7 K som krävs i den digitala transformationen

Hej igen. Denna gång blev det lite längre tid än vanligt mellan bloggposterna, vi har varit i slutskedet av boken och manuset är nu färdigt och inlämnat till förlaget.

Nu väntar redaktörens sista tusch och förhoppningsvis finns boken ute på marknaden i slutet av april. En annan viktigt fråga är färg och form. Just nu står vi och väljer mellan dessa tre omslag och experimenterar hit och dit. Vilken är din favorit?

Vi har ju redan sammanfatta den digitala transformationen med följande tre sanningar:

  1. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras
  2. Allt som digitaliseras kan kopieras
  3. Allt som kopieras, sjunker i värde

Fler och fler branscher upplever detta idag. För de flesta tidningshus, banker och detaljhandlare har den digitala resan redan börjat. Men digitaliseringen kommer att påverka precis allt och alla. Den viktiga frågan är hur man förhåller sig till det? I den digitala transformationen tror vi att det krävs 7K för att ta sig an det digitala mästerskapet - Kunskap, Kompetens, Kundskap, Kommunikation, Kultur, Känsla och Konvergens. Dessa sju representerar olika aspekter som vi ser den digitala världen utifrån.

K1 står för Kunskap

Det börjar och slutar alltid med kunskap. Med boken hoppas vi kunna ge dig både förståelse och kunskap kring digitalisering. I den gamla världen fick vi lära oss att kunskap var makt. Inte sällan var detta basen för den traditionella organisationens hierarkier, där chefer i högre position förväntades vara de mest kompetenta samtidigt som just de var priviligierade med en aggregerad kunskap om hur verksamheten gick. En VD hade en transparent bild av hela organisationen, medan en enskild enhet eller avdelning ofta saknade helhetsbilden.

I den digitala världen har makten förflyttas. Kunskapen tillhör just nu hen som vill ha den mest. Kunskap finns att söka, är oftast bara ett sökord bort och de flesta moderna organisationer har insett vikten av transparens och helhetssyn i hela verksamheten. Kunskap är inte längre någon hårdvaluta utan har gått från något unikt och exklusivt till något som finns till för alla. Allt som digitaliseras kan kopieras och allt som kopieras sjunker i värde...

K2 står för Kompetens

Kompetens är något annat än kunskap. Med en värld full av kunskap handlar det istället om vem som är bäst på att tillämpa den. Det är inte längre VAD, utan HUR och VARFÖR som gör skillnaden. Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift, där denne tillämpar sina kunskaper och färdigheter. Få har blivit riktigt skickliga inom sitt gebit utan övning och det är just färdigheterna som gör skillnaden. Det handlar om vem som är bäst på att gå ifrån att VETA till att GÖRA och hur detta blir gjort. Kompetens handlar således även om digitala talanger och hur man lockar till sig deras kompetens samt hur man behåller dessa talanger. Aldrig tidigare har humankapitalet varit viktigare och rätt kompetens varit värd sin vikt i guld.

Här vill vi hjälpa dig kring hur du bygger digitala strukturer, hur du leder den digitala transformationen och hur du går mot ett ständigt utvecklande. Vi vill också skicka med ett antal nyttiga tankar och tips på vägen som kan hjälpa dig att attrahera de digitala talangerna från generationen infödd och framåt.

K3 står för Kundskap

En aspekt man ofta glömmer bort mitt i allt är kundperspektivet. Men det är oerhört viktigt att förstå digitaliseringen utifrån kundglasögonen. Till syvende och sist är det kunden som måste vilja vara kund också i framtiden. Och inte ens den bästa affärsidén i världen överlever om vi inte finner vägar att driva intäkter. Den digitala världens nya affärsmodeller medför att kundbegreppet måste breddas, här är det inte längre säkert att det är den verkliga användaren som betalar. Google är ett bra exempel, de erbjuder nya digitala plattformar gratis, finansieringen kommer istället ifrån ett ekosystem av andra intressenter, som därmed också blir en form av kunder. I ett ekosystem lever alla i symbios och drar nytta av varandra. I boken kommer vi att belysa Kundskap utifrån olika perspektiv och undersöka hur det påverkar allt ifrån system till affärsmodeller och digital marknadsföring.

