Hoppa till innehåll

YH-utbildning Marknadsekonom DIHM

Vill du meritera dig som proffs på att utveckla affären? Nya Marknadsekonom DIHM är nu en internationell examen på högskolenivå. Du går fyra terminer och väljer själv inriktning.

Läromål för examen

För att ta examen Marknadsekonom DIHM läser du parallellt med jobbet under fyra terminer i drygt två år.

Studierna omfattar ett obligatoriskt generellt utbildningsprogram och två valbara specialiserade och avancerade program. Totalt omfattar examen minst 13 delkvalifikationer som fördelas inom de olika utbildningsprogrammen.

Genom Marknadsekonom DIHM får du kunskap, färdigheter och kompetens, vilket innebär att du tränar din förmåga att överblicka och välja handlingsalternativ i olika beslutssituationer.

De insikter du får om förhållandena i den specifika situationen lägger sedan grunden till den affärsmässigt hållbara och relevanta handlingen i den specifika situationen.

De specifika situationer som du möter i de olika delkvalifikationerna ökar successivt i komplexitet från givna till obestämda sammanhang och varierande förutsättningar.

LÄS OM ÅSA SÅNEMYR, VD I EN AV DE TUFFASTE BRANSCHERNA - MODE, OCH EN AV ALLA VÅRA MARKNADSEKONOMER

KUNSKAPER

 • Du får avancerad kunskap om affärsutvecklingsområdets praxis och vetenskapliga grund.
 • Du får en helhetssyn inom det ämnesintegrerade området affärsutveckling och väsentligt fördjupade kunskaper inom ämnesområdena marknadsföring, ekonomi, organisation och ledarskap.
 • Visa avancerad kunskap om metoder för kunskapsutveckling inom affärsutveckling samt ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området.
 • Visa kunskap om relevanta lagar och normer av betydelse för affärsutvecklingsområdet.
 • Du får aktuell kunskap om såväl nationella som internationella omständigheter som påverkar arbetet med affärsutveckling i olika branscher.

FÄRDIGHETER

 • Färdighet att integrera kunskap genom att utifrån ett helhetsperspektiv på affärsutveckling analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.
 • Färdighet att professionellt kommunicera, samverka och samarbeta med människor i tvärfunktionellt arbete i såväl i nationella som internationella sammanhang.
 • Färdighet att självständigt identifiera och formulera affärsmässigt hållbara handlingsalternativ samt att planera och genomföra dessa inom givna tidsramar.
 • Färdighet att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera handlingsalternativ i dialog med olika beslutsfattare och intressenter i såväl nationella som internationella sammanhang.

KOMPETENS ATT

 • Självständigt leda interna och externa affärsutvecklingsprojekt med stöd av arbetssätt som tillgodoser de olika intressenternas krav ur ett etiskt och affärsmässigt hållbart perspektiv.
 • Värdera den affärsutmaning i företagets nuläge som utlöser behovet av ett affärsutvecklingsprojekt och att skapa en relevant inriktning och omfattning av det arbete som ska göras inom projektets ram.
 • Kritiskt kunna granska den arbetsmetod och informationsinsamling som används för att genomföra affärsutvecklingsprojektet utifrån relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.
 • Analysera och bedöma ett affärsutvecklingsprojekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter.

För att ta examen Marknadsekonom DIHM läser du parallellt med jobbet under fyra terminer i drygt två år.

Anpassa ditt köp

Se priser som:
Summa:
239.600 kr
(exkl. moms)

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Lägg i varukorgen Lägg i varukorgen

VILL DU VETA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR?

Boka in dig på ett informationsmöte eller se vilka andra aktiviteter som finns på din ort just nu

;