Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 09:55 52764427-22dd-47e6-a182-c9ffc0ddbaf6

INSATSER SOM MATCHAR UTMANINGARNA

Kursernas längd och innehåll anpassas helt efter behov.

image

Exempel på företagsanpassade program:

 • Diplomerad HR Business Partner
 • Digital Business Transformation
 • Affärsutveckling
 • Leda affären
 • Högpresterande ledningsgrupp
 • EQ Ledarskap
 • Finans & affärsekonomi
 • Effektivt styrelsearbete
 • Förhandlingsteknik
 • Projektledning
 • Marketing
 • Finance for Non Finance
 • Ny som chef
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Dynamic Sales
 • Försäljningsledning
image

Diplomerad HR Business Partner

IHM i samarbete med Sveriges HR Förening har utvecklat det här programmet för dig som är redo för din nästa karriärutveckling inom HR-professionen. Det vänder sig till dig som vill bidra med ditt strategiska och taktiska HR-arbete och förflytta din verksamhet in i framtiden mot er vision.

 • HR – den självklara chefskonsulten.
  Vi tror att du vill verka för att bli en stark och självklar rådgivare till chefer och ledare i din verksamhet.
 • HR – tillväxtmotorn i verksamheten.
  Vi tror att du vill arbeta för att driva och stärka HR-rollen och bidra till att nå verksamhetens affärsstrategiska mål.
 • HR – en kulturdrivande kraft.
  Vi tror att du utifrån din HR-roll vill driva ett arbete som stärker en positiv kulturförändring i din verksamhet och säkerställa en god arbetsmiljö.
image

Digital Business Transformation

Resultatmål för deltagare:

 • Definiera de globala trender och teknikskiften som har störst påverkan på din affär.
 • Hantera din personliga relation till förändring.
 • Hantera verktyg för livslångt lärande.
 • Förklara hur digitalisering kan skapa möjligheter för tillväxt och lönsamhet i din affär.
 • Förnya ditt företags vision och digitala strategi.
 • Sätta en innovationsplan för ditt företag.
 • Definiera de viktigaste stegen för att ta transformationen av just ditt bolag till nästa nivå.
 • Sätta en plan för lönsamhet, finansiering och kommunikation med investerare.
 • Växa det personliga ledarskapet för att inspirera och leda andra.

 

image

Affärsutveckling

Programinnehåll:

Affärsval

 • Omvärldsförändringar i framtiden.
 • Vilka är morgondagens affärsmöjligheter?
 • Vilket affärsval gör företag inför framtiden?
 • Strategier för tillväxt och konkurrens.
 • Utveckla organisationens effektivitet.

Affärsmodeller

 • Nyckelfaktorer som skapar grunden.
 • för en affärsverksamhet – affärsmodellen.
 • Faktorer som skapar kundvärde.
 • Sätta pris på sitt erbjudande.
 • Utformning av distribution och kommunikation utifrån sitt erbjudande.
 • Mäta och analysera lönsamhet i en affärsmodell.
image

Att leda affären

Resultatmål för deltagare:

 • Förståelse för hela affären och hur de olika delarna i företaget samverkar.
 • Kunskap i hur vi kan utveckla vår affär.
 • Kunna använda affärsmodellen i den egna verksamheten.
 • Kunna hitta morgondagens affärer.
 • Förstå olika analysverktyg och modeller.
 • Insikt i vad som skapar framgång.
 • Förstå hur affärsmodellen bör utformas och hur verksamheten bör styras för att uppnå finansiella mål.
 • Skapa en förståelse för kopplingen mellan ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap.

 

image

Högpresterande ledningsgrupp

Under en heldag får ni ta del av aktuell forskning om hur högpresterande ledningsgrupper arbetar och vilka faktorer som har störst påverkan på lönsamhet och effektivitet.

Resultatmål för deltagare:

 • En strukturerad metod, som hjälper gruppen att gå från en samling individer till en sammansvetsad ledningsgrupp med gemensamma mål och aktiviteter.
 • En metod som ger insikt om hur kommunikationen i gruppen kan fördjupas för att bidra till en mer resultatinrikad samverkan.
 • Verktyg som utgör stöd och konkret hjälp för att stärka samarbete och effektivitet.

 

image

EQ Ledarskap

Resultatmål för deltagare:

 • Förmågan att agera i känslomässigt utmanande situationer.
 • Mottagligheten för nya idéer och kan hantera andra infallsvinklar än sina egna.
 • Har en passion för vad du gör och förmågan att få andra att uppleva detsamma.
 • Ett entusiastiskt åtagande till långsiktiga mål.
 • Din påverkan på affärsresultatet – har förmågan att förstå och känna igen hur dina känslor och emotioner påverkar ditt omdöme.
 • Ditt sätt att hantera nya situationer väl.
 • Din kännedom om dig själv och blir medveten om dina känslomässiga erfarenheter.
 • Ditt ledarskap i förändringsarbete eftersom förmågan att förstå andra är hög.

 

image

Finans & affärsekonomi

Resultatmål för deltagare:

 • Förstå ekonomin i företaget på ett enkelt sätt.
 • Kunna analysera företaget på ett enkelt sätt.
 • Hur skapa lönsam tillväxt.
 • Förstå vad jag ska styra mitt företag på.
 • Kunna följa upp verksamheten tydligare.
 • Förstå hur affärsmodellen och verksamheten återspeglas i ekonomiska termer och kunskap om vilka styrmedel som krävs för att generera tillräckliga ekonomiska överskott.
 • Insikt i hur den ekonomiska redovisningen speglar ett företagets värde och affärsverksamhet.
 • Kunna använda den ekonomiska informationen som underlag för utvärdering och uppföljning av en affärsverksamhet.