K4 står för Känsla

Känsla är kanske det viktigaste K:et och något som digitalisering, automatisering eller robotar aldrig kan ersätta. Känsla står för det mänskliga och det kreativa, här finns alla tankar, idéer och drömmar som alltid måste komma från ett mänskligt element. Människor tenderar att vilja göra affärer med människor de tycker om och motsatsvis tenderar människor också att gå omvägar för att slippa göra affärer med människor de inte tycker om. Paradoxen finns även här: I en digitaliserad värld där vi har mer information till vårt förfogande före ett köpbeslut går allt fler över från vänster till höger hjärnhalva och fattar beslut baserat på känsla - antingen vår egen eller någon annans vi fått förmedlad som referens eller utsaga i sociala nätverk.

K5 står för Kommunikation

Kommunikation är grunden för förståelse. Genom kommunikation kan vi först förstå och därefter göra oss förstådda. När e-posten gjorde entré uppstod problem med misstolkningar av de digitala budskapen. Shigetaka Kurita skapade sina första emojis 1998 för att kunna förmedla känslor digitalt. När människor möts hanterar hjärnan känslan av tillit, värme och omtanke genom en injektion av signalsubstansen oxytocin. Detta sker vid fysiska möten, vid beröring och generell mellanmänsklig samvaro med människor vi uppskattar. Alla som förhandlat fysiskt öga mot öga, respektive via en webbkamera eller en telefon, har sannolikt idag fortfarande en preferens att det är enklare att komma i mål i ett fysiskt möte. Å ena sidan beror detta just på det som beskrivs ovan, men det är samtidigt ett område där mänskligheten kommer utvecklas. Vi lär oss löpande och i takt med att antalet digitala möten och situationer ökar blir allt bättre. Samtidigt kommer vi aldrig ifrån att med färre fysiska möten tenderar värdet på just dessa att stiga. För det är just där och då vi kan påverka varandras känslor som allra mest. Vi kommer i boken beskriva hur vi skapar bästa möjliga effekt i vår digitala kommunikation, såväl inom organisationen som gentemot kunderna och marknaden.

K6 står för Kultur

Det K som förenar din organisation, som skapar energi, engagemang och attraktivitet. Kunskap kan anskaffas av alla som vill. Kompetens kan man rekrytera. För den som vill utveckla Kundskap, Känsla och Kommunikation finns det konsulttjänster att köpa, men Kultur måste väljas, utvecklas och levas. För oss andas varje sida av denna bok ett mantra av hur du kan utveckla en digital kultur, som passar både den befintliga organisationen och den nya generationen, som nu gör sitt intåg på arbetsmarknaden. Och vi är övertygade om att budskapet i vår boktitel är ett faktum. Antigen digitaliseras man eller så dör man successivt som organisation.

K7 står för Konvergens

Om kultur binder samman organisationen på den digitala resan, så är konvergens kraften som ser till att digitalisering faktiskt sker. Konvergens betyder likriktning och det handlar om att skapa en rörelse där olika delar, eller samtliga K, går åt samma håll. När något konvergeras blir det effektivt, likt solen genom ett förstoringsglas. Vi kan även benämna det som mål, vision eller bilden av pusslet som ska skapas. Har du någon gång byggt ihop en 1000-bitars pussel utan en bild eller manual? Utan bilden är det svårt eller i princip omöjligt. Konvergens är kraften som ser till att alla jobbar mot en gemensam vision, som möjliggör digital världsklass.

Nu till mina frågor till er:

  1. Har du Kunskapen som krävs kring digitalisering?
  2. Oavsett ja eller nej på den fråga, finns det rätt Kompetens hos er för den resa ni vill göra?
  3. Har ni Kundskap och alltid på er Kundglasögonen när beslut fattas?
  4. Har ni anpassat er Kommunikation till en digital värld?
  5. Är Kultur en viktig fråga eller icke fråga för ledningen?
  6. Förstår ni att Känsla är den avgörande skillnaden i en digital värld?
  7. Har er digitala resa ett mål och en vision som binder er samman och blir er Konvergens?

Vänliga hälsningar Arash