Spännande utan sommarmord

Nu när semestern är över och deckarböckerna är utlästa kan det kanske passa med något matnyttigt? 
Lotta Snickare (som tillsammans med Liza Marklund skrev boken ”Det finns en plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra”, 2005) är forskare på KTH i Stockholm och blev klar med sin avhandling i maj. Den heter ”Makt utan magi”, och är en synnerligen intressant läsning. Faktiskt lika spännande som mord i Fjällbacka eller på Sandhamn.

Snickare har valt att betrakta chefskap som ett yrke och hon har tittat på chefers yrkeskunnande, utifrån den aspekten. Hon gör även en genomgång av tidigare forskning som bl.a. visar att det inom, ledarskapsforskningen, inte finns någon gemensam uppfattning om vad begreppet ledarskap innebär. Hon frågar sig bl.a.; Vad gör chefen? Vad bör hon/han utvecklas i? Och går igenom begrepp som ”tyst kunskap” dvs. kunnande som är undermedvetet och inte går att kommunicera.

Intressant är, när Snickare tittar på forskning de senaste 50 åren och konstaterar att chefsarbete inte har förändrats speciellt sedan 1960, något som annars många gärna vill hävda. 84 % av uppgifterna är desamma och grundstrukturen är densamma. Dock ägnar chefer idag mer tid åt ekonomisk kontroll och värderingsstyrning och VD:ar är mer uppdaterade på finansiella frågor, snarare än åt produktion, vilket ju kan ha sin förklaring i att produktion idag är mer geografisk spridd.

Självklart tittar Snickare också på könsaspekten där det visar sig att kvinnor och män är överens om vad chefskap är, och det utifrån de manliga normer de flesta av oss anammat. Kvinnor och män uppvisar mycket små skillnader i sitt beteende gentemot omgivning och medarbetare, däremot tolkas och uppfattas vad de gör på olika sätt och alltid utifrån att manligt synsätt på vad som är rätt och fel agerande.

I sina intervjuer har Snickare också funnit att bilden, från de intervjuade av den framgångsrike chefen, är en ”snabb och lojal jasägare, ständigt beredd till leveranser”.

Mycket tankeväckande är också kapitlet om chefers samtal angående sitt yrkeskunnande och kapitlet analys ur ett genusperspektiv, där bl.a. homosocialitet och kvinnligt ledarskap tas upp.

Snickare slutsatser blir:
Ledarutveckling bör ske genom reflektion över exempel. (Egna eller andras case.)
Ledarutveckling bör utveckla chefernas människokännedom. (Vad driver, tänker, behöver medarbetare?)
Ledarutveckling bör ske i, eller i nära samverkan med, verksamheten. (Chefen bör ha en egen uppfattning om vad som händer just nu i organisationen och omvärlden.)
Feministisk forskning bör vara en integrerade del av all ledarutveckling. (Kvinnor och män utövar inte chefskap på olika sätt. Däremot under olika villkor.)

Lars Einar Engström
www.sexisten.se

9 augusti 2012
Till toppen av sidan Till topp