MBA eller Business Executive Degree - Vad skiljer dem åt?

Att som affärsledare välja rätt utbildningsform kan vara en utmaning. Vad skiljer egentligen en Business Executive Degree från en MBA? Vem garanterar värdet på kunskapsinnehållet? Hur genomförs studierna? Nu tar vi och rätar ut de största frågetecknen.

VAD INNEBÄR EN MBA?

➤ MBA står för Master of Business Administration och är en examen med inriktning på generell förståelse för affärsverksamhet och management - och har sitt ursprung i USA och tidig 1900-tal. Programmet går oftast under beteckningen kvalificerad utbildning, det vill säga, att det krävs tidigare studier och professionell erfarenhet för att nå upp till förkunskapskraven.

Det vanligaste är att en MBA genomförs under två år, men en MBA kan också färdigställas på kortare eller längre tid beroende på vilken aktör som står bakom utbildningen.

Värt att lägga på minnet är att MBA inte är en officiell akademisk examen eller en skyddad titel i Sverige och behöver inte möta ett specifikt kunskapsinnehåll för att få kallas MBA. Två MBA-program kan därmed skilja sig markant från varandra.

VAD INNEBÄR EN EMBA?

En EMBA, Executive Master of business Administration, är snarlik en MBA men riktad mot mer seniora affärsledare - ofta kan det förekomma krav på en längre tids erfarenhet på ledningsnivå för att nå upp till ansökningskraven.


VAD INNEBÄR EN BUSINESS EXECUTIVE DEGREE VID IHM?

➤ Business Executive Degree är IHM Business Schools examensprogram inom praktisk tillämpbar affärskunskap. Rent målsättningsmässigt är en Business Executive Degree lik en MBA - båda studievägarna strävar efter att ge generell förståelse för långsiktigt hållbar affärsverksamhet och affärsutveckling.

Det som skiljer de båda åt är vägen till målet.

En officiell MBA-examen genomförs vanligtvis på ett utländskt universitet i en forskningsbaserad kontext där teoretiska modeller är fokus för kunskapsutvecklingen. IHM:s Business Executive Degree lyfter istället det praktiska och verklighetsnära lärandet som det mest avgörande för studieresultatet - ett synsätt som blir allt vanligare i och med att förändringstakten av hela samhället accelererar.

Business Executive Degree-programmet består också av en stor del välbeprövade teoretiska inslag, men säkrar den kunskapen hos deltagarna genom att omgående applicera teorierna på verkliga business case från handledarna, gruppen och inte minst deltagarens professionella situation.


VAD KOSTAR EN MBA?

➤ MBA-utbildningar skiljer sig åt i kostnad och eftersom det inte är en skyddat titel erbjuder många utbildningsaktörer egenkomponerade versioner av MBA:er till en begränsad summa, men som MBA-spekulant gäller det att säkerställa så att kunskapsinnehållet och utbildningsformen når upp till ens egna krav.

Med dessa faktorer i åtanke kan man säga att priserna för en MBA-examen i Sverige just nu varierar mellan 200 000 och 500 000 kronor.


VAD KOSTAR BUSINESS EXECUTIVE DEGREE?

➤ IHM Business Executive Degree består av fyra delmoment med en separat kostnad på 64 900 kr och en totalkostnad 259 600 kr.


VEM GARANTERAR KUNSKAPSINNEHÅLLET FÖR EN MBA?

➤ Eftersom MBA inte är en officiell eller skyddad examen i Sverige så krävs det inte heller en extern granskningsprocess av studieinnehållet för att få ge ut MBA-titlar i Sverige, det är istället den enskilda utbildningsinstitutionen som garanterar måluppfyllnad och resultat för deltagaren.

En vanlig väg för att kunna garantera kunskapsinnehållet för deltagarna är att låta programmet ackrediteras av välrenommerade utländska universitet eller ackrediteringsorganisationer, exempelvis Association of MBAs.


VEM GARANTERAR KUNSKAPSINNEHÅLLET FÖR EN BUSINESS EXECUTIVE DEGREE?

➤ IHM Business Executive-programmet är officiellt certifierad för SeQF-6 nivå vilket intygar att undervisningen sker på lika kvalificerad nivå som högskola och universitet. Kontrollerade myndighet för att studieinnehållet uppnår dess nivå är Myndigheten för Yrkeshögskolan.

SEQF 6 är likställd med EQF-nivå 6 inom den europeiska referensramen för livslångt lärande, vilket garanterar nivån över hela Europa - och IHM är idag den enda fristående affärsskolan i Sverige som kan erbjuda SEQF-nivå 6 för vidareutbildning som yrkesverksam.


KAN MAN GENOMFÖRA EN MBA ELLER EN BUSINESS EXECUTIVE DEGREE PÅ DISTANS?

➤ Svaret är ja, IHM erbjuder hela examensprogrammet och alla kurser i både platsbundet och distansbaserat format, och det finns flera olika distans-alternativ för en MBA-examen från andra utbildningsaktörer.