Allmänna villkor för utbildning

Betalningsvillkor

Anmälan är personlig. Det är alltid deltagaren som har det ekonomiska åtagandet gentemot IHM omfattande anmälningsavgift och utbildningsavgift. Deltagaren kan låta annan person eller arbetsgivare betala avgifterna för sin räkning, men om betalning uteblir, återförs betalningskravet till deltagaren personligen.

Efter din anmälan skickas en faktura för inbetalning av anmälningsavgiften och inför kursstart skickas ytterligare en faktura för inbetalning av utbildningsavgiften. Betalning av dessa fakturor ska ske inom 30 dagar via bankgiro.

Utbildningsavgiften ska vara betald i tid till utbildningsstart. Om antagning sker efter utbildningsstart, ska utbildningsavgiften betalas omgående. Deltagaren garanteras den utbildningsplats e-post-bekräftelsen avser, under förutsättning att avgiften är reglerad senast vid detta tillfälle och att IHMs antagningskrav är uppfyllda.

Om utbildningsavgiften inte är reglerad enligt ovan, har IHM rätt att säga upp utbildningsavtalet med omedelbar verkan. Anmälningsavgiften är då förverkad och skall inbetalas till IHM utan dröjsmål.

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om utbildningen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar och kunden accepterar detta, kan ångerrätten upphöra att gälla tidigare.  

Avanmälan

Avanmälan kan ske om deltagaren av någon anledning inte kan påbörja sina studier. Avanmälan ska göras skriftligen. Utebliven betalning av anmälnings- eller utbildningsavgift gäller ej som avanmälan.

Deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats, kan efter överenskommelse med IHM överlåta platsen till annan person, under förutsättning att denna uppfyller gällande antagningskrav. Ansökan om överlåtelse av plats, skall göras skriftligen senast dagen före utbildningsstart och ställas till utbildningsansvarig på aktuell IHM-ort. I ansökan om överlåtelse skall personuppgifter samt arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund för den nya deltagaren framgå.

Vid studieuppehåll äger deltagaren rätt att fullfölja studierna vid senare tillfälle under förutsättning att utbildningen fortfarande erbjuds, dock ej senare än 2 år efter att uppehållet påbörjats. Ansökan om studieuppehåll ska göras skriftligen. För att återuppta studierna krävs att det finns plats i vald utbildningsomgång, något som ej kan garanteras då antalet deltagare är begränsat.

Avanmälan som sker senast åtta veckor före utbildningsstart eller inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, medför ingen utbildningsavgift samt återbetalning av anmälningsavgift.

Avanmälan som sker senast åtta veckor före utbildningsstart men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, medför ingen utbildningsavgift men betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande anmälningsavgiften. Redan inbetald anmälningsavgift återbetalas ej. 

Avanmälan som sker senare än åtta veckor före utbildningsstart men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar, från den dagen avtalet ingicks, medför betalningsskyldigheter för deltagaren motsvarande anmälningsavgift plus en halv utbildningsavgift, detta då IHM redan bokat lärare för utbildningen samt köpt in material för varje anmäld elev.

Avanmälan som sker efter utbildningsstart samt att ångerrätten efter överenskommelse upphört att gälla tidigare eller om ångerfristen löpt ut, medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande anmälningsavgift plus hel utbildningsavgift, detta då IHM redan bokat lärare för utbildningen samt köpt in material för varje anmäld elev.

Erlagda avgifter kan tillgodoräknas som delbetalning vid annan utbildningsstart, för samma eller annan utbildning som påbörjas inom ett år. Avgifter för slutförande av utbildningen uppräknas till aktuell utbildningsavgift för årskullen.

Övrigt

IHM förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda avgifter utan avdrag.

IHM förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar.

I de fall projektarbete eller motsvarande som genomförs inom ramen för utbildningen inte kan examineras vid utsatt datum, ges deltagaren möjlighet att examineras vid ett reservtillfälle schemalagt av IHM. Deltagaren har ej tillgång till ytterligare handledartid vid försenat projektarbete. Projektarbetet ska slutföras senast under nästföljande utbildningsomgång.

Deltagare som inte har godkänd närvaro och/eller godkända studieprestationer vid tiden för certifiering, måste komplettera detta nästföljande utbildningsomgång för att erhålla certifikat och utbildningsbevis.

Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får läggas ut på IHMs utbildningsportal.

Ansvarsbegränsning

IHM är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför IHMs kontroll. IHM är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. IHM är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om IHM har varit normalt aktsam.

Till toppen av sidan Till topp