Villkor för Lärande i Arbete (LIA)

Företaget/organisationen förbinder sig till att: 

1)    Utforma arbetsuppgifterna på tillräckligt kvalificerad nivå för att svara mot lärandemålen i kursen.

2)    Utse en handledare till studenten som:

a)    har yrkeserfarenhet inom det område som utbildningen avser
b)    utför arbetsuppgifter som relaterar till lärandemålet för kursen
c)    anses ha goda pedagogiska kompetenser för att understödja studentens utveckling i yrkesrollen

3)    Säkerställa att studenten har tillgång till (antal) ___ handledningstimmar/vecka

4)    Att understödja studenten i arbetet med att utföra studieuppgiften för företaget/organisationen som gäller för den aktuella LIA-kursen. 

5)    Kursen genomförs i enlighet med förbud mot kränkande behandling och diskriminering utifrån kön, ålder, funktionsnedsättning, trosuppfattning, etnicitet eller sexuell läggning. 

6)    Att bedöma studentens prestationer i yrkesrollen utifrån IHMs bedömningsmall för Lärande i Arbete.
 
Studenten förbinder sig till att: 

1)    I möjligaste mån bidra med självständighet, problemlösning, ansvarstagande, samarbete och initiativ i utförandet av överenskomna arbetsuppgifter. 

2)    Utföra de arbetsuppgifter som är angivna i LIA-annonsen eller i andra överenskommelser mellan företag/organisation och studenten.

3)    Utföra den studieuppgift som gäller för aktuell LIA-kurs och som genomförs för företaget/organisationen där studenten utför kursen.

4)    Utgöra en arbetsresurs utifrån de arbetstider och övriga bestämmelser som gäller för en heltidstjänst för yrkesrollen på den aktuella arbetsplatsen. 

5)    Genomföra kursen i enlighet med förbud mot kränkande behandling och diskriminering utifrån kön, ålder, funktionsnedsättning, trosuppfattning, etnicitet eller sexuell läggning.

6)     Låta sig tilldelas sådana arbetsuppgifter under LIA-perioden som ger studenten stegrande utmaningar, och som i möjligaste mån svarar mot de förväntningarna som framförs av handledaren. 

I övrigt gäller följande: 

1)    Både förtaget/organisationen och studenten förbinder sig till att kontakta IHM Business School om någon av parterna inte fullföljer uppdraget enligt gällande avtal, eller vid andra avvikelser som omöjliggör att LIA-perioden fullföljs.

2)    Under perioden är studenten berättigad studiemedel från CSN. LIA-företaget har ingen skyldighet att ersätta deltagaren ekonomiskt för dessa veckor. Företaget svarar dock för alla kostnader i samband med den arbetsplatsförlagda utbildningen och får tillgodogöra sig den produktion som kan uppstå genom utbildningen.

3)    IHM Business School erbjuder möjligheten för studenten att ställa frågor om hur studieuppgiften kan lösas. Det är dock i första hand studenten som genom handledning på LIA-platsen har ansvaret för att självständigt lösa uppgiften enlig gällande instruktioner.

4)     Betyget på kursen sätts av betygsansvarig på IHM Business School utifrån en sammanvägning av handledarens bedömning av studentens prestationer i yrkesrollen (bedömningsmallen) och prestationerna i lösningen av studieuppgiften. 

5)    Avtalet om arbetsplatsförlagd i kursen Lärande i Arbete är gällande först efter att samtliga kontaktpersonen på IHM Business School tagit del av ett undertecknat avtal. 

6)    Vid sjukdom meddelar studenten både handledaren på LIA-platsen och kontaktpersonen på IHM Business School. Om frånvaron är tillräckligt omfattande för att lärandemålen inte kan nås kommer studenten erbjudas möjligheten att komplettera kursen för att ett betyg ska kunna sättas. 

Avtalet gäller följande period:

12 januari 2015 - 22 mars 2015

 

 

 

 

Till toppen av sidan Till topp