Förändring stark drivkraft hos IHMs nya styrelseledamot

Han är strategi- och affärsutvecklingschef med det prekära uppdraget att säkerställa att OKQ8 fortsätter att vara relevanta i en framtid utan fossila drivmedel. Men vad driver honom?

Jag träffar Philip Palmgren, ny styrelseledamot i stiftelsen IHM. Han är en fena på omvärldsbevakning och ger sina bästa tips inom området. Men först tar vi pulsen på honom.

Du drivs av att utveckla, förnya och skapa värde. På din lyra finns två strängar som vanligtvis inte sitter på samma lyra - beteendevetenskap och affärsutveckling. Vilken ljuv musik kan uppstå i denna förening?

- Jag upplever att min utbildning och erfarenhet inom HR har givit mig en väldigt bra bas att stå på i min roll som ledare. I utbildningen ingår en stor del organisationsutveckling och ledarskap vilket har genererat god insikt om vilka organisatoriska och individknutna faktorer som behöver vara på plats för att driva igenom förändring och nå framgång i det. Exempel på kritiska faktorer är delaktighet, engagemang, förankring och en tydlig riktning. Jag tror även det är viktigt att ha stor empati och ett genuint intresse för individerna i teamet för att de ska lyckas i sina roller och uppdrag och jag därmed lyckas i min roll som ledare. Och för att vi i slutändan som team och division ska utvecklas och nå våra mål på kort och lång sikt.

Vad har du lärt dig?

- För att lyckas med förändringsarbete anser jag det vara viktigt att förankra initiativ tidigt och så brett som möjligt. Det är även viktigt att kontinuerligt ifrågasätta ”gamla sanningar” och arbeta datadrivet så vi baserar vår strategi på den kontext vi vill verka i. Jag har även lärt mig att det är viktigt att vi testar av nya koncept löpande och i lite skala. På så sätt verifierar vi värdeerbjudandet mot kund och marknad samt får möjlighet att optimera processer och sedan skala upp så det passar även för den operativa driften.

Vad hoppas du kunna bidra med i IHMs styrelse?

- Den största och mest uppenbara delen är nog ett utifrånperspektiv och nya ögon på verksamheten. Sen är många av omvärldstrenderna samma för flera branscher och det är endast implikationerna som skiljer sig, vilket innebär att det finns ett visst antal kritiska faktorer eller frågeställningar som är relevanta att titta på i alla organisationer. Kring dessa tror jag mig kunna bidra då jag har arbetat inom flera branscher och på så sätt tillskansat mig kunskap utifrån flera olika kontexter. Jag tänker exempelvis på varumärkesarbete, portföljstrategi och organisationsutveckling med basen i medarbetarnas trivsel och individuella utveckling. Jag hoppas även kunna bidra till att vi i styrelsen blir ett effektivt team som trivs tillsammans och presterar väl.

Har du personlig erfarenhet av IHM?

- Ja, jag har gått på IHM för några år sedan. När jag bytte bana från HR till affärsutveckling behövde jag ett grundfundament för att känna mig trygg i min nya roll. Jag hade kännedom om organisationen men behövde en bas att stå på inom affärsutveckling och då kändes Business Innovation på IHM mycket relevant. Det var ett bra upplägg som gick att kombinera med arbetet och gav mig ett riktigt bra utbyte med både lärare och deltagare. Det var även värdefullt för mig att börja bygga ett nätverk inom mitt nya område.

Varifrån kommer ditt intresse för förändring?

- Jag tror det någonstans grundar sig i att jag är väldigt nyfiken och vill förstå hur saker fungerar. Vid en middag kan jag exempelvis lätt fastna i och fördjupa en diskussion oavsett om jag känner till ämnet sedan tidigare. Det är spännande att höra hur saker fungerar i andra branscher och organisationer. Att ta något som inom en bransch är vedertaget och applicera det på en annan bransch kan leda till en disruptiv förändring trots att man egentligen inte uppfinner något nytt. Det är väldigt spännande!

På IHM betonar vi vikten av hållbar affärsutveckling – vad innebär begreppet för dig?

- För mig innebär hållbar affärsutveckling att man inkluderar både miljö, socialt ansvarstagande och det ekonomiska perspektivet. Får vi inte med alla delar tror jag inte att vi får brett genomslag som håller över tid. Som i alla andra branscher ser vi i många fall att om priset inte är konkurrenskraftigt spelar det ingen roll hur stort värde en produkt har för miljö och samhälle.

Du är en spanare som ser sammanhang och mönster i stora mängder fakta. Vilka är dina bästa råd kring omvärldsbevakning?

För att vi som organisation ska lyckas måste omvärldsbevakningen tydligt kopplas till våra strategiska fokusområden. Vi behöver ha förmågan att identifiera vilka trender som kommer få störst implikationer på vår verksamhet sedan kontinuerligt följa trenderna och utvärdera om och hur vi behöver agera. Utöver det är mina tips:

Du behöver någon typ av systematik i din omvärldsbevakning. Gör det löpande och i ett brett perspektiv så att du fångar ämnet och trender ur flera perspektiv. På så sätt kan du på ett konstruktivt sätt ifrågasätta inriktning och initiativ och inte bara fånga sådant som bekräftar det du redan vet. Testa av insikterna mot konkreta erbjudanden för att verifiera inriktningen Ta tillvara på engagemanget – det krävs ett genuint intresse för det som ska bevakas så dela ut bevakningsansvar till rätt personer.

Hos oss har vi ett analysforum där vi träffas regelbundet. Vi analyserar, skapar samsyn kring det vi ser och formulerar implikationer och strategiska råd. Informationen paketeras sedan i ett lättillgängligt format och distribueras ut brett inom organisationen.