Hoppa till innehåll
None None 02/22/2023, 09:56 d5a1ac67-8b96-42f3-ac23-ce0ca8d012ae

Lärande och resultat

Marknadsekonom DIHM-utbildningen innehåller ett ämnesurval baserat på forskning och aktuell praxis utifrån de akademiska ämnena företagsekonomi, juridik och beteendevetenskap. Kunskapsinnehållet är på högskolenivå och du tränar på skarpa affärscase.

En person kan ha teoretiska kunskaper i ämnet företagsekonomi och ändå sakna praktisk förmåga att göra affärer. På IHM sätter vi därför det medvetna och praktiska agerandet i fokus.

Mål för examen

Målet för ditt lärande är att du ska uppnå en nivå som gör dig medveten över vilka olika affärsmässiga situationer som kan uppstå och hur du kan hantera dem på bästa sätt, samtidigt ska du också få förmåga att kontinuerligt öka kvaliteten i ditt handlande under lång period framöver.

Som examinerad marknadsekonom ska du kunna visa den kunskap, färdighet och kompetens som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom de yrkesroller där ansvar för organisationens affärsutveckling är en väsentlig del av arbetsbeskrivningen.

Behörighet för studier

För att påbörja studiegången marknadsekonom DIHM krävs att du har allmän behörighet för högre studier och minst tre års arbetslivserfarenhet eller annan likvärdig studiebakgrund och yrkeserfarenhet.

Undervisningsformerna, ämnesurvalet och pedagogiken på IHM utgår ifrån att du har en anställning, eller verkar som egenföretagare, inom näringslivet. Tidigare kvalifikationer och utbildningar påverkar omfattningen av deltagarens studiegång.

Om din behörighet kan valideras, behöver du inte följa studiegången som den beskrivs nedan. Beroende på nivån av behörighet, kan du direkt påbörja det fördjupande programmet, eller enbart komplettera med ett eller flera specialiserat program innan det fördjupande programmet påbörjas.

Har du funderingar kring IHM:s utbildningar för företag?

Innehåll och omfattning

För att erhålla kvalifikationen Marknadsekonom DIHM krävs en studiegång på deltid som omfattar normalt drygt två års studier vid IHM.

Studiegången omfattar ett grundläggande generellt utbildningsprogram, minst två valbara specialiserade program, och ett särskilt kunskapsfördjupande program. Totalt omfattar studiegången minst 13 delkvalifikationer som fördelas inom olika utbildningsprogram.

Varje delkvalifikation omfattar en konkret beslutssituation, där du tillämpar dina nyvunna färdigheter och därigenom får insikt om förhållandena i den specifika situationen.

Den insikten lägger sedan grunden till den affärsmässigt korrekta handlingen i den specifika situationen.

De specifika situationer som du möter i de olika delkvalifikationerna under studiegången ökar successivt i komplexitet från givna till obestämda sammanhang och varierande förutsättningar.

Resultat av lärande

Kunskaper

 • Avancerad kunskap om affärsutvecklingsområdets praxis och vetenskapliga grund.
 • Helhetssyn inom det ämnesintegrerade området affärsutveckling och väsentligt fördjupade kunskaper inom ämnesområdena marknadsföring, ekonomi, organisation och ledarskap.
 • Avancerad kunskap om metoder för kunskapsutveckling inom affärsutveckling samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området.
 • Kunskap om relevanta lagar och normer av betydelse för affärsutvecklingsområdet.
 • Aktuell kunskap om såväl nationella som internationella omständigheter som påverkar arbetet med affärsutveckling i olika branscher.

Färdigheter

 • Färdighet att integrera kunskap genom att utifrån ett helhetsperspektiv på affärsutveckling analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.
 • Färdighet att professionellt kommunicera, samverka och samarbeta med människor i tvärfunktionellt arbete i såväl i nationella som internationella sammanhang.
 • Färdighet att självständigt identifiera och formulera affärsmässigt hållbara handlingsalternativ samt att planera och genomföra dessa inom givna tidsramar.
 • Färdighet att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera handlingsalternativ i dialog med olika beslutsfattare och intressenter i såväl nationella som internationella sammanhang.

Kompetenser

 • Kompetens i att självständigt leda interna och externa affärsutvecklingsprojekt med stöd av arbetssätt som tillgodoser de olika intressenternas krav ur ett etiskt och affärsmässigt hållbart perspektiv.
 • Kompetens i att värdera den affärsutmaning i företagets nuläge som utlöser behovet av ett affärsutvecklingsprojekt och att skapa en relevant inriktning och omfattning av det arbete som ska göras inom projektets ram.
 • Kompetens i att kritiskt kunna granska den arbetsmetod och informationsinsamling som används för att genomföra affärsutvecklingsprojektet utifrån relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.
 • Kompetens i att analysera och bedöma ett affärsutvecklingsprojekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter.

Prenumerera på IHM Update

Få lästips, nyheter, inbjudningar, specialerbjudanden och mycket annat