Hoppa till innehåll

Vad ger en marknadsekonom DIHM-examen?

Studiegången på IHM innehåller ett ämnesurval baserat på forskning och aktuell praxis utifrån de akademiska ämnena företagsekonomi, juridik och beteendevetenskap. Kunskapsinnehållet är på högskolenivå och du tränar på skarpa affärscase.

En person kan ha teoretiska kunskaper i ämnet företagsekonomi och ändå sakna praktisk förmåga att göra affärer. På IHM sätter vi därför det medvetna och uppmärksamma praktiska handlandet i fokus – ett lärande som formar din affärsutvecklingskompetens under studiegången.

Du uppnår ett läranderesultat på SeQF 6-nivå, vilket motsvarar en kandidatnivå i det författningsreglerade universitets- och högskolesystemet (Se nedan under Resultat av lärande).

Målet för ditt lärande är att du ska uppnå en nivå som gör dig uppmärksam och medveten i olika praktiska situationer och sammanhang du möter. En nivå som gör det möjligt för dig att kontinuerligt öka kvaliteten i ditt handlande.

Som professionell affärsutvecklare ska du kunna skilja på det i affärslivet som inte kan förhålla sig på något annat sätt (vilket är grunden för vetenskapen), och det som i den praktiska situationen kan förhålla sig annorlunda.

Det senare omfattar det föränderliga och ömsesidiga mänskliga samspelet i den dynamiska affärsmiljön.

Mål för examen

För marknadsekonomexamen från IHM Business School ska deltagaren visa sådan kunskap, färdighet och kompetens som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom yrkesroller där ansvar för organisationens affärsutveckling ingår som en väsentlig del av arbetsinnehållet.

Behörighet för studier

För att påbörja studiegången krävs att du har allmän behörighet för högre studier och minst tre års arbetslivserfarenhet eller annan likvärdig studiebakgrund och yrkeserfarenhet.

Undervisningsformerna, ämnesurvalet och pedagogiken på IHM utgår ifrån att du har anställning, eller verkar som egenföretagare, inom näringslivet. Tidigare kvalifikationer och utbildningar påverkar omfattningen av deltagarens studiegång.

Om din behörighet kan valideras, behöver du inte följa studiegången som den beskrivs nedan. Beroende på nivån av behörighet, kan du direkt påbörja det fördjupande programmet, eller enbart komplettera med ett eller flera specialiserat program innan det fördjupande programmet påbörjas.

Behöver du hjälp med en skräddarsydd utbildningsinsats?

Ring våra affärsutvecklare!

Kunskapsinnehåll och lärande

Studiegångens längd och omfattning

För att erhålla kvalifikationen Marknadsekonom DIHM krävs en studiegång på deltid om normalt drygt två års studier vid IHM.

Studiegången omfattar ett grundläggande generellt utbildningsprogram och minst två valbara specialiserade och avancerade program samt ett särskilt program, som är generellt fördjupande mot de lärandemål som ska uppnås i kvalifikationen Marknadsekonom DIHM. Totalt omfattar studiegången minst 13 delkvalifikationer som fördelas inom olika utbildningsprogram.

Varje delkvalifikation omfattar en konkret beslutssituation, där du tillämpar dina nyvunna färdigheter och därigenom får insikt om förhållandena i den specifika situationen.

Den insikten lägger sedan grunden till den affärsmässigt hållbara och relevanta handlingen i den specifika situationen.

De specifika situationer som du möter i de olika delkvalifikationerna under studiegången ökar successivt i komplexitet från givna till obestämda sammanhang och varierande förutsättningar.

Resultat av lärande

Kunskaper

 • avancerad kunskap om affärsutvecklingsområdets praxis och vetenskapliga grund.
 • visa helhetssyn inom det ämnesintegrerade området affärsutveckling och väsentligt fördjupade kunskaper inom ämnesområdena marknadsföring, ekonomi, organisation och ledarskap.
 • visa avancerad kunskap om metoder för kunskapsutveckling inom affärsutveckling samt ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området.
 • visa kunskap om relevanta lagar och normer av betydelse för affärsutvecklingsområdet.
 • visa aktuell kunskap om såväl nationella som internationella omständigheter som påverkar arbetet med affärsutveckling i olika branscher.

Färdigheter

 • visa färdighet att integrera kunskap genom att utifrån ett helhetsperspektiv på affärsutveckling analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer.
 • färdighet att professionellt kommunicera, samverka och samarbeta med människor i tvärfunktionellt arbete i såväl i nationella som internationella sammanhang.
 • visa färdighet att självständigt identifiera och formulera affärsmässigt hållbara handlingsalternativ samt att planera och genomföra dessa inom givna tidsramar.
 • visa färdighet att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera handlingsalternativ i dialog med olika beslutsfattare och intressenter i såväl nationella som internationella sammanhang.

Kompetens att

 • självständigt leda interna och externa affärsutvecklingsprojekt med stöd av arbetssätt som tillgodoser de olika intressenternas krav ur ett etiskt och affärsmässigt hållbart perspektiv.
 • värdera den affärsutmaning i företagets nuläge som utlöser behovet av ett affärsutvecklingsprojekt och att skapa en relevant inriktning och omfattning av det arbete som ska göras inom projektets ram.
 • kritiskt kunna granska den arbetsmetod och informationsinsamling som används för att genomföra affärsutvecklingsprojektet utifrån relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter.
 • analysera och bedöma ett affärsutvecklingsprojekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter.

Prenumerera på IHM Update

Få lästips, nyheter, seminarier, inbjudningar, specialerbjudanden och mycket annat.