Villkor för anmälan till MarknadschefsAkademin

BETALNINGSVILLKOR
Anmälan är bindande och lika med start av utbildningsavtal mellan deltagare och IHM.

Utbildningsavgiften ska vara betald 14 dagar innan utbildningsstart. Om antagningen sker närmre utbildningsstart än 14 dagar, ska utbildningsavgiften betalas omgående.

Om utbildningsavgiften inte är reglerad enligt ovan, har IHM rätt att säga upp utbildningsavtalet med omedelbar verkan.

ÅNGERRÄTT
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Den dag utbildningen påbörjas upphör ovanstående ångerrätt att gälla.  

AVANMÄLAN / TA IGEN MISSAD UTBILDNINGSDAG
Anmälan är bindande, men deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats, kan överlåta platsen till annan person.

Villkor för avanmälan:

  • Tidigare än 30 dagar innan utbildningsstart, ingen avgift och full återbetalning

  • Senare än 30 dagar innan utbildningsstart, men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dagen avtalet ingicks, medför betalningsskyldigheter för deltagare motsvarande 50% av utbildningens avgift.

  • Avanmälan efter påbörjad utbildning medför betalningsskyldigheter för deltagaren motsvarande 100% av utbildningens avgift.

ÖVRIGT
IHM förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas utbildningsavgiften utan avdrag, alternativt erbjuds en plats vid nästa start av samma utbildning.

IHM förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar.

Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får läggas ut på IHMs utbildningsportal.

ANSVARSBEGRÄNSNING
IHM är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför IHMs kontroll. IHM är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. IHM är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om IHM har varit normalt aktsam.

Till toppen av sidan Till topp