Hoppa till innehåll

Affärsutveckling är komplext, osäkert och riskfyllt för både dig och din organisation. Det ena projektet är inte det andra likt och det finns ingen självklar väg till framgång. Du måste hela tiden vara beredd att ompröva det du tar för givet. Du måste ha modet att tänka innovativt.

I ett alltmer internationellt och konkurrensintensivt näringsliv i snabb förändring, ställs det avancerade krav på affärsutvecklingskompetens i allt fler yrkesroller inom alla branscher. Det som var framgångsrikt och köptes av kunderna igår är inte nödvändigtvis det som väljs av kunderna i morgon.

En dynamisk affärsmiljö skapar hela tiden nya förutsättningarna som måste hanteras av organisationen. I rollen som affärsutvecklare är det ditt ansvar att kontinuerligt ompröva och omtolka matchningen mellan vad kunden behöver, är beredd att betala för, och vad det levererande företaget har förmåga att erbjuda på ett resurseffektivt sätt inom ramen för sitt kunnande och sin kapacitet.

Ansvaret för att fortlöpande anpassa organisationens affärsmodell och erbjudande till förändrade förutsättningar ligger vanligen på ett antal s.k. kommersiella yrkesroller som marknads- eller försäljningschef, VD, säljande affärsutvecklare, produkt- eller verksamhetsansvarig. Rollen som affärsutvecklare är sällan renodlad till en särskild befattning.

Gemensamt för dessa roller är att ett framgångsrikt förändringsarbete förutsätter hög kompetens inom affärsutveckling och en innovativ förmåga. Ett arbete som omfattar förmågan att i projektform initiera, leda och styra både kontinuerlig förbättring och radikal förändring i verksamheten.

Avgörande för framgången är kompetensen att i varje projekt göra precis det som krävs i den konkreta situationen för att resultatet ska bli affärsmässigt hållbart.

Affärsmässig hållbarhet

Med affärsmässig hållbarhet avses att projektets inriktning balanserar tvetydiga och föränderliga omständigheter, som har sitt ursprung i en rad krav och önskemål från kunderna, finansiärerna, leverantörerna och samhället i stort.

Företag vars verksamhet och förändringsprojekt över tid brister i affärsmässig hållbarhet leder till låg effektivitet, vilket medför att organisationen inte längre kan hävda sig i konkurrensen om kunder och kapital.

Osäkerheten kring framtiden och den höga förändringstakten i dagens näringsliv gör därför att behovet av professionell affärsutvecklingskompetens är stort.

IHM Business School erbjuder dig flera möjligheter att utveckla din affärsutvecklingskompetens inom en rad olika områden. Här finns en arena för erfarenhetsutbyte, ny kunskap och personlig utveckling inom marknadsföring, ekonomi, management och ledarskap.

En arena där förmågan står i fokus och kunskapen baseras på den senaste forskningen och aktuell praxis.

Affärsutveckling

Affärsutveckling är komplext, osäkert och riskfyllt och du måste ha modet att tänka innovativt.

Marknadsföring

Digitaliseringen förändrar sättet vi marknadsför och säljer våra produkter och tjänster.

Ekonomi

Ta kontroll över affärsbesluten och lär dig vilka styrmedel som krävs för att generera överskott.

Ledarskap

Dina handlingar som ledare avgör affärsresultatet och din upplevda kompetens visar sig genom ditt personliga agerande.

Försäljning

Skapa värde för kunden och bli en mästare på att hantera alla olika kundsituationer du ställs inför.

Management

Genom att öka den operativa skickligheten kan företaget öka sin prestation avsevärt.

;