mycket tid och energi på projektarbetet, är det av stor vikt att du kan ge en begriplig och meningsfull återkoppling på styrkor och svagheter i det arbete som gruppen/individen presterat. Det är ditt ansvar att bedömningen och återkopplingen publiceras via IHM Orbiz inom utsatt tid.