En CLO tar plats i konkurrenskraftiga svenska företag

Titeln CLO är på väg att bli en nödvändig position i svenska bolagsstyrelser. Men vad står CLO för - och vad krävs av denna roll?

CLO står för Chief Learning Officer. ”C”-et i titeln markerar att rollen är strategisk och en del av företagets högsta ledning. Tillsammans med CEO, CFO och CIO sätter en CLO ihop en plan för kompetensförsörjningen som ska leda till att verksamhetens mål uppnås. Utmaningen är att säkra rätt kompetens på rätt plats när den behövs. Det innebär att en CLO alltid måste ligga steget före. Hen får börja med att göra en grundlig genomgång av verksamhetens strategier och planer för att kunna bedöma vilka kompetenser som krävs, och i det arbetet skapa en tidsplan för när de behövs.

Parallellt gör CLO:n en kompetenskartläggning av organisationens medarbetare, för att därefter kunna matcha befintliga kunskaper mot kraven. CLO:n kartlägger även vilka strategiska samarbeten som företaget har för att kunna bedöma vad företaget ska ha som egen, respektive extern kompetens. Strategiska kunskapssamarbeten blir allt mer avgörande för att snabbt kunna röra sig i takt med marknadens behov. Resultatet av kartläggningen ligger till grund för bland annat utvecklingsinitiativ, rekryteringar och samarbeten.


Behöver din organisation hjälp i det kompetensförsörjande arbetet?

Ring våra affärsutvecklare och få råd


Eftersom en CLO:s arbete grundas i en metodik där faktainsamling och dataanalys blir viktiga hörnstenar så ställs stora krav på systematisk analytisk förmåga för att kunna göra korrekta bedömningar över vilka kompetensgap som behöver fyllas.

Efter analysfasen blir CLO:ns uppgift att organisera ramverket för den nödvändiga kompetensutvecklingen och skapa motivation hos medarbetare och chefer till att investera tillräckligt med tid för kompetensutvecklingen. Det innebär att CLO:n måste besitta goda kommunikationsförmågor eftersom det inte är självklart att alla i en organisation automatiskt köper tanken om uppdaterad kompetens. Det finns alltid ett motstånd mot förändringar som måste övervinnas, så en CLO:s arbete handlar bland annat om att bygga upp en lärande kultur som lockar människor till kontinuerlig utveckling.

För att lyckas som CLO behöver man ha passion för lärande och kunna skapa förutsättningar för lärande, både hos andra och sig själv. Det räcker inte med att passivt observera utan man måste aktivt söka den nya kunskap som kan komma att bli avgörande för det företag man jobbar för.

Det är också viktigt att notera att ansvaret för lärandet främst ligger hos den enskilde medarbetaren. En CLO tar inte över dennes ansvar - uppgiften är istället att skapa förutsättningarna för att företagets kompetensutveckling sker i önskad riktning.

Henrik Friman, vd IHM Business School

Anders Kinding, ledarskapskonsult och författare

kombo2.jpg


Prenumerera på IHM Update

Få lästips, nyheter, inbjudningar, specialerbjudanden och mycket annat