Nio av tio bolag bromsar utvecklingen

I dagarna kom den årliga AllBright-rapporten som kartlägger könsfördelningen i de svenska börsbolagens ledningsgrupper och styrelser. Höstens rapport visar att utvecklingen för jämlikhet på det här området går trögt trots alla goda föresatser.

Rekordmånga ledare talar sig visserligen varma för vikten av jämställdhet men i praktiken bromsar nio av tio bolag utvecklingen, säger AllBrights vd, Amanda Lundeteg. Lyckligtvis finns dock ljusglimtar. I årets rapport syns tydliga tecken på att en växande skara företagsledare tänker annorlunda. Många av dem är kvinnor. Det är också kvinnor på toppositioner som öppnar dörren för både män och kvinnor medan män till största delen endast öppnar dörren för andra män.

Homogena valberedningar ger homogena styrelser

När styrelser ska tillsättas i börsbolag använder majoriteten sig av valberedningar. De består i snitt av fyra personer. Totalt sett utgör dock personerna i valberedningarna endast 12 procent kvinnor. Homogena valberedningar tycks således borga för homogena styrelser.

Då är det kanske heller inte så överraskande att hela 94 procent av börsbolagen väljer att ha en man som vd. Rapporten visar också att med en manlig vd består hela 80 procent av ledningsgrup­perna av endast män. Börsbolagens lednings­grupper väljer också bort mångfald. Två tredjedelar av lednings­grupperna utgörs fortfarande av män med svensk bakgrund.

Vägen till styrelserummen stavas resultatansvar

Språngbrädan in till styrelserummen betyder i realiteten att kunna axla resultatansvar. Det innebär att uppvisa goda resultat som vd, och/eller inom försäljning och som affärsområdes­chef, för att kvala in till en styrelsepost. Enligt höstens AllBright-rapport har det aldrig varit så få kvinnor på dessa så kallade linjepositioner som nu. Utvecklingen går till och med bakåt.

Kvinnor dominerar istället på positioner som hanterar mer mjuka värden såsom chefer inom HR-funk­tioner. Här lyser således ännu köns­stereotypa föreställningar igenom. Med nuvarande utvecklings­takt kan en jämn könsfördelning i ledningsgrupperna förväntas först år 2039 i svenskt näringsliv, menar Amanda Lundeteg.

Droppen urholkar stenen i allt snabbare takt

Även om utvecklingstakten förvisso går långsamt, bör man betänka att invanda mönster inte brukar ge med sig i första taget – särskilt inte de som rör personliga attityder. Det är som bekant enklare att traska på i invanda fotspår än att bryta ny mark.

Men för att se det hela från den ljusa sidan borde det medföra att med dagens allt snabbare förändringstakt kommer bakåtsträvarna att bli omsprungna betydligt fortare än förr. På en global marknad borde det dessutom medföra att man behöver vara mer vidsynt än kortsynt för att kunna stå sig i konkurrensen – både bildligt och bokstavligt.

Christina Davisson