Vikten av att ha en samsyn på vad digitalisering är

Alla branscher påverkas av digitaliseringen och allt fler bolag nås av insikten att förutsättningarna för deras verksamhet har ändrats. Branscher utvecklar nya värdenätverk, nya behov uppstår, köpbeteenden stöps om, kunders betalningsvilja förändras, användandet av produkter och tjänster blir alltmer digitalt och socialt. Listan kan göras hur lång som helst.

För att kunna arbeta mot samma mål måste ni vara överens om vad målet är. En viktig del i att nå dit är att ha en gemensam begreppsförståelse. Vår erfarenhet visar att digitalisering är ett begrepp som ofta ställer till förvirring. Det är inte konstigt, då begreppets betydelse förändrats och utvidgats med tiden. Ni behöver vara tydliga med vad ni talar om. Vi ställde frågan nyligen till en ledningsgrupp. De fick svara med ett ord och för dem är digitalisering;

 

 

Tillgänglighet, Förenkling, Enkelhet, Effektivisering, Nytänkande, Kostnadsbesparing, Teknik, Maktförskjutning, Transparens, Trygghet, Bra upplevelser, Snabbrörlighet... Detta är en bra början att samlas kring i deras transformationsarbete. Många bra ord som var och ett av dem behöver vändas ut och in för att verkligen förstå vad som ligger i begreppet.

Tips! Börja med att identifiera om ni har samsyn eller ej. Ställ frågan ”Vad är digitalisering för dig?” till gruppen. Låt dem besvara anonymt och visualisera de olika svaren. Svaren kommer tydligt visa;

 • gruppens generella digitala kunskap och hur de förhåller sig till digitalisering
 • om det finns det samsyn
 • gruppens digitala mognad i relation till ert mål
 • om de ser hot eller möjligheter
 • om de tänker nutid eller framtid

Vad är då digitalisering?
Det finns ingen tydlig begreppsförklaring. Digitalisering är ett ord i utveckling. Låt mig beskriva hur vi ser på digitalisering. Den ursprungliga betydelsen av att digitalisera är att rent tekniskt göra analog information (exempelvis text, ljud eller bild) digital. Den kan då lättare lagras, bearbetas och överföras. En bild kan lagras på en hårddisk, ett dokument blir sökbart och kan enkelt bearbetas, och en radiosändning kan sändas via internet för fler att ta del av. Det är inte konstigt att vi i samma andetag som vi säger digitalt tänker på internet. När internet som infrastruktur blev utbrett accelererade nyttan med digitalisering och den digitala transformationen av våra samhällen påbörjades.

Det leder oss in på att ordet digitalisering syftar på mer än att göra analog information digital. När så sker skapar det i sin tur effekter, som vi kallar för förändringsvågor, och det är dem företag på olika sätt måste ta hänsyn till.

Digitalisering omfattar förändringsvågor på tre nivåer: teknik, produkter och tjänster samt beteenden.

 • Teknik. Grunden är, som ovan beskrivs, att information blir digital. Mängden data som kan skapas, vad som kan göras av dem och hur de tillgängliggörs beror på olika typer av digital grundteknik, såsom processorkraft, lagringskapacitet eller 4G.
 • Produkter och tjänster. Baserat på den digitala grundtekniken tas olika produkter och tjänster, exempelvis en surfplatta eller ett socialt nätverk, fram.
 • Beteende. Om tjänsterna är bra och tillgängliga skapar de användning. Återkommande användning förändrar beteenden och kan i sin tur bidra till att förändra attityder.

Dessa tre nivåer utgör, var för sig och tillsammans, det vi menar med digitalisering. Det går således att prata om digital teknik, digitala produkter och tjänster och digitala beteenden. De tre nivåerna har en ömsesidig påverkan på varandra.

Hur hänger dessa tre nivåer ihop?
Olika typer av grundteknik utvecklas. Det kan exempelvis röra sig om bättre, billigare och mindre processorer och hårddiskar, mobilnät samt pekskärmar med hög upplösning. När utvecklingen av de olika tekniska landvinningarna sammanfaller blir det möjligt för tillverkarna att ta fram en surfplatta till ett rimligt pris. När den lanseras blir det snabbt en succé och användningen ökar. I takt med ökad användning avsätter tillverkarna allt större resurser till vidareutveckling. Apputvecklare strömmar till och nya tjänster lanseras. Det driver i sin tur på användningen ännu mer.

I takt med att användarna lär sig förstå och uppskatta surfplattorna förändras mediebeteendet. Efter ett tag börjar röster höras om att införa de nya verktygen i skolor. Det möter kritik och för- och nackdelar debatteras. Tekniken, tjänsterna och produkterna blir löpande allt bättre vilket leder till att allt fler – även bland kritikerna – ser nyttan. Diskussionen riktas i stället mot hur surfplattorna på bästa sätt kan användas – attityden har förändrats. Resultatet leder till att verktygen i ökad grad används i undervisning.

Vad betyder detta för företag?
Utgångspunkten är att förstå vilka effekter förändringsvågorna bidrar med och hur det påverkar företaget. Genom att förstå och snabbt agera på förändringsvågorna kan bolag öka sin konkurrenskraft. Det är dock viktigt att arbeta fram vilka förändringsvågor som man bör ta eller kan låta passera. En del vågor är så stora och viktiga att de inte går att låta dem passera. I andra fall är det företagets strategi och digitala mognad som får avgöra.

Vill du veta mer om hur framgångsrika bolag arbetar med sin transformation? Här kommer tre tips!

 1. I boken Att leda digital transformation kan du ta del av åtta företags olika digitala resor.
 2. Lyssna på Anders Hermansson och Joakim Jansson när de går igenom grunderna kring digital transformation i Sälj- och Marknadspodden #85 – Att leda digital transformation.
 3. Testa din organisations digitala mognad och få ett underlag att börja diskutera utifrån. 

 

Marie Andervin

2 juni 2016
Träning, verktyg och metoder för att bygga och utveckla en flexibel organisation.
Missar du vill undvika i förändringsarbetet
Vill du få inbjudan till seminarier, prova på, infomöten och events? Anmäl dig här.
Till toppen av sidan Till topp