Mångfald, makt och möten

Mångfald, makt och möten hänger samman, och organisationer som inser detta har ett försprång vad gäller att skapa inkluderande och effektiva arbetsplatser.

Möten kan användas som ett strategiskt verktyg för att driva förändring i organisationer. En stor del av den formella kommunikationen och samarbetet på en arbetsplats sker genom möten, och det är en god idé för alla organisationer att se över hur de vill använda mötet för att skapa bättre arbetsplatser. Mer effektiva arbetsplatser. Mer inkluderande arbetsplatser.

För mötet är också kulturbärande. Ser vi inte upp riskerar många team att genom sina möten att befästa mindre bra strukturer. Genom goda möten kan vi istället skapa mer inkluderande arbetsplatser, där vi tillvaratar allas kompetenser. Inte bara alfahannens/den extrovertes/de dominantes/chefens.

Här hittar du en intressant artikel som visar att detta inte sker automatiskt.

Mötesledaren behöver kunskap för att aktivt tillvarata alla deltagares kunskaper.

Så, hur kan man som mötesledare jobba?

Skicka ut agendan med syfte, mål och förberedelser en vecka innan mötets början. Då hinner alla deltagare ta till sig information, bilda sig en uppfattning om ämnet och förbereda sig på ett bra sätt. Det betyder att även introverta får en chans att bidra under mötets gång.

Bryt av alfahannen/honan. Istället för att låta den mest dominante/extroverte kapa diskussionen på mötet, låt deltagarna diskutera i små grupper och sedan rapportera i helgupp, alternativt låt alla skriva ner tankar på en lapp som de sedan får läsa upp för gruppen. Se till att alla får dela sin kunskap och sina åsikter innan beslut fattas.

Se över den psykosociala miljön på ditt möte. Vilka pratar? Hur respekterar man olika åsikter/människor? Visa ledarskap och sätt en kultur som är inkluderande och vänlig. Här kan spelregler för mötet hjälpa.

Lycka till!

Stay gr8!

Micke Darmell

Mötesevangelist och grundare av företaget gr8 meetings som hjälper organisationer att förbättra sin interna möteskultur.