 

image

Effektivt styrelsearbete

Resultatmål för deltagare:

 • Ökad kunskap om styrelsens roller och ansvar.
 • Kunskap och förmåga att särskilja roller och ansvar inom ramen för de olika bolagsorganen, bolagsstämma, Styrelse, VD.
 • Kunskap om viktiga dokument, t ex styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och rapporteringsinstruktion m.m.
 • Förståelse för och förmåga att hantera styrelsen arbete och ekosystem.
 • Kunskap om teorier och modeller inom strategi.
 • Förmåga att föra ett strategiskt resonemang som leder fram till att formulera en strategisk agenda.
 • En modell och struktur för uppföljning av strategin.
 • Insikt kring att hantera olika kriser som kan uppkomma i företaget och som styrelsen behöver hantera.

 

image

Förhandlingsteknik

Resultmål för deltagare:

 • Kunna applicera de principer och tekniker du lärt dig i just de situationer som är aktuella för dig.
 • Förstå varför viljan att vinna ofta kan vara problematisk i en förhandlingssituation, och hur alternativa förhållningssätt och strategier underlättar att skapar värde för alla inblandade.
 • Förstå hur du ska hantera en förhandlingssituation där motparten antingen försöker utnyttja makt eller använda tveksamma taktiska utspel.
 • Inblick i vilka strategier som kan användas för att komma ur låsta positioner, riktigt svåra samtal och konfliktsituationer.

 

image

Projektledning

En gemensam projektmetodik kan skapa förutsättningar för en effektivare styrning och ledning av interna och externa projekt och uppdrag. På sikt leder det till ökad effektivitet, bättre resursutnyttjande och därmed högre produktivitet och lönsamhet.

Kursen ger ökad kunskap om:

 • Projektmetodikens grunder och agila arbetsformer.
 • Vad en projektmodell är och hur den tillämpas.
 • Intressenthantering och riskhantering.
 • Hur en effektiv projektorganisation bör se ut.
 • Hur effektiva team sätts samman och utvecklas.
 • Metoder och verktyg för att planera och följa upp projekt.
image

Strategisk marknadsföring

Ett program för personer som arbetar med marknadsföring på olika nivåer som vill öka sin förståelse och kompetens inom området.

Resultatmål för deltagare

 • Grundläggande kunskap inom strategisk marknadsföring.
 • Kunna genomföra en nulägesanalys.
 • Kunna bygga en marknadsplan.
 • Förstå sammanhanget mellan strategiska, taktiska och operativa planer.
 • Kunna skapa och utveckla starka erbjudanden över tid.
 • Kunna följa upp och därmed säkerställa
  att strategierna levererar det önskade resultatet.

 

 

image

Finansförståelse för fler

Kurs för ledare och medarbetare som är i behov av bredare kompetens i ekonomi.

Resultatmål för deltagare:

 • Full förståelse för ekonomiska termer och den ekonomiska terminologin.
 • Insikt i resultat och balansräkning.
 • Nyckeltal.
 • Kunskap om vad lönsamhet är och vad som skapar lönsamma affärer i den egna unika verksamheten.
 • Kunskap för att skapa styrkort (balanced scorecard).
 • Kunna styra den egna affären mot de uppsatta målen.

 

image

Ny som chef

För ledare som vill öka sin medvetenhet om hur den egna personligheten och typiska ledarstilen påverkar ledarskapet, och för ny ledare/chef som behöver konkreta verktyg för ett effektivare och mer dynamiskt ledarskap.

Resultatmål för deltagare:

 • Förmåga att identifiera en individs behov av ledarskap.
 • Förmåga att använda flera olika ledarstilar.
 • Förmåga att matcha din ledarstil till individens behov.
 • Verktyg för ökad effektivitet och tydligare kommunikation.
 • Förmåga att skapa motivation i samtalet.
 • Förmåga att utveckla teamet och organisationen genom en effektiv kommunikation.
 • Förmåga att arbeta med feedback.
 • Förmåga att genomföra utvecklande samtal.

 

image

Situationsanpassat ledarskap

Programmet vänder sig till alla ledare/chefer som vill utveckla sitt ledarskap och bli bättre på att använda den mest effektiva ledarstilen i mötet.

Resultat efter kursen:

 • Ökad förmåga att identifiera en individs behov av ledarskap.
 • Förståelse för hur ditt val av ledarstil påverkar medarbetarnas förmåga och vilja att prestera.
 • Ökad förmåga att använda flera olika ledarstilar.
 • Ökad förmåga att matcha din ledarstil till individens behov.
 • Verktyg för ökad effektivitet och tydligare kommunikation.

 

image

Öka genomslagskraften i mötet

Dynamic Sales är ett träningsprogram som kan öka din genomslagskraft dramatiskt i mötet med varje kund.

Kursen är för säljare som:

 • vill få större genomslag i kundmötet.
 • säljer produkter/tjänster som liknar konkurrenternas.
 • vill bli mästare på att locka fram omedvetna behov.
 • har bestämda kunder som också talar med konkurrenterna.