Information om behandling av personuppgifter för deltagare inom IHM’s offentliga utbildningar (ISM 526)

IHM SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss och att du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. I denna informationstext beskriver vi hur och varför vi behandlar personuppgifterna för dig som är deltagare i IHM’s privata utbildningar.

IHM Business School AB (org. nr 556297-9764) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du kontaktar oss, genomför ett köp på webbplatsen eller använder våra digitala kanaler.

BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Antagning till utbildning

 

 

 

 

 

Uppgifter samlas in och sparas för att säkerställa korrekt samt relevant information inför, under och efter studietid.

 

Insamling av dokument som styrker tidigare genomförda studier för validering

 

Namn

Email

Mobilnummer
Nuvarande befattning (ej tvingande)
Betyg
Adress (Den sökandes/studerandes namn/företag, adress, epost)

Personnummer

Anteckningar

 

Laglig grund: Avtal

Lagringsperiod: Utbildningens beviljandeperiod

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Genomföra utbildning

 

 

Uppgifter sparas för att säkerställa korrekt samt relevant information under studietid.

Namn,

Email,

Mobilnummer,
Studieresultat/Betyg,
Närvaro,
Personnummer, Studerandeärenden,
Allergiinformation inför fika, Information från deltagare om önskat studiestöd,

Information om LIA-plats

 

Laglig grund: Avtal

Lagringsperiod: Information så som studerandeärenden, allergiinformation, studiestöd och närvaro sparas upp till 6 år från registreringstillfälle för att kunna fullfölja avtal. Studeranderesultat, personnummer, namn, email och mobilnummer sparas på permanent basis för att IHM ska kunna vidimera genomförd utbildning.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Vidimera genomförd utbildning efter avslutade studier

 

Uppgifter sparas för att säkerställa korrekt samt relevant information under/efter studietid.

Namn

Email

Mobilnummer Personnummer

Intyg

Betyg
Examensbevis

 

Laglig grund: Intresseavvägning

Lagringsperiod: Sparas på permanent basis för att IHM ska kunna garantera genomförd utbildning

MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED

För att genomföra utbildningen kommer vi dela vissa av dina personuppgifter med lärare från externa företag samt handledare på LIA-företag.

I samband med rutiner eller ärenden som omfattar Myndigheten för Yrkeshögskolan och CSN kommer vi överföra dessa uppgifter till nämnda parter. I händelse av tvist eller utredning där annan myndighet är delaktig delger IHM personuppgifter enligt myndighets begäran.  

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Återkalla samtycke

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. Observera att hanteringen av personuppgifter är en grundförutsättning för att utbildningen skall kunna genomföras.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du kan när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål accepterar du att IHM inte kommer att skicka några generella eller personliga erbjudanden till dig.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och att utbildningen därmed inte kan fullföljas.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

IHM Business School AB (org. nr 556297-9764)

E-post: dataskydd [at] ihm [dot] se

 

Till toppen av sidan Till topp