Hoppa till innehåll

YH-utbildning Strategisk marknadsföring

Vad utmärker varumärken som växer och över tid lyckas dominera en produktkategori? Lär dig behärska de omständigheter och samband som lägger grunden till en tillväxtorienterad marknadsstrategi.

Strategisk marknadsföring

För dig som vill utveckla din förmåga att utforma och genomföra en marknadsstrategi med inriktning på tillväxt. IHM Strategisk Marknadsföring riktar sig till dig som är på väg in i, eller är placerad i, en ansvarsbefattning inom organisationens affärsledning, marknads- eller produktfunktion. En befattningsnivå som förutsätter en djup förståelse för hur varumärken konkurrerar med varandra inom en produktkategori och för vad som får varumärken att växa.

Vad säger lärare och deltagare om utbildningen Strategisk Marknadsföring?

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen behöver du utveckla dina kunskaper och färdigheter inom varumärkes- och produkt-/tjänsteutveckling. Du behöver stärka din förmåga att ge de aktiviteter och projekt som sker i och utanför organisationen, en inriktning och koordinering som leder till en sammanhållen och konsekvent genomförd marknadsstrategi för produktkategorin. En marknadsstrategi som skapar tillväxt och är affärsmässigt hållbar.

Detaljerad information

 • Omfattning

  • 18 tillfällen, ett pass i veckan
  • Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten
 • Avgift

  • Utbildningsavgift . 57 900 kr*
  • Anmälningsavgift 2 500 kr*
  • Litteratur ingår
  • *Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

Utbildningen ger dig kompetens att självständigt och tillsammans med övriga funktioner inom företaget, utveckla och genomföra en marknadsstrategi för en produktkategori.

 • Du lär dig att, utifrån företagets affärsutmaning i produktkategorin, skapa en relevant inriktning och omfattning av det arbete som krävs för att skapa en sammanhållen och konsekvent genomförd marknadsstrategi.
 • Du lär dig analysera och bedöma en marknadsstrategis genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för organisationen.
 • Du lär dig att, utifrån ett helhetsperspektiv på varumärkes- och produkt-/tjänsteutveckling, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer som uppkommer under arbetet med att utveckla och genomföra en marknadsstrategi inom både B2C och B2B.
 • Utbildningens läranderesultat ingår som tre delkvalifikationer på SeQF 6 nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

Utbildningens olika kursmoment

Utbildningen IHM Strategisk Marknadsföring omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation i sammanhanget av ett företag som strävar efter att utveckla en affärsmässigt hållbar marknadsstrategi i en produktkategori. Läranderesan i programmet omfattar tre delkvalifikationer:

Delkvalifikation 1 – Nuläget i produktkategorin och val av inriktning på marknadsstrategin

Delkvalifikation 2-Utformning av marknadsstrategin

Delkvalifikation 3 – Att bestämma inriktning på marknadsstrategin för en produktkategori


Delkvalifikation 1 – Nuläget i produktkategorin och val av inriktning på marknadsstrategin

I denna delkvalifikation får du lära dig hur du, utifrån företagets affärsutmaning i produktkategorin, bedömer styrkor och svagheter i varumärket och det produkt-/tjänsteutbud som erbjuds under varumärkets namn. Du får även lära dig att identifiera och bedöma de konkurrens- och omvärldsfaktorer som präglar den tillväxtfas som kännetecknar produktkategorin i nuläget. Dina iakttagelser och slutsatser blir sedan utgångspunkt för valet av inriktning för hur marknadsstrategin ska åstadkomma tillväxt.

 • Affärs- och marknadsstrategi
 • Varumärkesstrategi
 • Immaterialrätten och varumärket
 • Inriktningen på företagets produkt-/tjänsteutveckling
 • Nuläget i produktkategorin och val av inriktning på marknadsstrategin

Delkvalifikation 2-Utformning av marknadsstrategin

I den här delen av programmet kommer du att få utveckla din förmåga att utforma varumärket och det utbud som erbjuds under dess namn, utifrån olika förutsättningar i verksamheten och tillväxtfaser i produktkategorin. Du kommer att möta praktiska sammanhang där du måste kunna bemästra variationer i kundernas krav och behov likväl som konkurrens och omvärldsförändringar. En annan stor utmaning när du ska genomföra en marknadsstrategi är att hantera människor med olika intressen, prioriteringar och drivkrafter inom och utanför organisationen. Vid genomförandet av en marknadsstrategi ställs du inför olika mål- och intressekonflikter och i din roll som marknads- och produktansvarig måste du kunna hantera dessa.

 • Varumärkesutveckling
 • Utveckling av värdeerbjudandet
 • Samspelet i utvecklingsarbetet mellan varumärket och det utbud som erbjuds under dess namn
 • Metoder för analys och utvärdering samt mått för uppföljning
 • Värdera marknadsstrategins affärsnytta och risk

Delkvalifikation 3 – Att bestämma inriktning på marknadsstrategin för en produktkategori

I den här avslutande delen av utbildningen så kommer du tillsammans med en grupp av deltagare få möjlighet att utforska en affärsutmaning i en produktkategori och utifrån dina iakttagelser bestämma vilken inriktning på marknadsstrategin som ska väljas för att åstadkomma tillväxt. Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma nuläget i produktkategorin
 • Identifiera och precisera affärsutmaningen
 • Utvärdera marknadsstrategiska handlingsalternativ
 • Rekommendera inriktning på marknadsstrategin för produktkategorin
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt.

HAR DU FRÅGOR?

Boka rådgivning via telefon eller ha ett möte på din ort

VILL DU VETA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR?

Boka in dig på ett informationsmöte eller se vilka andra aktiviteter som finns på din ort just nu

image

Hur ska framtidens marknadsförare hantera komplexiteten?

Läs Calle Peyrons spaning om några av de utmaningar du som marknadsförare har att ta ställning till.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med erbjudanden, lästips, seminarier, webinars och mycket mer.

Relaterade utbildningar

Ekonomi

Business Finance

Parallellt med jobb, 18 tillfällen

Management

Framgångsrik förhandling

Parallellt med jobb, 3 tillfällen

Marknadsföring

Sales & Marketing Management

Parallellt med jobb, 14 tillfällen