Våra koncept

JTI (Jungian Type Index)

JTI är ett personlighetstest som liksom MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) identifierar 4 kategorier och 16 typer.

CareerView™

karriärmodellen hjälper som chefer och medarbetare att förstå sina och medarbetarnas drivkrafter för att hitta rätt utvecklingsväg. Hjälper också chefer att utveckla en engagerande kultur som är i linje med strategi och målsättning.

StyleView™

beslutsstilsmodellen hjälper chefer och medarbetare att förstå sina styrkor och utvecklingsbehov vad gäller ledarskap, kommunikation och beslutsfattande. Omfattar även emotionella beteenden och komplexitetsmotivation.

Hjälper organisationer att arbeta med talent management och ledarskapsförsörjning.

Situationsanpassat Ledarskap®

är en väletablerad modell som utvecklar din förmåga att leda flexibelt, motiverande och med ökad effektivitet. Det är ett kraftfullt, flexibelt verktyg som gör det möjligt att utifrån givna situationer och beteenden anpassa ledarstilen och jobba för ökad motivation, engagemang och kontinuerlig utveckling av organisationen.

Utvecklande ledarskap (UL)

är Försvarsmaktens ledarskapsmodell, baserad på internationella teorier och omfattande forskningsresultat. Det är ett förhållningssätt, som lyfter moraliska och etiska frågor och tar fasta på ledarens agerande som föredöme utifrån en synliggjord värdegrund.

En utvecklande ledare inspirerar och motiverar i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet. Förhållningssättet utmärks också av personlig omtanke; att ge stöd, men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

UL är den svenska modellen av Transformational Leadership. Det är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och ger lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. Forskarna förespråkar denna modell som mest lämplig för att leda 80- och 90-talisterna.

Indirekt ledarskap (IL)

- att leda ledare. Ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna.

IL är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, d v s ledare som leder genom andra chefer.

ECR® (Emotional Capital Report)

är världens mest avancerade test för kartlägga emotionell intelligens. Testet hjälper ledare att bli medvetna om inom vilka områden de behöver förstärka sitt ledarskap för att kunna frigöra kraften och den fulla potentialen hos sina medarbetare.

Verktyget ECR® är baserat på mer än 10 års forskning inom emotionell intelligens och har utvecklats av Dr Martyn Newman, en av grundarna till det globala HR-företaget RocheMartin.

Genom vårt samarbete med RocheMartin erbjuder IHM koncept, verktyg, metoder och handledare som utvecklar ledare med förmåga att verka tillsammans med och genom sina medarbetare. ​

Förändringens fyra rum

Fyrarummaren är det vardagliga namnet på teorin om vad som sker med människor och organisationer i förändring. Teorin har sitt ursprung i Claes Janssens banbrytande forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika stadier i en förändringsprocess.

Baserad på denna forskning har Janssen utvecklat praktiska och användarvänliga diagnostiska verktyg för att öka självinsikten inom en individ, grupp eller organisation.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/yh/herobilder-korta/dsv-hero-1000x430.jpg

Lyft ditt företag med förnyad kompetens

Oavsett om ditt företag vill skapa en intern lärandemiljö inom hela organisationen eller specifikt på styrelsenivå, ledningsnivå, chefsnivå eller medarbetarnivå - så har IHM verktygen för dig.

Läs mer om företagsanpassade utbildningar